Pomiń menu

Utrzymać tempo prac.

Współpraca przedstawicieli samorządu z mieszkańcami osiedla nadal utrzymuje zadowalające tempo prac. W grudniu 2013 r. została podjęta Uchwała Rady Miasta Gorlice, zatwierdzająca Budżet Miasta Gorlice na 2014 r. W wydatkach majątkowych zarezerwowano  ustaloną kwotę na realizację naszego zadania w ramach Funduszu Obywatelskiego.

W I dekadzie stycznia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów, z udziałem przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego z przedstawicielami mieszkańców.

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z własnością gruntów oraz wypracowanie wspólnego programu funkcjonalno – użytkowego przedmiotowego przedsięwzięcia.

Omówiono i opracowano trzy warianty dotyczące  własności gruntu oraz udziału finansowego samorządu i mieszkańców w realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski zostały przedstawione Burmistrzowi do podjęcia stosownej decyzji, dotyczącej własności gruntu i zakresu finansowania. Należy podkreślić fakt, że realizacja zadania wymaga przesunięcia osi drogi na grunt nie będący własnością samorządu.

Mieszkańcy w ramach wkładu własnego zadeklarowali nieodpłatne przekazanie gruntu dla realizacji zadania na rzecz samorządu.

Stosowne decyzje Burmistrza w tej sprawie i kolejne spotkanie robocze spodziewane jest w najbliższych dniach.