Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe

 

Formularz sprawozdania

 1. Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU- „AKTYWNI RAZEM”
 2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.11.2012
 3. Telefon kontaktowy: 693937851
 4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): Brygida Drągowska 693937851, [email protected]
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Gmina Stegna, miejscowość Mikoszewo

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami( instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) .

Wójt Gminy Stegna

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie

Rada Gminy Stegna

Sołtys i Rasa Sołecka miejscowości Mikoszewo

 1. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.) .

Zaproszenie do akcji Wójta Gminy Stegna oraz Radnych Gminy , którzy  wyrazili aprobatę dla działań w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. Nagrania z Sesji w pliku audio wcześniej były archiwizowane tylko do czasu zatwierdzenia przez Radę protokołu  z poprzedniej sesji. Obecnie są zamieszczane na stronie Głównej gminy w zakładce Rada Gminy Nagrania z sesji Rady Gminy. Informacje o proponowanym porządku obrad Rady Gminy i terminie Sesji, zamieszczanie są na stronie gminy w zakładce Aktualności (wcześniej tylko BIP),  facebooku, na tablicy ogłoszeń .  informacje Wójta Gminy  o pracach między sesjami Wójt zamieszcza na stronie gminy , facebooku, blogu.  Radni Gminy, Sołtysi , mieszkańcy Mikoszewa otrzymali poradnik Orientuj się! Twoja  Karta Praw Mieszkańca, na podstawie którego opracowano „lokalną” Kartę Praw Mieszkańca.

 1. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.).

25

 1. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.

Wójt Gminy Stegna

Zastępca Wójta

Rada Gminy

 1. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie.

Wrzesień – zebranie wiejskie, którego tematem były wnioski do budżetu gminy na 2013 rok oraz wybór przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego na 2013 r. organizatorem i prowadzącym był Sołtys miejscowości Mikoszewo –  50 osób

 

 1. 11.  W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Gminy, Dyżury radnych, Chat z samorządowcami, Ujednolicony imienny adres mailowy, E-Formularz, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.

 1. 12.  W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: transmisja on- line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.

Nagrania Sesji –  plik audio –  zamieszczane na stronie Głównej gminy w zakładce Rada Gminy Nagrania z sesji Rady Gminy. Zamieszczanie informacji na stronie gminy w zakładce Aktualności (wcześniej tylko BIP),  facebooku, na tablicy ogłoszeń  o terminie sesji oraz proponowanym porządku obrad Rady Gminy. Zamieszczanie na stronie gminy , facebooku, blogu przez Wójta Gminy informacji o pracach między sesjami;

 1. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Zainteresowanie i chęć realizowania przez  Wójta Gminy Stegna oraz Radnych Gminy Stegna  działań związanych z informowaniem  mieszkańców sprawami dotyczącymi życia publicznego  oraz wzmacnianiem świadomości obywatelskiej mieszkańców gminy.

 

 1.  Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-   brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4                          5

 1. Dodatkowe uwagi.