Pomiń menu

Debata o Budżecie Obywatelskim w Barcinie i Piechcinie.

Dnia 2 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 w Barcińskiej Książnicy , a o 17:00 w filii bibliotecznej w Piechcinie odbyły się debaty pn. „Budżet Obywatelski w Gminie Barcin w 2016 roku”. Gościem specjalnym był Dariusz Kraszewski, koordynator ds. budżetu obywatelskiego akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. St. Batorego, który zajmuje się działaniami z zakresu partycypacji mieszkańców w procesie tworzenia budżetów gmin, kontroli społecznej tworzenia oraz wykonywania budżetów gminnych.  

W debatach uczestniczyło około 60 osób, w tym przedstawiciele lokalnych władz, radni, urzędnicy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, partnerzy lokalni, mieszkańcy oraz młodzież.

Biblioteka uczestniczy w projekcie Fundacji im. St. Batorego pn. Masz głos. Masz wybór. Jest to akcja ogólnopolska, angażująca obywateli i władzę do dialogu i współpracy ponad podziałami i sympatiami politycznymi. Wybraliśmy Budżet Obywatelski jako ścieżkę działania w związku podjętą przez Radę Miejską Uchwałą z 27 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barcin, dotyczących realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w gminie Barcin w 2016 roku”. Chcieliśmy zapoznać się z ideą, zasadami i celami nowo wprowadzonego mechanizmu, aby służyć wiedzą naszym mieszkańcom, tworząc przestrzeń do spotkań i debat, aktywnie uczestnicząc w akcji edukacyjno- informacyjnej.

Podczas debaty Anna Popielarz- Olszak pracownik Biblioteki, a zarazem uczestniczka szkolenia Masz głos. Masz wybór, zapoznała zebranych z tematyką spotkania, przedstawiła definicje i cele budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski zwany również partycypacyjnym jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Może być on realizowany na różnych szczeblach administracyjnych: począwszy od całego regionu, przez poziom gminy, miasta, aż do dzielnicy czy osiedla. Jeśli chodzi o gminę Barcin budżet obywatelski realizowany jest na dwóch obszarach: na terenie miasta Barcin i osiedla Piechcin. Celem stosowania budżetu obywatelskiego jest włączenie się mieszańców w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem. Uwzględnienie elementu dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, funkcjonujących jako „ekspertów we własnej sprawie”, zgłaszających swoje potrzeby , podejmujących rozmowy na temat priorytetów społeczności z perspektywy jej wspólnego dobra. Prowadzi to do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu budując więzi w lokalnej społeczności. Po krótkim wprowadzeniu oddano głos koordynatorowi debaty Dariuszowi Kraszewskiemu, który przedstawił kluczowe zasady budżetu obywatelskiego , są to: – wiążący wynik procedury – wyniki wyboru w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą mieć charakter wiążący dla władz lokalnych – przejrzystość i jawność procedury – proces Budżetu powinien przebiegać wedle możliwie przejrzystych, spisanych reguł, które muszą być znane mieszkańcom jeszcze przed uruchomieniem całej procedury – otwartość i inkluzywność procesu – Budżet powinien opierać się na przyjaznych mieszkańcom procedurach, a jego organizatorzy powinni zapewnić wsparcie na różnych jego etapach – zapewnienie przestrzeni do debaty z udziałem mieszkańców – Budżet nie powinien sprowadzać się jedynie do plebiscytowego wyboru pomiędzy konkurującymi projektami – wspieranie aktywności mieszkańców – proces Budżetu powinien opierać się na aktywności samych mieszkańców i stwarzać im jak najwięcej okazji i przestrzeni do współdziałania np. w dyskusji o lokalnych potrzebach, współpracy przy przygotowaniu projektów – myślenie długofalowe – decyzja o uruchomieniu Budżetu powinna być dobrze przemyślana, opierać się na myśleniu o nim jako docelowo regularnym mechanizmie współdecydowania przez mieszkańców o funkcjonowaniu danej wspólnoty lokalnej.

Prowadzący debatę zaprosił wszystkich uczestników do dyskusji dotyczącej korzyści z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Barcinie. Wypracowane przez zebranych wnioski, to :

– współdecydowanie o wydatkowaniu określonej kwoty pieniędzy z budżetu gminy

– zaspokojenie potrzeb

– integracja

– aktywizacja i budowanie więzi

– nowe kanały realizowania przedsięwzięć

– spoiwo z miejscem

– edukacja samorządności

– wzrost świadomości społeczeństwa na temat lokalnych potrzeb

– zmiana mentalności mieszkańców

Koordynator debaty odniósł się również do Uchwały nr VI/37 /2015 Rady Miejskiej w Barcinie. Przedstawił uczestnikom harmonogram działań Budżetu Obywatelskiego, jego regulamin, a tym samym zachęcił do pisania projektów. Na koniec Dariusz Kraszewski życzył wszystkim zebranym, jak najwięcej zrealizowanych wspólnych pomysłów.

Relacje z przebiegu tych debat dostępne są rónież na naszej stronie www.biblioteka.barcin.com.pl oraz na naszym Facebooku.