Pomiń menu

Osoby niepełnosprawne a udział w wyborach samorządowych

Osoba niepełnosprawna, która ukończyła 18 rok życia i posiada czynne i bierne prawo wyborcze może uczestniczyć w wyborach tj. każdy obywatel Polski. Niebawem 16 listopada wybory samorządowe, to dzień kiedy wybieramy radnych gminy , powiatu, kandydatów do sejmiku województwa oraz wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Postanowiłam napisać artykuł o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, by niektórym przybliżyć tą kwestię. Jedną z metod jest głosowanie korespondencyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Można zgłosić taki zamiar ustnie tzn. przez telefon, pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną. Istotna wydaje się definicja wyborcy niepełnosprawnego jest to osoba o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej lub umysłowej, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię (lub imiona) imię ojca, datę urodzenia numer PESEL, stały adres zamieszkania na który wysyła się karty do głosowania (tzw. pakiet wyborczy). Do takiego zgłoszenia należy dołączyć : kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Inną alternatywą jest głosowanie przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może zostać osoba wpisana do rejestru wyborców. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lecz jest wyjątek że osoby pozostają w linii prostej do tej osoby niepełnosprawnej tzn. jest to najbliższa rodzina: małżonek, brat, siostra pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pełnomocnictwa takiego udziela się przed wójtem lub upoważnionym przez niego innym pracownikiem gminy. Udziela się go na wniosek osoby zainteresowanej najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów. Inną metodą jest zmiana lokalu wyborczego zgodnie z art. 27 ordynacji wyborczej tzn. że wyborca niepełnosprawny jest dopisywany do innej listy wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania nie innym jednak niż w danej gminie ( należy wystąpić z wnioskiem na 14 dni przed wyborami. Innym sposobem są nakładki do głosowania pisane Braile’m dla osób niewidomych lub słabo widzących w myśl art. 40 a ordynacji wyborczej. Pomoc innej osoby-wyborcy (art. 53 kodeksu wyborczego) wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę może pomóc inna osoba poza osobami z komisji , kandydatami, lub mężami zaufania . Coraz więcej miast w Polsce dostosowuje transport miejski lub przewożą niepełnosprawnych do lokali wyborczych specjalnie przystosowanymi do tego celu samochodami. Lokale wyborcze powoli dostosowują się w podjazdy dla wózków inwalidzkich .A teraz rada dla wszystkich lokale wyborcze czekają na WSZYSTKICH od 7:00 do 21: 00 do lokali należy koniecznie zabrać ze sobą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy( dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport lub inny dokument ze zdjęciem).
Województwo lubelskie charakteryzuje się jedną z największych w kraju częstotliwością występowania zjawiska niepełnosprawności. 18 % ogółu ludności województwa lubelskiego to niepełnosprawni. W Gminie Zamość liczba takich ludzi wynosi 17,7%.
Pamiętaj każdy głos jest ważny. „Idź” na wybory nie pozwól by inni za Ciebie zadecydowali. Nieobecni nie mają głosu. Wybierz mądrze.

Ewelinka Ł.

Ewelina Łygas
Absolwentka kierunku Politologia
PWSZ w Zamościu.

Dane w oparciu o:
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).
Kodeks wyborczy (ordynacja wyborcza)
www.gus.pl
www. pkw.gov.pl
www.gminazamosc.pl