Pomiń menu

Coraz bliżej celu

Mieszkańcy Sułkowic intensywnie pracują nad uporządkowaniem i zagospodarowaniem zaniedbanego dotychczas źródełka. Docierają również do nieznanych dotąd świadectw i dokumentów potwierdzających w jakimś stopniu legendy i podania łączące to miejsce z Klaryskami z klasztoru w Skale.

Sułkowice powstały – jak głosi pradawna legenda – za sprawą św. Kingi, która uciekając z innymi Klaryskami z klasztoru w Skale przed tatarską hordą właśnie w Sułkowicach zastukała laską w ziemię, a w miejscu tym wybiło źródło. Źródło nie byle jakie, bo jak podaje dalej legenda, ten, kto się z niego napije żył będzie wiecznie… Okazuje się, że stare dokumenty dotyczące Sułkowic posiadają Zofia i Stanisław Misztalowie prowadzący w Sułkowicach gospodarstwo agroturystyczne Stary Młyn. Jest w nich mowa m.in. o przekazaniu w dzierżawę niejakiemu Jakubowi Woźniakowi młyna wraz z przynależnymi polami, łąkami, ogrodami, budynkami i inwentarzem w Sułkowicach – wsi dziedzicznej Klarysek. O legendzie łączącej powstanie Sułkowic z Klaryskami, źródle dającym wieczne życie, prawdzie historycznej i inicjatywie mieszkańców mówić będzie tablica pamiątkowa przygotowywana na okoliczność zakończenia prac związanych z rewitalizacją sułkowickiego źródełka.
A prace idą szybko do przodu, pomimo ograniczeń finansowych, trudnego – grząskiego i podmokłego terenu, złożonego charakteru robót. Zaledwie w kwietniu tego roku pisaliśmy w Głosie Iwanowic o pierwszych pracach porządkowych – sprzątaniu terenu, wycince krzewów i drzew, plantowaniu terenu. Od tego czasu mieszkańcy zrobili bardzo dużo angażując przede wszystkim własne siły i czas: niwelacja brzegów, czyszczenie źródełka z mułu i zanieczyszczeń, wykonanie dróżki do źródełka, wyłożenie kamienia. Zauważyli i docenili inicjatywę mieszkańców zarówno Gmina, jak i lokalni przedsiębiorcy – dzięki pomocy finansowej i rzeczowej (sprzęt, kamień, pracownicy, wytyczenie granicy działki) przedsiębiorcy Marka Maja, Spółdzielni Kółek Rolniczych z Iwanowic, Gminy Iwanowice i wójta Zbigniewa Grzyba możliwe było wykonanie wszystkich dotychczasowych, bardzo kosztownych prac. Pracy zostało jeszcze mimo to sporo. Należy wykonać dreny, przepływy i mostki, odrestaurować studzienkę, posiać trawę, posadzić zieleń, zarybić źródełko, całość zagospodarować elementami małej architektury (ławeczki, stoliki, oświetlenie itp.). Mieszkańcy zdają sobie sprawę z ogromu czekającej ich pracy i kosztów, jednak pracy się nie boją i gorąco liczą na dalszą pomoc i wsparcie. Mają nadzieję, że uda im się zrobić to wszystko jeszcze w tym roku, do jesieni. W duchu wierzą może pradawnej legendzie po cichu licząc na to, że woda w oczyszczonym źródełku na nowo zyska swoje cudowne właściwości. Szczególnie mocno w tropienie dokumentów i świadectw pisanych na temat pochodzenia źródełka i Sułkowic angażują się radna Gminy Iwanowice Justyna Mularczyk i sołtys Sułkowic Katarzyna Szwajcowska.
O to, jak wyobrażają sobie to miejsce mieszkańcy zapytały w specjalnej ankiecie sołtys Katarzyna Szwajcowska i radna Justyna Mularczyk. Obecnie nadesłane przez mieszkańców ankiety są analizowane. Na dziś dzień, po częściowej analizie nadesłanych ankiet można powiedzieć, że mieszkańcy chcą stworzyć tutaj miejsce, w którym miło i przyjemnie będzie można spędzić czas, pospacerować i usiąść, spotkać się w gronie znajomych, odpocząć, zorganizować sołeckie spotkania czy uroczystości, a przy okazji dobrze zjeść. Miejsce, choć niedokończone i w trakcie prac, już dzisiaj przyciąga – często spotkać można mieszkańców odwiedzających źródełko i obserwujących prowadzone roboty.

***
Inicjatywa uporządkowania i zagospodarowani źródełka była po raz kolejny omawiana 24 czerwca w remizie OSP Sułkowice na zebraniu wiejskim z mieszkańcami sołectwa Sułkowice i władzami Gminy. Podczas zebrania sołtys Katarzyna Szwajcowska i radna Justyna Mularczyk przedstawiły mieszkańcom dotychczasowy postęp prac i związane z tym koszty oraz plany na przyszłość, poprosiły zebranych o opinie i sugestie. Zebranie zakończono wspólnym zdjęciem mieszkańców zaangażowanych w inicjatywę uporządkowania i zagospodarowani źródełka, zgłoszoną przez Gminę Iwanowice do ogólnopolskiej Akcji Masz Głos, Masz Wybór (zadanie Wspólna Przestrzeń) angażującej mieszkańców i władze samorządowe do dialogu i współpracy.
Prowadzona od 2002r. Akcji Masz Głos, Masz Wybór do tej pory objęła swoim działaniem 600 gmin w całej Polsce. W 2012r. zgłosiło się do niej ponad 170 uczestników – organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury, lokalne media. Akcję organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Uczestnicy Akcji przy współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi realizują w jej ramach jedno z zadań – w 2012r.: Wspólna przestrzeń, Dostępni Radni, Dostępne sesje Rady, Fundusz korkowy, Fundusz sołecki, Naprawmy to! Uczestnicy, którzy najskuteczniej wykonają realizowane zadania zostaną wyróżnieni Nagrodą Super Samorząd 2012. Inicjatywę mieszkańców uporządkowania i zagospodarowani źródełka w Sułkowicach Gmina Iwanowice zgłosiła do Akcji Masz Głos, Masz Wybór w ramach zadania Wspólna Przestrzeń. Zadanie ma na celu aktywnie włączyć mieszkańców w kreowania najbliższej przestrzeni publicznej, zmianę najbliższego otoczenia. Dotychczas, zgodnie z wytycznymi organizatorów, zostały przeprowadzone następujące działania: wybór przestrzeni/otoczenia; identyfikacja właściciela terenu (teren gminny); zawiązanie i zorganizowanie grupy inicjatywnej złożonej z mieszkańców; spotkanie z właścicielem terenu i zaproszenie do współpracy; otwarte spotkania z mieszkańcami i władzami Gminy poświęcone prezentacji inicjatywy, zebraniu opinii, zaangażowaniu kolejnych osób. Przed mieszkańcami i grupą inicjatywną kolejne kroki: przygotowanie raportu zawierającego zgłoszone propozycje i wstępny projekt/szkic zagospodarowania wybranego terenu; kolejne otwarte spotkanie z mieszkańcami i władzami Gminy prezentujące opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu; przekazanie opracowanej koncepcji zagospodarowania władzom Gminy w celu jej realizacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć