Pomiń menu

Burmistrz prowadzi lekcje dot. samorządu terytorialnego

W ramach akcji odbyły się zajęcia w Zielonkowskim Gimnazjum.  Burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik poprowadził lekcje dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego i zasad komunikacji z mieszkańcami. Burmistrz opowiedział młodzieży o trójstopniowej strukturze samorządu terytorialnego, jak również o wyborach do samorządu poszczególnych szczebli.

Przybliżył uczniom podstawy funkcjonowania samorządu gminnego, zawarte w ustawie o samorządzie gminnym. Wyjaśnił skąd pochodzą dochody budżetu gminy oraz jakie wydatki ponosi gmina co roku, opowiedział procesie tworzenia budżetu miasta Zielonka. 

Kolejne warsztaty prowadzone przez prezesa ZFS Grzegorza Grabowskiego, dotyczyły konsultacji społecznych. Na warsztaty zaproszono uczniów – przedstawicieli samorządu szkolnego.   W pierwszej części dyskutowano o konsultacjach społecznych jako istotnym elemencie relacji władza lokalna -mieszkańcy.  Starano się wspólnie, odpowiedzieć na pytania: – co konsultować?  – kiedy zacząć konsultować? – jak konsultować?

Druga część warsztatów konsultacyjnych obejmowała określenie problemów dotyczących całej społeczności szkolnej, których rozwiązanie leży w gestii szkoły.  Wymieniono ich kilka, dotyczących zarówno spraw organizacyjnych w funkcjonowaniu szkoły, jak i związanych z procesem dydaktycznym.  Wśród nich wybrano jeden dotyczący ubioru uczniów. Opracowano symulację konsultacji hipotetycznego zagadnienia związanego z wprowadzeniem obowiązku chodzenia do szkoły w mundurkach szkolnych.

Warsztaty zakończyły się dyskusją o ważności konsultacji pomiędzy decydentami a osobami, których te decyzje mają dotyczyć. Wskazano, że dobrze przeprowadzone konsultacje powinny uniemożliwiać ewentualne protesty i konflikty w społecznościach.