Pomiń menu

Jak zwołać Zebranie Wiejskie pod nieobecność Sołtysa?

Fundusz sołecki - zbieramy podpisy na wniosek do Wójta!

Szanowna Pani,  w oparciu o § 14 ust. 2 oraz § 15 ust 3. statutu Sołectwa Grabów Gminy Tuplice (zał. nr 6 do uchwały nr XV/66/04 Rady Gminy Tuplice z dnia 03 grudnia 2004 r.) my niżej podpisani występujemy z wnioskiem do Wójta Gminy Tuplice z prośbą o zwołanie V Zebrania Wiejskiego.  Nasz Sołtys Krzysztof Jagodzki jest niedysponowany i zebrania zwołać nie może. Niemniej jednak zebraniu w piątek, 31 lipca 2015 r. Sołtys będzie przewodniczył osobiście. Miejsce zebrania: świetlica wiejska w Grabowie, Termin / czas trwania: 31.07.2015 r., godz. 16.00 – ok. 17.30, Przewodniczący: Sołtys Krzysztof Jagodzki.  Projekt porządku obrad:  16.00 otwarcie zebrania i przywitanie uczestników 16.05 formalności protokolarne 16.20 Przywitanie i krótka relacja z działalności Radnego 16.25 Wyjaśnienie zasady działania funduszu sołeckiego 16.40 Projekt realizacji funduszu sołeckiego na 2016 rok  	16.55 Podjecie uchwały o funduszu soleckim 	17.10 Sprawy różne 	17.30 Zamknięcie zebrania  Protokoły prowadzą Rada Sołecka oraz Komisja Uchwał i Wniosków.  W razie nie uzyskania quorum VI Zebranie rozpocznie się o godz. 16.30.  Dziękujemy uprzejmie za wsparcie:
Wniosek do Wojta o zwołanie Zebrania Wiejskiego.