Pomiń menu

Seminarium pod hasłem „Masz głos, masz wybór!”

6 listopada 2014 roku w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyło się seminarium z okazji zbliżających się 16 listopada wyborów samorządowych. Seminarium to stanowiło dopełnienie debaty przedwyborczej kandydatów na prezydenta Zamościa zorganizowanej przez PWSZ im. Szymona Szymonowica Instytut Nauk Społecznych Koło Naukowe Politologów oraz Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych.

6 listopada 2014 roku w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyło się seminarium z okazji zbliżających się 16 listopada wyborów samorządowych. Seminarium to stanowiło dopełnienie debaty przedwyborczej kandydatów na prezydenta Zamościa zorganizowanej przez PWSZ im. Szymona Szymonowica Instytut Nauk Społecznych Koło Naukowe Politologów oraz Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych.

DSC09433Gościem specjalnym seminarium był mgr Jerzy Karwowski, główny specjalista Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu, który zreferował temat pt:– „Wybory od strony organizacyjno-prawnej”. W seminarium uczestniczyli m. in. kanclerz PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu mgr Jerzy Korniluk, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych prof. dr hab. Henryk Chałupczak, dr Irena Kurzępa, opiekun naukowy Naukowego Koła Filozoficzno-Socjologicznego oraz dr Ewa Pogorzała, opiekun naukowy Naukowego Koła Politologów. Całość seminarium poprowadził przewodniczący Naukowego Koła Politologów, student II roku politologii Ireneusz Grzesiuk.
W programie seminarium znalazły się następujące wystąpienia: Piotr Gacman – Samorząd terytorialny i jego zadania; Alina Wolaniuk – Prawa mieszkańców; Witali Biłanyuk – Wybory samorządowe – krok za krokiem; Olga Ohir – Pełnosprawny wyborca; Sylwia Furmańczuk – Narzędziownik obywatelski; Patryk Kokoć – Świadomy wyborca; Lila Pietrusiewicz – Akcja „Masz głos, masz wybór”.
16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Polacy wybiorą prawie 46 tys.790 radnych gmin, powiatów i sejmików województw oraz 1565 wójtów, 806 burmistrzów i 106 prezydentów. Przedstawiciele społeczności lokalnych będą wybrani spośród ponad 70 tys. kandydatów i 12 tys. komitetów wyborczych. To siódme wybory władz lokalnych w III RP. Będą jednak różnić się od pozostałych. Wybory do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych tzn. w każdym okręgu będzie do zdobycia jeden mandat, a otrzyma go kandydat z największą liczbą głosów. Po raz pierwszy w wyborach samorządowych obowiązywać będą tzw. kwoty. Na poszczególnych listach wyborczych liczba kobiet i mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 proc. wszystkich kandydatów. Reguła ta będzie obowiązywała w wyborach do rad powiatów, sejmików wojewódzkich, rad miast na prawach powiatu oraz rad dzielnic w Warszawie. W części miast wybory nie zakończą się 16 listopada. Od 2002 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast wybierani są w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że wygrywa ten kandydat, który zdobędzie ponad połowę głosów. Jeśli to się nie uda, zorganizowana zostanie tam druga tura wyborów. Kodeks wyborczy z 2011 roku wniósł istotną zmianę. Jak podkreślił m.in. mgr Jerzy Karwowski : włączył do niego osoby z niepełnosprawnościami i starsze, niesamodzielne, które przed zmianą będąc pełnoprawnymi obywatelami nie mogły faktycznie wziąć udziału w głosowaniu(…). Żeby proces wyborczy zadziałał potrzeba współpracy wielu organów organizacji rządowych i samorządowych. Należą do nich różne instytucje, organizacje pozarządowe, sztaby wyborcze i inne. Ważną rolę w procesie wyborczym pełnią Sądy ( np. rozpatrywanie protestów wyborczych). Niewątpliwą rolę odgrywają samorządy i powoływane na czas głosowania komisje wyborcze.
Obraz3Piotr Gacman wygłosił referat pt: Samorządy i ich zadania, w którym podkreślił istotne znaczenie samorządów terytorialnych wykonujących wielostronne zadania, określone przez ustawy. Zadania te związane są z podnoszeniem stanu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego danego terenu.(…). Samorządy rozwijały się stopniowo z systemu wspólnoty sąsiedzkiej mieszkańców jednej miejscowości (gminy, miasta). Kolejno obejmowały szersze jednostki terytorialne. W kolejnym wystąpieniu o prawach mieszkańca opowiadała w swoim wystąpieniu: „Prawa mieszkańca” Alina Wolaniuk. Należy mieć świadomość posiadania swoich i umiejętnie z nich korzystać. Najważniejsze informacje (budżet gminy, uchwały rady miasta, zarządzenia burmistrza itp.). znaleźć można na stronie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i itp. a przy ich braku- złożyć stosowny wniosek. Niektóre informacje, np. o przetargach organizowanych przez gminę muszą być zamieszczane na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz w mediach. Mieszkańcy mają prawo nie tylko do przeglądania dokumentów w urzędzie, ale także do otrzymania ich kopii (np. protokołów sesji rady gminy, projektów uchwał, dokumentów finansowych). Każdy mieszkaniec ma prawo wstępu na sesje rady i sejmików oraz posiedzeń komisji a także na sesje rady, sejmiku czy posiedzeń komisji rady gminy. Można nagrywać przebieg tych posiedzeń. Nieświadomość posiadania praw powoduje, że nie korzystamy z tych praw i nie niejednokrotnie nie wiemy co dzieje się w naszej lokalnej społeczności i jak pracują władze samorządowe. Witali Biłanyuk w wystąpieniu– Wybory samorządowe – krok za krokiem przedstawił kalendarz wyborczy, w którym przypomniał istotne daty dotyczące działań przed wyborami samorządowymi. Omawiając te działania zwrócił uwagę, że tylko biorąc udział w wyborach samorządowych mamy realny wpływ na to co w najbliższych latach będzie działo się wokół nas. Treść referatu Olga Ohir – Pełnosprawny wyborca wskazuje na prawa jakie posiada osoba niepełnosprawna lub starsza, które są takie same jak dla osób pełnosprawnych, jedynie wyborcy niepełnosprawnemu przyznaje się dodatkową pomoc przed oraz w trakcie głosowania. Art. 62 ust.1 gwarantuje obywatelom czynne prawa wyborcze, z których wynika wprost obowiązek państwa do opracowania takiego sposobu postępowania aby każdy wyborca mógł uczestniczyć w głosowaniu. Sylwia Furmańczuk – wygłosiła referat Narzędziownik obywatelski. W swoim wystąpieniu omówiła jakie narzędzia posiadamy my obywatele i my mieszkańcy by współuczestniczyć w ważnych wydarzeniach dotyczących otaczającej nas rzeczywistości. Możemy zmieniać tę rzeczywistość, poprawiać ją i udoskonalać (np. dzięki referendum, inicjatywie obywatelskiej czy konsultacjach społecznych). Patryk Kokoć – w prezentacji Świadomy wyborca zwrócił uwagę, że wybory jakich dokonujemy często są spontaniczne, nieprzemyślane i nie do końca wynikają z naszej wiedzy. Często jest to przyzwyczajenie, odruch, czy wpływ środowiska bądź mediów. Oddane głosu powoduje , że możemy mieć poczucie ważności tego co robimy. Każdy głos jest ważny, ma jednakowe znaczenie i jest wyrazem aprobaty bądź jej braku.

      Obraz2        Obraz4

W ostatnim wystąpieniu Lila Pietrusiewicz – przedstawiła prezentację dotyczącą akcji „Masz głos, masz wybór” pt: Każdy powód jest ważny by oddać głos, w której opowiedziała o działaniach Naukowego Koła Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu w Ogólnopolskim Programie Fundacji im. Stefana Batorego: Akcja „Masz głos! Masz Wybór! Członkowie Naukowego Koła Politologów przygotowali ankietę dla mieszkańców Zamościa, w której zadali pytania dotyczące budżetu obywatelskiego. Według ankietowanych mieszkańców najważniejsze w budżecie obywatelskim są: zaufanie, kreatywność, wspólny cel, integracja mieszkańców i współudział w podziale środków budżetowych miasta. Zdania na temat istoty i zasadności istnienia budżetu obywatelskiego były podzielone. Całościowe wyniki ankiety zostaną opublikowane wkrótce po zakończeniu ich opracowywania. Autorzy ankiety czekają jeszcze na wypełnienie ankiet przez kandydatów startujących w wyborach samorządowych. Druga część prezentacji dotyczyła wyborów samorządowych i działań Koła Naukowego Politologów dotyczących tej tematyki. Autorka podkreśliła, że należy wspierać w Polsce aktywność obywatelską na poziomie samorządowym, centralnym oraz organizacji pozarządowych. Niski poziom aktywności społecznej jest słabą stroną polskiej demokracji, a procentowo niewielki udział Polaków w wyborach samorządowych bierze się z braku świadomości lub nieznajomości, ewentualnie ograniczonej znajomości, swoich uprawnień wynikających z niezbywalnych, konstytucyjnych praw jakie posiada każdy obywatel . Każdy powód jest ważny to społeczna kampania profrekwencyjna, zachęcająca do udziału w wyborach samorządowych. Oddanie głosu daje moralne prawo do krytyki, dlatego każdy powód jest ważny by oddać swój głos w wyborach samorządowych 16 listopada.

Opr. Lila Pietrusiewicz