Pomiń menu

Centrum Aktywności Lokalnej Wspólną Przestrzenią

Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni jaką jest Centrum Aktywności Lokalnej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”
W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r.
1. Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju -„Aktywni Razem”

2. Dane teleadresowe organizacji:
Mikoszewo, ul. Gdańska 29, 82-103 Stegna, tel. 552478816

3. Koordynator zadania:
Imię i nazwisko: Brygida Drągowska
Numer telefonu: 693937851
Adres email: [email protected]

4. Zespół realizujący zadanie. Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję, inną za organizację spotkań i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.
Stały zespół osób zarządzających realizacją zadania Wspólna Przestrzeń to zespół 4 osób . Zespół spotykał się w celu omówienia i delegowania kolejnych zadań realizowanych w ramach akcji.
Zadania były delegowane w zależności od potrzeby oraz możliwości poszczególnych członków zespołu. Na całym etapie realizacji zadania zespół wspierany był przez panią Wójt Gminy Stegna oraz Wolontariuszy. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami. Osoba wyznaczona do przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami miała możliwość sprawdzenia umiejętności nabytych podczas szkolenia z wykorzystaniem poznanych narzędzi moderatorskich (Szkoła Moderatorów). Za promocję zadania oraz kontakty z Urzędem Gminy, grupą nieformalną Grupa zabawowa Matrioszki, Gminnym Ośrodkiem Kultury odpowiedzialna została Sołtyska. Przy opracowaniu ankiety skorzystano z pomocy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. W ramach delegowania zadań wyznaczono osoby odpowiedzialne za rozpropagowanie ankiet wśród mieszkańców i turystów oraz zebranie ankiet i ich opracowanie.
Za przygotowanie spotkania podsumowującego, na którym zaprezentowano mieszkańcom działania zrealizowane w ramach zadania Wspólna Przestrzeń oraz podsumowanie ankiet odpowiedzialny był cały zespół. Na spotkaniu podsumowującym odbyła się debata oksfordzka, którą przygotowała pani Dyrektor Gimnazjum .

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Stegna, miejscowość Mikoszewo, powiat nowodworski, województwo pomorskie

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania – proszę o wpisanie)
Wspólna Przestrzeń

7. Wybór i rodzaj przestrzeni. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło Państwa do wyboru tej przestrzeni? Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeń budynku itp.).
W 2012 roku ze środków PROW (Odnowa Wsi) wyremontowano w Mikoszewie budynek remizy strażackiej, w którym utworzono Centrum Aktywności Lokalnej. Poza nazwą centrum nie funkcjonowało w życiu społecznym miejscowości, nie było przygotowanej oferty skierowanej do mieszkańców z wykorzystaniem CAL. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich, jak również w prywatnych rozmowach z członkami Stowarzyszenia na etapie remontu budynku zgłaszali potrzebę stworzenia tam centrum kulturalno- rozrywkowego (miejsca zabaw, festynów, warsztatów, szkoleń). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Stowarzyszenie postawiło sobie za cel wykreowanie Centrum Aktywności Lokalnej jako Wspólnej Przestrzeni dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Mikoszewa. Zagospodarowanie CAL miało za zadanie zachęcić społeczeństwo do wspólnych inicjatyw oraz tworzyć poczucie przynależności do miejsca. Projekt przyczynić się miał do zintegrowania się i aktywnego uczestnictwa mieszkańców miejscowości Mikoszewo w życiu społeczno-kulturalnym oraz pozwolić na zmianę stylu spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych, integrację międzypokoleniową.

8. Współpraca z władzami samorządowymi. Czy władze samorządowe aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem) dotyczące współpracy? Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?
Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.
Gmina Stegna uczestniczyła w akcji Masz Głos Masz Wybór po raz pierwszy w 2012 roku.
W zeszłorocznej edycji realizowane były zadania Dostępne Sesje Rady i Dostępni Radni.
Przed przystąpieniem Stowarzyszenia do tegorocznej edycji akcji Masz Głos Masz Wybór odbyło się spotkanie z panią Wójt Gminy Stegna, na którym przybliżono zasady realizacji zadania „Wspólna Przestrzeń”.
Pani Wójt z ochotą wyraziła chęć współpracy przy realizacji działań związanych z zadaniem. Wyznaczyła osobę do kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniem. Przez cały okres realizacji zadania pani Wójt często sama była inicjatorką i realizatorką zadań.
Pierwszy raz w Mikoszewie z inicjatywy pani Wójt odbył się w CAL Gminny Dzień Dziecka. Do zorganizowania imprezy pani Wójt zaprosiła pracowników Urzędu Gminy, Zarząd Parku Krajobrazowego, Policję, Dyrektorki placówek oświatowych wraz z dziećmi i młodzieżą, robotyków, Teatr Tańca i Ruchu „Pasja”, przedsiębiorców z terenu gminy, Stowarzyszenia, Radę Sołecka Mikoszewa, Ochotniczą Strażą Pożarną, Wolontariuszy, Fundację Pokolenia.
Mieszkańcy gminy bardzo wysoko ocenili przygotowane wydarzenie. Bardzo wiele rodzin uczestniczyło w zabawie aprobując wspólne świętowanie. Miejscowi strażacy komentowali, że „nigdy nie było w Mikoszewie takiej imprezy”.
W związku z nadmorskim położeniem, po raz pierwszy w Mikoszewie otwarto Punkt Informacji Turystycznej (czynny przez lipiec i sierpień). Środki na funkcjonowanie Punktu pochodziły z budżetu gminy. Punkt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony turystów i mieszkańców. Sukces działania punktu IT przełożył się na wspólne podjęcie decyzji o kontynuowaniu działań w latach następnych. W budżecie gminy na 2014 rok zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie IT w przyszłym sezonie letnim.
W porozumieniu z panią Wójt w przyszłym roku zostanie przeniesiony do CAL Infomat , który obecnie zamontowany jest w szkole. Mieszkańcy w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego zabezpieczyli środki na zakup monitoringu, który jest niezbędny do zamontowania Infomatu w CAL.
W ramach realizacji projektu „Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w 2014 roku w CAL zostanie zamontowane stałe łącze internetowe oraz udostępnione mieszkańcom trzy stanowiska komputerowe.
Wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych tych formalnych czy też grup nieformalnych działających na terenie miejscowości znajdują wsparcie Wójta i pracowników Urzędu Gminy. Zawsze są konsultowane i omawiane tak aby za wspólną aprobatą mogły być realizowane.
Gmina wspiera nasze Centrum Aktywności Lokalnej ponosząc wszystkie koszty wynikające z wykorzystania sali (prąd, media, śmieci, koszty przewożenia namiotów gminnych, sztalug wystawienniczych).
W ramach dobrej współpracy z Gminny Ośrodkiem Kultury zorganizowano w CAL autorską wystawę zdjęć Ryszarda Sobolewskiego pt. Ekwador i Wyspy Galapagos. Swoją obecnością zaszczyli nas ambasador i konsul Ekwadoru oraz konsul Kuby. Koszty organizacji poniósł GOK.
Na każdym etapie realizacji zadań związanych z działalnością CAL włączała się Radna, Sołtyska z Radą Sołecka działając zgodnie z potrzebami mieszkańców, doradzając lub pozostawiając wolną przestrzeń do realizacji własnych pomysłów innym organizacjom.
Przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami oraz własne doświadczenia i przemyślenia pozwalają mi stanowczo stwierdzić iż ja oraz mieszkańcy Mikoszewa mamy realny wpływ na kształtowanie rozwoju i funkcjonowanie naszej gminnej rzeczywistości .

9. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?
Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji elektronicznej jako załącznik na adres: [email protected] .
Mieszkańcy na etapie remontu budynku wypowiadali się na temat sposobu wykorzystania Centrum Aktywności Lokalnej na zebraniach wiejskich oraz w rozmowach z członkami Stowarzyszenia. Jednakże, w celu optymalnego wykorzystania CAL w miesiącu lipcu została mieszkańcom i turystom przekazana ankieta, która miała być wykorzystana do dalszych prac nad ofertą zagospodarowania Wspólnej Przestrzeni. Ankieta została przygotowana w sposób tradycyjny papierowy oraz z wykorzystaniem strony Ankietka. pl. Ankiety zostały rozdane wśród turystów i mieszkańców. Pozostawiane były w sezonowych punktach sprzedaży, sezonowych barach oraz u kwaterodawców. Ankiet rozdano 410 – wróciło 250 sztuk.
Wyniki badań załączono do sprawozdania.

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach?
Ankiety rozdawane były mieszkańcom, turystom bezpośrednio lub z wykorzystaniem sezonowych punktów sprzedaży, barów, kwaterodawców. Do akcji włączono również Gimnazjum, Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, gdzie uczniowie otrzymali do wypełnienia ankiety. Podczas lokalnych festynów i imprez przeprowadzano z uczestnikami wywiady/sondaże. Respondenci wypowiadali się co do swoich oczekiwań względem oferty kulturalnej, rozrywkowej.

9.1. Współpraca z mieszkańcami nad planowaniem wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy Roboczej.
Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis.

1. Przygotowanie ankiety przy współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.
Ankietę przygotowano w tradycyjnej formie papierowej oraz na stronie Ankietka.pl., którą rozdano mieszkańcom , młodzieży gimnazjalnej oraz udostępniono poprzez wyłożenie w sezonowych sklepikach, barach u kwaterodawców,
2. 2. Podczas festynów, imprez kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych przeprowadzano wywiady, sondaże na temat oczekiwań i potrzeb mieszkańców, turystów względem zagospodarowania Wspólnej Przestrzeni.
3. 3. Mieszkańcy chętnie włączali się w organizowane wydarzenia. Angażowali swój czas i swoje finanse, aby urozmaicić organizowane imprezy. Czasami do przygotowania festynu włączali się chętnie sami turyści.

Ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież?
Członkowie Stowarzyszenia to głównie osoby zaangażowane w życie społeczne oraz współpracujące z mieszkańcami lat na różnych płaszczyznach. Mieszkańcy na etapie remontu budynku już wypowiadali się co do sposobu wykorzystania Centrum Aktywności Lokalnej na zebraniach wiejskich oraz w rozmowach z członkami Stowarzyszenia. Standardem uczestnictwa mieszkańców w zebraniach wiejskich jest uczestnictwo 35-50 mieszkańców. Są to osoby w różnym wieku (pomiędzy 25-70 lat). Jednakże, w celu optymalnego wykorzystania CAL w miesiącu lipcu została mieszkańcom i turystom przekazana ankieta, która miała być wykorzystana do dalszych prac nad ofertą zagospodarowania Wspólnej Przestrzeni. Wydano 410 ankiet zwrotnie wróciło 250. Wśród ankietowanych było 160 mieszkańców, 58 turystów oraz 32 mieszkańców gminy Stegna. Wyniki ankiet oraz uczestnictwo mieszkańców Mikoszewo, mieszkańców gminy Stegna oraz turystów w przygotowanych imprezach kulturalno-rozrywkowo-intergracyjnych ugruntowały wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań mieszkańców względem zagospodarowania Centrum Aktywności Lokalnej.

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o podkreślenie poniższych stwierdzeń.
1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie.
10. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na jakie działania itp.

• koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkańcami, władzą lokalną, Przeprowadzona ankieta, wywiady, sondaże stanowią fundament do pracowania oferty funkcjonowania CAL na przyszły rok 2014 w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.
• wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działań; Zabezpieczenie środków na funkcjonowanie punktu Informacji Turystycznej
• wnioski do budżetu obywatelskiego,
• potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy; Z funduszu Sołeckiego zabezpieczono środki na zakup i montaż monitoringu, który jest niezbędny do zamontowania w CAL infomatu (obecnie znajduje się w budynku szkoły). W budżecie gminy na 2014 rok zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie IT. W budynku CAL w 2014 roku zostaną zamontowane stałe łącze internetowe oraz udostępnione mieszkańcom trzy stanowiska komputerowe.
• umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu.
• podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkańców, Przygotowano prezentację ze zrealizowanych w ramach zadania Wspólna Przestrzeń działań oraz podsumowanie ankiet, które zostały zaprezentowane mieszkańcom na spotkaniu podsumowującym. Prezentacja oraz podsumowanie ankiet przekazano pani Wójt.
• inne (jakie?) Bogata oferta wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.

11. Promocja działań. W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?
Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach. W treści można wkleić link lub przesłać materiały na adres [email protected].

Mieszkańcy o udziale Stowarzyszenia w akcji Masz Głos Masz Wybór byli informowani na portalach społecznościowych, na stronie urzędu gminy, wydarzeniach organizowanych w ramach zadania, spotkaniach integracyjnych, w prywatnych rozmowach z członkami Stowarzyszenia, plakatach.

12. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polegała współpraca?
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Księdzem Proboszczem, Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem Ruchu i Tańca Pasja, Nieformalną Grupą Matrioszki, Wolontariuszami, Fundacja Pokolenia, Sponsorzy. Zagospodarowanie Wspólnej Przestrzeni nie byłoby możliwe gdyby nie dobra współpraca i ogromne zaangażowanie wszystkich w/w organizacji. Nieformalna Grupa Matrioszki skorzystała z osobowości prawnej Stowarzyszenia składając projekt w Fundacji Pokolenia ramach Działaj Lokalnie. Przy opracowaniu ankiety skorzystano z pomocy zespołu Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia

13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Uważamy, że założenie jakie przyjęliśmy na początku realizacji zadania zostało zrealizowane. W pełni wykorzystano budynek Centrum Aktywności Lokalnej, przygotowując bogatą ofertę imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, ciekawych zajęć. We współpracy z panią Wójt, Sołtyski i Rady Sołeckiej, Radnej, Ochotniczej Straży Pożarne, Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, Księdza Proboszcza, Teatru Tańca i Ruchu Pasja, Grupy Nieformalnej Matrioszki, Gminnego Ośrodka Kultury, Wolontariuszy udało się nam stworzyć Wspólną Przestrzeń nie tylko dla mieszkańców Mikoszewa ale także mieszkańców gminy Stegna oraz turystów. Ponadto, mieszkańcy przyjęli do stosowania nazwę Centrum Aktywności Lokalnej ( do tej pory w świadomości mieszkańców funkcjonowały różne nazwy Straż, Afrodyta, Klub Muzyczny Scena).

14. Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? Dlaczego?
Dużo zaangażowania ze strony członków Stowarzyszenia wymagało zebranie wszystkich ankiet, ze względu na ilość punktów, w których pozostawiono ankiety oraz ilość rozdanych ankiet.

15. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar) na adres [email protected].

16. Dodatkowe informacje:
• (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?

• czy realizowali Państwo jesienne zadanie: Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników?