Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013

Zadania Inicjatywa Lokalna 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” w Gorlicach. 2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 25.06.2013 3.Telefon kontaktowy: 791983280;       183520741. 4. Osoba do kontaktu  Karol Mazur,     tel. 791 983 280;      18 352 07 41;    [email protected] 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Miejska Gorlice 6. Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Tak – Uchwała NR 172/XIV/2011, Rady Miasta Gorlice z dn. 24 listopada 2011 r.

7. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta

Nie dotyczy.

8. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

Zarząd Osiedla nr 12 ;  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO   w Gorlicach, Radny Rady Miasta.

9. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  :

– Zlecenie opracowania dokumentacji budowlanej (etap – Koncepcja) na „Modernizację drogi, chodników i budowę dodatkowych miejsc parkingowych  Pracowni Projektowej „NIWELTA”   w Nowym Sączu, w wyniku wcześniej przeprowadzonego referendum wśród zainteresowanych  mieszkańców.

– Spotkanie konsultacyjne z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO”   w Gorlicach na temat sposobu i zakresu realizacji zadania publicznego.

– Spotkanie konsultacyjne z Zarządem Osiedla Nr 12 na temat jak wyżej.

– Debata – z udziałem zainteresowanych mieszkańców , przedstawicieli: Zarządu Osiedla Nr 12,

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO” w Gorlicach.

– Opracowanie i złożenie do Burmistrza Miasta Gorlice „Wniosku na realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej, pn. „Modernizacja drogi (publicznej), chodników i budowa dodatkowych miejsc parkingowych”.

– Przekazanie architektowi uwag i wniosków zgłoszonych w czasie odbytych spotkań i debaty do opracowanej „koncepcji” realizacji zadania, z prośbą o przeanalizowanie i ewentualne wprowadzenie stosownych korekt w dokumentacji.

10. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.):

– Ankietę dotyczącą propozycji realizacji zadania publicznego w ramach i inicjatywy lokalnej  przekazano 100 – tu mieszkańcom , dwa bloki mieszkalne po dwadzieścia mieszkań i jeden blok mieszkalny  sześćdziesiąt mieszkań.  W procesie decyzyjnym będą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy i będą informowani na bieżąco w postępie prac, poprzez udział w organizowanych debatach, czy spotkaniach konsultacyjnych i na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej KRASIŃSKIEGO  w Gorlicach.

W bezpośredniej realizacji zadania  będą uczestniczyli mieszkańcy,  posiadający umiejętności  i wiedzę zawodową oraz mieszkańcy wolontariusze, działający w sferze zadań organizacyjnych  i administracyjnych.  Ze strony Samorządu liczymy na pełne wsparcie organizacyjne przez Burmistrza Miasta Gorlice i  fachowe przez  Zastępcę  Burmistrza. Uważamy, że Radni Miejscy  z naszego okręgu wyborczego nie tylko będą wspierać realizację tego zadania publicznego, ale również lobbować wśród pozostałych Radnych na rzecz podjętej inicjatywy lokalnej.

11. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania  i były w nie zaangażowane:

Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że bardzo liczymy na wsparcie : Burmistrza Miasta Gorlice, Zastępcy Burmistrza i kilu Radnych Miejskich.

Wniosek na realizację zadania publicznego został złożony do Burmistrza Miasta Gorlice w dniu  20.06.2013r i jest w ocenie formalnej         i merytorycznej.

W I połowie lipca będą podjęte rozmowy z przedstawicielami Samorządu i po tym okresie będzie  można dokonać wstępnej oceny sytuacji i prognozować dalszy przebieg realizacji zadania.

12. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty   i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.

W dniu 10.06.2013 r  odbyło sie spotkanie konsultacyjne z Radą Nadzorczą   i SM KRASIŃSKIEGO, obecni wszyscy członkowie w liczbie siedmiu osób oraz dwóch członków Zarządu Spółdzielni.

W dniu 14.06.2013 r, odbyło się spotkanie z Zarządem Osiedla nr 12, obecni wszyscy członkowie liczbie pięciu osób i dwóch członków Zarządu SM.

W dniu 19.06.2013 r została zorganizowana Debata z udziałem zainteresowanych mieszkańców. Tematem debaty , to omówienie istoty inicjatywy lokalnej, podstaw prawnych działania, zakresu prac proponowanego zadania publicznego pn.”Modernizacja drogi (publicznej), chodników  i budowa dodatkowych miejsc parkingowych”.  Omówiono wstępnie orientacyjną wielkość kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz możliwy sposób finansowania.

Inicjatorem i organizatorem debaty jest Stowarzyszenie „PARTNER DLA PRZEDSIEBIORCZOŚCI”.

Realizatorem inicjatywy lokalnej są mieszkańcy Osiedla, reprezentowani przez Pełnomocnika ustanowionego na okres realizacji przedsięwzięcia, to są mieszkańcy osiedla pełniący obowiązki Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, sprawującej zarząd powierzony nad nieruchomościami, wchodzącymi w skład osiedla.                                                                                                                                                                                                                                                     W debacie wzięło udział 37 osób ( mieszkańców ).

13. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy lokalnej ?

Wniosek na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej został złożony do Burmistrza Miasta Gorlice w dn. 20.06.2013 r.

14. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?

Święto Samorządu organizowała Rada Miasta i Burmistrz. Udział w organizowanej imprezie brali mieszkańcy indywidualnie, zgodnie z programem podanym do publicznej wiadomości.

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania   w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Czynimy starania zaangażowania jak najszerszej grupy mieszkańców do dyskusji o ważnych problemach lokalnych i zmianę  świadomości  o możliwości zmiany środowiska wg własnych oczekiwań.  Organizując  debaty publiczne mieszkańców z Samorządowcami, tworzymy dogodną przestrzeń dla lepszego poznania problemów lokalnych przez Samorządowców oraz co nie jest bez znaczenia poznawania przez mieszkańców występujących problemów i ograniczeń w realizacji zgłaszanych  wniosków do Samorządu przez mieszkańców. Dobre wzajemne  obustronne poznawanie problemów, skutkuje dobrą współpracą redagowaniem konstruktywnych wniosków  i realizację najpilniejszych celów, dobrze zaspokajających potrzeby społeczne.

Aktualnie jest na ukończeniu realizacja wspólnie  z Samorządem  analogicznego  przedsięwzięcie w drugiej części osiedla o wartości dwukrotnie większej.

Zdobyte doświadczenie i wzajemne zaufanie obliguje nas do podejmowania nowych, trudnych wyzwań społecznie potrzebnych.

Angażowanie mieszkańców do realizacji tego co uważają za najpilniejsze i według wspólnie wypracowanej wizji, daje mieszkańcom poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i wiary, że działając wspólnie można dokonywać korzystnych zmian w swoim otoczeniu dla dobra nas wszystkich.

16. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-          brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      (4 )                      5

Dostrzegamy zainteresowanie, bo jest dobry przykład, że można wiele zrealizować zadań publicznych czynnie włączając się do działań.

dodatkowe informacje:

Przyjęte do realizacji zadanie publiczne jest typowym zadaniem inwestycyjnym, gdzie wymagane procedury budowlane wydłużają  w czasie cykl opracowania dokumentacji.Realizując to przedsięwzięcie w ramach inicjatywy lokalnej z dołączoną do wniosku złożonego do Burmistrza dokumentacją, i zaproszeniem na konsultacje z Samorządem w czasie opracowywania dokumentacji wykonawczej  , w tym istotnych  szczegółów rozwiązań, znacznie skracamy proces przygotowania inwestycji, a tym samem szybkie osiągnięcie celu, tak bardzo oczekiwanego przez mieszkańców.