Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady

 


1.       Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju- „Aktywni Razem”

 2.       Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.06.2012

3.       Telefon kontaktowy:  693937851

4.       Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):

          Brygida Drągowska, tel. kom. 693937851, [email protected]

5.       Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

           gmina Stegna, miejscowość Mikoszewo

6.       Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

          Wójt Gminy Stegna, Rada Gminy Stegna, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie


7.       Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli

1. Informacja  na stronie gminy Stegna w zakładce  Aktualności informacji o przystąpieniu Stowarzyszenia do Akcji Masz Głos Masz Wybór  http://stegna.pl/art/2458/masz_glos_masz_wybor#align;

2. W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec  zamieszczanie informacji na stronie gminy w zakładce Aktualności (wcześniej tylko BIP),  facebooku  o terminie sesji oraz proponowanym porządku obrad Rady Gminy;

3. zamieszczanie na stronie gminy , facebooku, blogu przez Wójta Gminy informacji o pracach między sesjami;

4. W miesiącu maj poinformowanie Radnych Gminy Stegna o przyłączeniu Stowarzyszenia do Akcji (wyrazili zainteresowanie);  w przygotowaniu rekomendacje działań  do realizacji w ramach Zadania Dostępne Sesje, Dostępni Radni; przekazano Radnym poradnik Twoja Karta Praw Mieszkańca;

5. 30 maja na stronie internetowej gminy w zakładce Aktualności zamieszczono Poradnik  http://stegna.pl/art/2540/karta_praw_mieszkanca#align (do dnia dzisiejszego 149 wyświetleń)

6.  Na Sesji Rady Gminy dnia 31 maja wręczono Sołtysom i gościom zaproszonym poradnik Twoja Karta Praw Mieszkańca;

7. Zaproszono do akcji Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie wstępnie  ustalono, że w ramach lekcji WOS we wrześniu odbędzie się spotkanie Radnych z uczniami Gimnazjum– Twój Radny bliżej Ciebie.

8.       Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

            200 osób

 9.       Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane:

           Wójt Gminy Stegna

           Rada Gminy Stegna

 10.   W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

 11.   Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

       Na sesji 31 maja wręczono Radnym, Sołtysom i gościom zaproszonym Twoją Kartę Praw Mieszkańca.  Przekazano Dyrektor Gimnazjum poradnik Twoja Karta Praw Mieszkańca oraz gry planszowej „Honorowy Obywatel” do wykorzystania podczas organizowanego w szkole Dnia Dziecka;

 12.   Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

               Zainteresowanie i chęć realizowania przez  Wójta Gminy Stegna oraz Radnych Gminy Stegna  działań związanych z informowaniem     mieszkańców sprawami dotyczącymi życia publicznego  oraz wzmacnianiem świadomości obywatelskiej mieszkańców gminy.


 13.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-     brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      x                         5


 14.    Uwagi, dodatkowe informacje: