Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012-Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady w Solcu-Zdroju.

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

1. Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29-06-2012

3. Telefon kontaktowy: 604929654

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Małgorzata Helis, tel. 604929654, e-mail: [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Solec-Zdrój
6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji :
– 15 – 22 czerwca – zamieszczenie informacji o akcji i podjętych zadaniach w gazecie lokalnej oraz na stronie WWW gminy. W związku z realizacją pierwszego z zadań „ Dostępne Sesje Rady” zwróciliśmy się z prośbą o umożliwienie zapoznania się z przebiegiem sesji Rady Gminy szerszej publiczności poprzez umieszczanie relacji na łamach lokalnej gazety oraz pliku dźwiękowego z zapisem obrad na stronie internetowej gminy.
Powiadomiliśmy również, że inaugurację drugiego zadania tj. „Dostępni radni” zaplanowaliśmy na dzień 23 czerwca nad zalewem soleckim podczas V Imienin Jana i Janiny. Zaproponowaliśmy kontynuację tych działań przez redakcję „Gazety Soleckiej” w postaci cyklu artykułów pn. „Poznaj swojego Radnego”. – wysłanie informacji o podjętej akcji Wójtowi Gminy Solec-Zdrój, wszystkim radnym. Zaproszenie imienne do udziału w happeningu pn. „Poznaj swojego Radnego”.
– 23 czerwca – prezentacja radnych podczas happeningu „Poznaj swojego Radnego”. Poinformowanie mieszkańców o akcji i podjętych zadaniach. Umożliwienie skorzystania ze skrzynki „Poradź Radnemu – co zrobić, żeby było lepiej”
– 25 czerwca – odczytanie pisma informacyjnego przez przewodniczącego Rady Gminy podczas sesji Rady Gminy
8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):
12
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

Przewodniczący Rady Gminy, 2 radnych
10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.
23 czerwca – happening „Poznaj swojego Radnego”. Organizatorem było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ. Obecnych było ok. 100 mieszkańców.
11. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?
W ramach Święta Samorządu Lokalnego rozdano Kartę Praw Mieszkańców.
12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy podczas Sesji informacji o akcji i zadaniach, których realizacji podjęło się nasze Stowarzyszenie.

13. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 X 3 4 5

14. Uwagi, dodatkowe informacje: