Pomiń menu

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ istnieje od 2002 roku. Liczy 22 członków. Główne cele statutowe: * Upowszechnianie wiedzy historycznej o Solcu Zdroju i okolicach * Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym gminy * Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie* Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Gminy Solec Zdrój i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem lokalnym * Podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży * Dbałość o środowisko naturalne, działanie na rzecz ochrony zdrowia i rozwój fizyczny młodego pokolenia * Propagowanie idei tolerancji dla odmiennych kultur, narodowości, ras, religii.* Promocja Solca i okolic * Działania na rzecz integracji europejski ej * Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez: 1. Inicjowanie i inspirowanie prac badawczych nad historią i teraźniejszością Solca Zdroju i okolic; 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji materialnej związanej z historią oraz dniem dzisiejszym Solca Zdroju i okolic. 3. Opieka nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami gminy; 4. Organizowanie konkursów, spotkań, sympozjów, wystaw itp. poświęconych problemom Solca 5. prowadzenie działalności wydawniczej; 6. Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów statutowych; 7. Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi w celu poszerzania wiedzy o dawnym i dzisiejszym Solcu; 8. Współdziałanie z innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych i społecznych; 9. Współpracę ze środkami masowego przekazu dla prezentowania i dokumentowania dorobku Stowarzyszenia, Solca i gminy; 10. Utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Stowarzyszenia, Solca i gminy; 11. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach umożliwiających finansowanie zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dotychczas Stowarzyszenie wzięło udział w następujących programach: "Ocalić od zapomnienia...Bank Informacji Regionalnej", Zapraszamy do Solca-Zdroju - "Równać Szanse`2003", ; Ratujmy zabytkowe nagrobki - Działaj Lokalnie`2005, FIO 2006/2007Przydrożni świadkowie wiary i historii - monografia świątków, krzyży i figurek z terenu gminy Solec-Zdrój - FIO`2005, "Teraz Solec" - w ramach programu "Nasza Wieś Naszą Szansą" FWW, "Pożyteczne Ferie" FWW, "Soleckie Laboratorium Chemiczne" - w ramach programu PFDiM - Równać Szanse 2007"