Pomiń menu

Civitas Lukoviensis stanęło przed sejmową Komisją

10 grudnia, w Sejmie RP, przed Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, reprezentanci Stowarzyszenia Civitas Lukoviensis zaprezentowali stanowisko stowarzyszenia w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Wspólnie z Fundacją Batorego, Ruchem Pomarańczowa Alternatywa, Stowarzyszeniem JOW, Zmielonymi.pl, Inicjatywą Obywatele Decydują, Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia, Stowarzyszeniem Ruch Społeczny Demokracja Bezpośrednia, partią Demokracja Bezpośrednia, i wieloma innymi organizacjami przedstawiliśmy swoje uwagi i spostrzeżenia na temat rozwiązań zawartych w projekcie.

Podczas naszego wystąpienia postulowaliśmy wprowadzenie zmian, przede wszystkim, w następujących kwestiach:

  1. stowarzyszenia aktywności lokalnej – naszym zdaniem przepisy dotyczące tego rodzaju stowarzyszeń mają kilka wad, które koniecznie trzeba poprawić,

  2. wysłuchanie publiczne – Prezydent proponuje obowiązkowe wysłuchania w zakresie uchwał dotyczących tylko: budżetu, statutu oraz planowania rozwoju gminy. Naszym zdaniem brakuje przepisów, które dostarczyłyby argumentów grupom mieszkańców lobbującym za obowiązkiem przeprowadzenia wysłuchania publicznego w przypadku każdej uchwały, a już na pewno w przypadku zdecydowanej większości uchwał,

  3. inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – zdecydowanie popierając fakt zdefiniowania pojęcia inicjatywy uchwałodawczej w akcie prawnym SCL uważa, że określenie (wyrażone w projekcie ustawy) liczebności grupy mieszkańców mogących wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą na poziomie 15% uprawnionych do głosowania jest zdecydowanie za duże. Postulowaliśmy, aby grupa taka liczyła nie więcej, niż 100 – 150 osób,

  4. referenda – naszym zdaniem, bez względu na to, czy mamy do czynienia z referendum merytorycznym, referendum w sprawie samoopodatkowania, czy też referendum „odwoławczym”, nie powinno być żadnego progu frekwencyjnego, będącego wyznacznikiem ważności referendum.

Nasz pobyt w Sejmie wynikał z podjętych wcześniej deklaracji monitorowania wszystkiego, co dzieje się w zakresie współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi, oraz w zakresie wykorzystywania wszelkich narzędzi, jakie mieszkańcy mogą użyć w celu współdziałania i współdecydowania o swojej gminie.