Pomiń menu

Masz głos, masz wybór – decyduj.

Mieszkańcy Osiedla Krasińskiego zainspirowani akcją Masz Głos, Masz Wybór oraz tym, że Burmistrz Miasta Gorlice, wspierając rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wydał zarządzenie wprowadzające „Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Gorlice na 2014 r.”, stwarzając tym samym kolejne korzystne warunki do współpracy samorządu z mieszkańcami, w sierpniu br. złożyli propozycję zadania do realizacji w ramach tego budżetu.

Budżet obywatelski jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom bezpośrednio decydować o wydawaniu środków z budżetu miasta na finansowanie zadania należącego do zadań własnych samorządu , które jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

Korzystając z nowej formy finansowania ważnych i uznanych za pilne spraw zawnioskowano „ Modernizację  ok. 100 m ul. Krasińskiego”, a ściślej odcinek  ulicy biegnącej wzdłuż ogrodzenia MZS nr 4 od strony wschodniej, obok trzech budynków wielorodzinnych do posesji, na której  funkcjonuje: Zakład Stolarski, Biuro Rachunkowe, Lecznica małych zwierząt.

Newralgiczny odcinek ulicy o szerokości tylko 3 m, pełni również funkcję drogi pożarowej i jest to jedyny dojazd do działających tu podmiotów gospodarczych.

Zakład Stolarski z natury rzeczy stanowi podwyższone ryzyko wybuchu pożaru.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, podaje, że minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić  co najmniej 4m i powinna być zakończona placem  manewrowym, umożliwiającym zawrócenie pojazdu.

Istniejący stan nie spełnia stawianych wymagań i stwarza potencjalne zagrożenie dla całego Osiedla, Szkoły i otoczenia.

Z braku dostatecznej ilości miejsc postojowych dla samochodów parkowanie odbywa się po obydwu stronach ulicy, utrudniając pieszym, w tym licznej młodzieży szkolnej, korzystanie z chodnika oraz przejazd  z konieczności  dodatkowo  jeszcze zwężonym pasem jezdni.

Przejazd wozów bojowych Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i innych pojazdów uprzywilejowanych w akcji staje się wręcz niemożliwy.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa, ochronę  zdrowia i życia oraz poprawę warunków parkowania, ciągle zwiększającej się ilości pojazdów samochodowych, mieszkańcy zaproponowali  zmiany radykalnie poprawiającą panującą sytuację, rozwiązującą nawarstwione problemy, a szczególnie zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci i młodzieży uczęszczającej do MZS nr 4.

Równocześnie deklarują nieodpłatne przekazanie dokumentacji budowlanej dla realizacji przedsięwzięcia oraz gruntu pod rozbudowę  ulicy.

Zespół  ds. budżetu obywatelskiego  powołany przez Burmistrza dokona weryfikacji wszystkich zgłoszonych propozycji zadań.

Kryteriami, którymi będzie się kierował Zespół będę w szczególności: zgodność z ustawą o samorządzie gminnym  w zakresie realizacji zadań własnych, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodność z założeniami projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, zgodność z ustawą o finansach publicznych i koszt nie powinien przekroczyć ustalonej kwoty.

Wszystkie propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Gorlice, którzy ukończyli 18 lat, w głosowaniu przeprowadzonym w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gorlicach na specjalnych kartach do głosowania, które będzie można otrzymać w punkcie do głosowania.

Głosowanie odbędzie się w dniach od  27.09  do 07.10. 2013 r.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają największą ilość głosów, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie obywatelskim.

Mieszkańcy Osiedla Krasińskiego zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich uprawnionych do oddania głosu popierającego wniosek na „Modernizację ok. 100 m ul. Krasińskiego”.

Uważają, że wszyscy ludzie dobrej woli, którzy mogą decydować  o losie tego wniosku podejdą z pełnym zrozumieniem powagę problemu, uznając, że bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej oraz  mieszkańców Osiedla jest najważniejsza.

Życie i zdrowie ludzkie jest dobrem bezcennym, chrońmy go zawsze, przy każdej okazji.

Zapobiegajmy występującym zagrożeniom zanim będzie za późno.

Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego jest uważana przez wszystkich za bardzo ważną, co potwierdza  fakt posiadania dokumentacji na jego modernizację. Świadczy to  również o pełnej determinacji i zdecydowanego zaangażowania  mieszkańców dla realizacji tego ważnego dla wszystkich zadania.

Należy jednak pamiętać, że decyzja o realizacji tego zadania zależy od ilości oddanych głosów przez mieszkańców Miasta Gorlice.

Zapraszamy do oddania swojego głosu na zadanie „Modernizacja ok. 100 m ul. Krasińskiego”, za co z góry dziękują wdzięczna młodzież szkolna i mieszkańcy Osiedla Krasińskiego.