Pomiń menu

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Rada Miasta Zielonka podjęła uchwałę nr XIV/143/11 w sprawie określenia zasad udziału społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Zgodnie z nią mieszkańcy Gminy Zielonka mają prawo czynnego udziału w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej, rozumianej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadza się w sprawach:

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

c) innych opracowań urbanistycznych związanych z rozwojem gminy w zakresie

gospodarki przestrzennej,

d) planowania zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Zielonki w konsultowanej sprawie i wybór optymalnego rozwiązania, uwzględniającego interesy możliwie największej liczby mieszkańców i grup społecznych.

Konsultacje odbywają się na etapie przyjęcia założeń do zagospodarowania przestrzeni publicznej, projektowania jej wykorzystania i przyjęcia rozwiązań planistycznych.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formach:

a) bezpośrednich spotkań władz samorządowych z mieszkańcami Zielonki,

b) spotkań z inwestorami,

c) prezentacji ekspertów połączonych z dyskusją publiczną

d) ankiety,

e) wyrażania opinii na piśmie,

f) powoływania zespołów konsultacyjnych,

g) przesyłania do Urzędu Miasta Zielonka uwag, opinii, wniosków, sugestii w formie elektronicznej.

2.  Możliwe jest łączenie kilku form przeprowadzenia konsultacji.

 O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Burmistrz Miasta Zielonka w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji określa:

a) przedmiot konsultacji,

b) termin przeprowadzenia konsultacji,

c) formę przeprowadzenia konsultacji,

d) podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.

3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

O rozpoczęciu konsultacji można także informować poprzez:

a) ogłoszenia na tablicach ogłoszeń,

b) foldery, plakaty, ulotki, billboardy,

c) ogłoszenia i artykuły prasowe,

d) audycje radiowe i telewizyjne,

e) strony internetowe.