Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Budżet obywatelski! Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Działania Koła Naukowego Politologów PWSZ im Szymona Szymonowica w Zamościu mają się przyczynić do wzrostu zaangażowania i kreatywności mieszkańców Zamościa w rozwiązywaniu istotnych problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez aktywny udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu obywatelskiego we współpracy z lokalnym samorządem, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Nazwa organizacji / grupy:
Koło Naukowe Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu w partnerstwie z Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy oraz Kołem Naukowym Filozoficzno – Socjologicznym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Miejscowość i województwo: Zamość, woj. lubelskie
Realizacją zadania zajmuje się zespół osób zainteresowanych tematem Budżetu Obywatelskiego w Zamościu. Są to członkowie Koła Naukowego Politologów w partnerstwie z Kołem Naukowym Filozoficzno-Socjologicznym oraz Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy. Całość realizacji zadania koordynują członkowie Zarządu
( po 6 osób z KNP i KNF-S) wraz opiekunami naukowymi Kół oraz przedstawicielami ZSD.
Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami
Najważniejsze przedsięwzięcia związane z informowaniem mieszkańców o zadaniach Budżetu Obywatelskiego to:
– otwarte spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów ( w programie spotkania wystąpienia: kandydat polityczny jako produkt oraz informacje na temat Ogólnopolskiej Akcji Masz głos Masz wybór ( w tym o Budżecie Obywatelskim).
-wiążące rozmowy w Urzędzie Miejskim w Zamościu w sprawie przyłączenia się KNP do działań związanych z Budżetem Obywatelskim;
-podjęto rozmowy członków Zarządu KNP w sprawie współtworzenia strony internetowej Budżetu Obywatelskiego;
-podjęto rozmowy w sprawie uczestnictwa członków KNP w sesjach RM dotyczących budżetu oraz przekazywania harmonogramu spotkań i dokumentacji (poparte stosownym pismem);
-umieszczanie na stronie KNP informacji o działaniach;
-informacja(publikacja) w Gazecie Akademickiej „Skafander” dotycząca przyłączenia KMP do akcji Masz głos, Masz wybór;
-wystosowania pisma do Janusza Nowosada, dyr. ZDK w sprawie przyłączenia się do „Wędrującej Estrady”, czterech wakacyjnych festynów dla mieszkańców osiedli zamojskich, w których wezmą udział także radni, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych (promocja budżetu obywatelskiego poprzez rozdawanie ulotek i przeprowadzenie badania);
-umieszczanie m.in. na stronie „Masz głos, Masz wybór”, „Aktywny Zamość” oraz PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu (zakładka: działalność studencka, KNP), informacji o przedsięwzięciach;
– archiwizowanie materiałów (zdjęć, sprawozdań, publikacji związanych z budżetem obywatelskim);
-napisanie planu wspólnej debaty w sprawie budżetu obywatelskiego, która odbędzie się jesienią 2014 roku oraz cyklu spotkań z kandydatami w najbliższych wyborach samorządowych;
-opracowanie projektu ankiety dotyczącej świadomości obywatelskiej (ankieta będzie dostępna na stronie internetowej oraz podczas spotkań z mieszkańcami).
-rozprowadzanie materiałów informujących o działaniach (np. ulotek i broszur dotyczących budżetu obywatelskiego).
-tablica informacyjna o bieżących działaniach KNP w Instytucie Przyrodniczym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu ( na niej również umieszczono reklamę akcji i relację z bieżących działań).
– propagowaniu budżetu obywatelskiego przy spotkaniu uczestników projektu „Aktywny Zamość” oraz przedstawicielami władz Miasta Zamość z dr Konradem Niklewiczem doradcą kancelarii Premiera RP, współpracownikiem Instytutu Obywatelskiego, jednego z pomysłodawców budżetu obywatelskiego w Puławach.
Praca nad pytaniami do kandydatów
Od 13 kwietnia członkowie KNP pracowali nad oceną Budżetu Obywatelskiego i wypracowaniem propozycji. Korzystamy z różnych źródeł, a głównie są to m.in.:
-Uchwała nr. XLI/444/2014 Rady Miasta Zamość w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Zamość.
-Załącznik do Uchwały nr. XLI/444/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 26.05.2014. Regulamin budżetu obywatelskiego w Zamościu.
– Zarządzenie nr. 141/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18.06.2014 w sprawie realizacji działań objętych procedurą budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość.
-Harmonogram konsultacji budżetu obywatelskiego Miasta Zamość na 2015 rok.
-Sprawozdania z obrad Sesji RM w Zamościu.
-Informacje, relacje i materiały ze spotkań.
-Bezpośrednie rozmowy i wywiady.
-Obserwacja zachowań i komentarzy dotyczących tematyki budżetu.
-Materiały zamieszczane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w Zamościu.
-inne.
Proponowane tematy m. in.:
-co zmienić w regulaminie (szczegóły, o których dyskutowano podczas roboczego spotkania z R. Niklewiczem w Zamościu podczas otwartego spotkania z uczestnikami Projektu: „Aktywny Zamość”, radnymi oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych. Ponadto uczestnictwo w wyjeździe studyjnym do Puław, gdzie spotkali się podczas wymiany doświadczeń związanych z prowadzaniem budżetu obywatelskiego przedstawiciele z Zamościa z władzami samorządowymi z Puław-notatki w załączeniu);
-jak usprawnić przepływ ważnych informacji w mieście?
-jak zaktywizować samorządowców do zwiększenia częstotliwości spotkań z mieszkańcami?;
-jak zmotywować mieszkańców do udziału w zebraniach osiedlowych?;
-jak zmotywować mieszkańców do składania projektów budżetu obywatelskiego?
-co zrobić, aby mieszkańcy i samorządowcy czynnie uczestniczyli w masowych imprezach i podejmowali wspólne inicjatywy korzystne dla miasta, jego rozwoju i społecznego zadowolenia ?
-co zrobić by obietnice przedwyborcze nie były obietnicami bez pokrycia?
-inne (indywidualne, w zależności od potrzeb).
Opis procesu
Na podstawie dotychczasowych zebranych informacji można wyciągnąć już wnioski dotyczące budżetu obywatelskiego w Zamościu.
Decyzja o tym, które pomysły mieszkańców danego osiedla będą zrealizowane, podjęta zostanie przez mieszkańców w drodze głosowania czyli plebiscytu. W celu sprawnego wprowadzenia budżetu obywatelskiego miasto Zamość przeprowadza kampanię informacyjną, której celem jest jak największe zaangażowanie mieszkańców w ten pomysł. Składanie projektów przez mieszkańców rozpoczęło się 18 czerwca i potrwa do 15 lipca.
Propozycję projektów/projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego składa się na formularzu zgłoszenia projektu do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub drogą elektroniczną w formie skanu poprawnie wypełnionego formularza: www.budzetobywatelski.zamosc.pl
Formularz można pobrać ze strony: www.budzetobywatelski.zamosc.pl oraz w wersji drukowanej w Biurze Obsługi Interesanta a także w siedzibie zarządu osiedla.
Projekt może dotyczyć tylko osiedla Zamościa, w którym zamieszkuje osoba zgłaszająca go. Aby projekt mógł zostać zgłoszony, musi być podpisany przez co najmniej 10-ciu mieszkańców danego osiedla. Przewidywane koszty zgłoszonego projektu nie mogą przekroczyć kwoty 100 tys. zł. na jedno osiedle (zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość).
Jednak jest alternatywa dla projektów, na które potrzebne są większe fundusze. Istnieje możliwość łączenia środków poszczególnych osiedli przy spełnieniu określonych warunków. Niezbędnym jest podpisanie w tej sprawie porozumienia przez właściwe zarządy osiedli i dostarczenie tego porozumienia na 5 dni przed terminem zgłaszania wniosków do prezydenta miasta.
Wypełniony formularz projektu składa się w terminie do 15 lipca br. Decyduje data wpływu.
Propozycje.
Na obecnym etapie realizacji zadania można już sformułować główne rekomendacje do zmian w realizacji lub wdrożenia procesu budżetu obywatelskiego w Zamościu.
Od 18 czerwca do 15 lipca mieszkańcy Zamościa mogą składać projekty wykorzystania budżetu obywatelskiego. Każde z 16 osiedli otrzymało 100.tys. złotych. Już teraz wiadomo, że istnieją pewne obawy i różnice zdań związane z regulaminem: dotyczą one m. in.: samego projektu i faktu, że musi on być podpisany przez 10 osób (mieszkańcy uważają, że to będzie hamowało ich inicjatywy i kreatywność); poza tym sam wiek (czy 16 lat to wystarczający wiek by składać projekty- wiadomo, że młodzież może się zjednoczyć i przejdą projekty mało przydatne dla innych np. starszych mieszkańców); duże zastrzeżenia dotyczą samych konsultacji (był to zbyt krótki okres i za mało nagłośniona akcja przez urzędników i samorządowców); zbyt słabe kanały przekazu informacyjnego: koniecznie należy je usprawnić; dużo wątpliwości dotyczą kwestie związane z ustalaniem, kto jest właścicielem działek, kosztów inwestycji, ich przydatności( mieszkańcy uważają, że może to zahamować proces składania projektów); czynnikiem hamującym jest także przekonanie mieszkańców, że ich projekty i tak nie przejdą oraz że będą to albo rozdrobnione projekty, albo te które przez swoje koszty nie mają szansy na realne ich wdrożenie.
A więc zasadnicze kwestie sporne dotyczą: wieku, sumy pieniędzy na dany rok i dane osiedle (propozycja łączenia projektów np. dwóch osiedli), dziedzin projektów, kanałów informacyjnych oraz ilości podpisów pod projektem.
Zespół podjął szereg innych działań związanych z budżetem obywatelskim i kampanią w kierunku zwiększenia frekwencji. Do działań tych należą: upowszechnianie ulotek promocyjnych kampanii, zebrania, wiadomości w prasie, na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Koła Naukowego Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
-otwarte zebrania członków kół: KNP i NKF-S podczas, których omawiane są poszczególne działania całej grupy i doinformowywanie odpowiedzialnych za kolejne zadania osób;
– podział ról i zadań na spotkania z mieszkańcami podczas „Wędrującej estrady”;
– zredagowanie pytań do ankiety dotyczącej budżetu obywatelskiego;
– współpraca podczas „Wędrującej estrady” m.in. z „Gazetą Akademicką Skafander” oraz z Działem Rozwoju PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
– wyjazd na szkolenie organizacyjne i konferencję pod Warszawę (Falenty)członka zarządu KMP PWSZ w Zamościu oraz Zamojskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (Kamila Zająca).
Dalsze działania – Nasze pomysły i plany.

W chwili obecnej, trwają prace nad realizacją spotu video, tworzonego przez zaprzyjaźnione media lokalne, w którym udział także biorą działacze Koła Naukowego Politologów. Spot ten ma na celu rozpowszechnienie idei budżetu obywatelskiego oraz dotarcia po szerszej grupy odbiorców, poprzez zamieszczenia go na stronach internetowych poszczególnych mediów, jak i jego odtworzenie w telewizji internetowej.
Planujemy w najbliższym czasie odbyć 4 spotkania z mieszkańcami Zamościa (dwa w lipcu: 8 i 10 i dwa w sierpniu: 7 -9 br., kolejne jesienią ). Spotkania wakacyjne połączone będą z podnoszeniem świadomości obywatelskiej i z wypełnianiem przez mieszkańców ankiety dotyczącej budżetu obywatelskiego. Spotkania jesienne poprzedzone zostaną pytaniami do kandydatów w sprawie ich stanowiska na temat budżetu obywatelskiego a także własnych programów działania ( działania w terminach: od września do listopada 2014) .
Informacje o kandydatach zaczniemy upowszechniać podczas wakacyjnych spotkań z mieszkańcami(„Wędrująca estrada”) i kontynuować jesienią, gdy będą już znane listy kandydatów. Wcześniej indywidualne wywiady, ich publikacja na stronach internetowych (j/w), sondaże, teksty w lokalnych mediach, tablice informacyjne oraz debaty z kandydatami (i relacje z nich w lokalnych mediach).
Współpraca.
Po rozmowach z przewodniczącą Komisji ds. budżetu obywatelskiego – radną Rady Miasta Zamość Zofią Piłat i Przewodniczącym Rady Miasta w Zamościu Janem Wojciechem Matwiejczukiem oraz innymi osobami zajmującymi się w/w tematem a także prowadzoną korespondencją stwierdzamy, że ta współpraca układa się w stopniu zadowalającym. Mamy nadzieję na jej pogłębianie i rozszerzanie o kolejne działania.
Warto zwrócić uwagę na dwa spotkania, których organizatorem było Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w partnerstwie z UM w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Kuźnia Zamojska”, realizatorów Projektu „Aktywny Zamość”. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zamościu (wykład dr K. Niklewicza oraz dyskusja zaproszonych gości); drugie to wizyta studyjna w Puławach – 25 czerwca br. W spotkaniu uczestniczyli i odpowiadali na pytania: Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy; Grzegorz Nakonieczny – Wiceprezydent Miasta Puławy, Teresa Gutowska – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Puławy; Anna Kędziora – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji Edukacji RM Puławy; dr Konrad Niklewicz – Instytut Obywatelski; Justyna Orzeł-Szczepańska – dyrektor Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz Zofia Piłat – radna Rady Miasta Zamość, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Zamość oraz Karol Garbula – sekretarz Miasta Zamość. Całość koordynowała i prowadziła: Anna Maj, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Puławy.

Inne informacje
Bardzo dużo znaczenie w rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego miał udział czterech członków Koła Naukowego Politologów (Kamila Zająca, Moniki Kality, Anastazji Tretiak i Lili Pietrusiewicz) w projekcie „Aktywny Zamość” realizowanym od października 2013 roku przez Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w partnerstwie z UM w Zamościu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Kuźnia Zamojska”. Projekt te był skierowany do osób, które angażują się w działania na rzecz społeczność lokalnych i promowania m.in. budżetu obywatelskiego. Ma się on przyczynić do wzrostu zaangażowania mieszkańców Zamościa w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu obywatelskiego we współpracy z lokalnym samorządem. Celem projektu było przede wszystkim wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności osób pełniących służbę publiczną we współczesnym społeczeństwie „informacyjnym”. Wiedza ta oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu pozwolą na w pełni świadome i kreatywne uczestnictwo we wdrażaniu budżetu obywatelskiego, upowszechnianie go wśród mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania zainteresowanych osób.
Do sprawozdania dołączamy strony internetowe z kilkoma publikacjami, które ukazały się w związku z promowaniem idei Budżetu Obywatelskiego.
www.aktywnyzamość.pl
www.maszgłos.pl
www.pwszzamosc.pl
Pozostała dokumentacja do wglądu.
Zamość, 30 czerwca 2014 roku
Sprawozdanie cząstkowe sporządzili:
Lila Pietrusiewicz i Kamil Zając