Pomiń menu

Spotkanie w sprawie funduszy sołeckich w Żukowie

W dniu 18 czerwca 2012 roku na terenie Urzędu Gminy w Żukowie, z inicjatywy Rady Sołeckiej z Chwaszczyna, odbyło się spotkanie informacyjne dla sołtysów i władz gminy Żukowo, dotyczące szans i zagrożeń, jakie daje wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

Spotkanie odbyło się dzięki udziale Rady Sołeckiej z Chwaszczyna w akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz dzięki życzliwości naszego włodarza, pana Jerzego Żurawicza, który chętnie przystał na propozycję organizacji spotkania na terenie urzędu. W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Burmistrz pan Jerzy Żurawicz, zastępca burmistrza pan Marek Trepczyk, skarbnik pani Lucyna Cybula, przewodniczący Rady Miejskiej pan Adam Okrój, radny powiatowy pan Piotr Fikus, sołtysi, członkowie rad sołeckich, radni Rady Miejskiej w Żukowie, mieszkańcy gminy Żukowo, łącznie około 30 osób. Prelegentami byli członkowie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, którzy zgodzili się przyjechać do naszej gminy i rozwiać wątpliwości zebranych dot. funduszu sołeckiego.

Aktualnie, w gminie Żukowo każde sołectwo otrzymuje do własnej dyspozycji środki z budżetu gminy Żukowo, w wysokości ustalonej w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz statut gminy i statuty sołectw. Łącznie gmina przeznacza na finansowanie swoich jednostek pomocniczych, sołectw i osiedli,  kwotę około 250 000zł. Po wyodrębnieniu w budżecie funduszu sołeckiego, kwota jaką otrzymywałyby łącznie wszystkie sołectwa, uległaby zwiększeniu do 500 000 zł, a gmina po zrealizowaniu zadań zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców, mogłaby uzyskać zwrot z budżetu Państwa w wysokości 10% wydanych środków. Szacunkowo w 2012 roku mogłaby być to kwota 50 000 zł.

Do tej pory w gminie Żukowo mieszkańcy nie mieli okazji skorzystać z możliwości, jakie daje fundusz sołecki. Radni Rady Miejskiej w Żukowie decyzję, co do wyodrębnienia środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy, uzależniają od zdania sołtysów. Ci, w przeważającej większości, są negatywnie nastawieni do nowego rozwiązania. Argumentem za dotychczas funkcjonującym systemem finansowania jest duża swoboda w wydatkowaniu środków otrzymywanych z gminy. Po wyodrębnieniu funduszu sołeckiego należałoby w ściśle określonych terminach składać wnioski o realizację przedsięwzięć, wytypowanych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Zadań tych w trakcie roku nie można zmieniać. I jest to zasadnicza kwestia funduszy sołeckich. Mieszkańcy sami musieliby zdecydować, na co chcą przeznaczyć otrzymane środki. Nikt nie może ich w tej roli zastąpić oraz zmienić ich decyzji. Dlatego należy się zastanowić, czy warto na rzecz wygody i dość swobodnego decydowania, na co sołectwo wydaje otrzymane środki, rezygnować z dodatkowych pieniędzy dla gminy oraz przekazania mieszkańcom głosu decydującego, na jakie cele chcieliby przeznaczyć otrzymane środki.

http://www.chwaszczyno.com/index.cgi?action=01show&idn=8034&kind=1

http://www.chwaszczyno.pl/wiadomosci-wszystkie/aktualnosci/698-fundusz-solecki-gra-nie-warta-swieczki.html