Pomiń menu

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury

Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" istnieje od kwietnia 2007 roku i powstało z oddolnej inicjatywy mieszkańców Gminy Lubasz i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w celu wypracowania, promocji i realizacji programu zrównoważonego rozwoju lokalnego w oparciu o model partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego, wspierania inicjatyw lokalnych służących rozwiązywaniu problemów i poprawie usług społecznych, edukacji ekologicznej i promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i rozwoju gospodarki społecznej a także ochrony miejscowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W działalność naszej organizacji zaangażowani są przedstawiciele różnych pokoleń, branż i grup społecznych: bezrobotni, pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury, rolnicy, emeryci i renciści, młodzież, a także nauczyciele i pracownicy Lasów Państwowych. Dotychczas zrealizowaliśmy przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaszu cykl warsztatów budownictwa ekologicznego dla mieszkańców Lubasza i okolic, warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci, oraz spotkanie dla rolników i przedstawicieli władz samorządowych o zagrożeniach związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie wydaliśmy ulotkę informującą mieszkańców o szkodliwości i zakazie palenia śmieci w piecach i ogródkach. Ponadto organizujemy cykliczne spotkania miłośników zielarstwa i życia zgodnego z naturą. Wspólnie z młodzieżą z pieniędzy pozyskanych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego rozpoczęliśmy realizacje projektu "Kultura bliska" w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów rękodzielniczych oraz zostaną zinwentaryzowane i uporządkowane zabytki kultury sakralnej (przydrożne krzyże i kapliczki) oraz stare cmentarze innych wyznań (ewangelickie i żydowski). Jesteśmy także w przededniu podpisania umowy partnerskiej z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie dotyczącej realizacji wspólnego projektu na rzecz aktywizacji i reintegracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz seniorów.