Pomiń menu

Trzebińska Inicjatywa Uchwałodawcza Mieszkańców

Prawo absolutne, zachęcające mieszkańców swojej Gminy do aktywnego działania w życiu publicznym.

Nasza akcja propaguje prawo mieszkańców Trzebini do przedkładania władzy samorządowej projektów uchwał.

Prawo absolutne, zachęcające mieszkańców swojej Gminy do aktywnego działania w życiu publicznym. Do forsowania swojego stanowiska w sprawach istotnych dotyczących takich kwestii jak:

  • wyznaczenia kierunku rozwoju miasta i gminy,
  • działania na rzecz zwiększonej transparentności pomiędzy Urzędem i Radą a mieszkańcami,
  • włączenie się w procesy decyzyjne m.in. gospodarowanie odpadami, wpływ na wieloletnie inwestycje strategiczne, kształtowanie inwestycji “miękkich” oraz “twardych”.

Taka forma w żadnym wypadku nie ogranicza inicjatywy Burmistrza, Komisji, Radnych, a nawet Klubów. Jest to jedynie rozszerzenie podmiotów posiadających prawo do wystąpienie z projektami uchwał.

Stowarzyszenie Wolna Trzebinia zabiega o wprowadzenie do statutu Gminy, możliwości przedkładania uchwał przez mieszkańców czyli tzw. inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców.

Prawo do przedstawienia swoich projektów uchwał to nadrzędne prawo każdego suwenera swojej Gminy. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców stanowi istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Według Najwyższego Sądu Apelacyjnego prawo do przyznania inicjatywy uchwałodawczej grupie mieszkańców należy łączyć z definicją wspólnoty samorządowej zawartej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Z treści przepisu wynika, iż wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy gminy. Powołują oni w drodze wyborów organy kolegialne. Przy pomocy tych organów gmina zobowiązana jest zaspokajać zbiorowe potrzeby tworzącej ten związek społeczności. Ten korporacyjny charakter samorządu, zdaniem sądu, pozwala na przyznanie mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej.

Stowarzyszenie już podjęło kroki, ku wdrożeniu pomysłu do Statutu Gminy Trzebinia poprzez

  • Wystosowanie oficjalnego pisma do Burmistrza Miasta Trzebinia:

http://wolnatrzebinia.pl/wprowadzenie-do-statutu-gminy-inicjatywy-uchwalodawczej-mieszkancow/

  • Propozycję zmian w statucie Gminy Trzebinia:

http://wolnatrzebinia.pl/sugestie-dotyczace-statutu-gminy-trzebinia-czas-na-zmiany/

W tej chwili organizacja jest na etapie spotkań z radnymi, w których intencji leży podjęcie uchwały na sesji rady miasta i zaakceptowanie pomysłu włączając go do statutu Gminy.