Pomiń menu

Głosowania imienne radnych miejskich

Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego.

Stojąc na straży większej przejrzystości w sprawach dotyczących Nas mieszkańców, idąc z duchem partycypacji, pragniemy podjąć starania umożliwiające sprawdzanie aktywności radnych na sesjach rady miasta, jak również ich wpływ na decyzje dotyczące funkcjonowania miasta.

Ponieważ owa opcja nie wymaga żadnych nakładów finansowych, a jedynie dobrej woli samorządowców.

18 września 2015 roku na komisji prawa zostanie ona omówiona oraz zaprezentowany projekt uchwały miejskiej powołujący do życia stosowny zapis w Statucie Miasta Trzebinia.

Zmiany w statucie