Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania Przestrzeń dla ludzi

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy
2. Dane teleadresowe organizacji: 18-106 Niewodnica Kościelna, ul.Kościelna 10
3. Koordynatorka działania : Elżbieta Grużewska
Telefon: 691 36 44 89
Email: [email protected]
4. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Turośń Kościelna, Niewodnica Kościelna, województwo podlaskie.
5. Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?
W realizacji zadania „Masz Głos, Masz Wybór” bierze udział 9 osób naszej organizacji angażując wielu mieszkańców. Do ich zadań należy opracowywanie ankiet, ich rozprowadzenie i opracowanie wyników. Są to mieszkańcy w różnym wieku. Organizują spotkania i rozmowy na tematy nurtujące nasze społeczeństwo. Systematycznie informują mieszkańców o działaniach Stowarzyszenia podczas okolicznościowych spotkań i imprez w sąsiadujących ze sobą wsiach – Niewodnicy Kościelnej i Niewodnicy Koryckiej.
CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?
22 marca br. na zebraniu otwartym członków Stowarzyszenia i mieszkańców podczas dyskusji wyłoniono następujące działania z zadania „Przestrzeń dla ludzi”:
– utworzenie biblioteczki w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej
– zasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż głównych ulic w dwóch sąsiednich Niewodnicach –
Kościelnej i Koryckiej
– powołanie Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewodnicy
2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy małą czytelnię. Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy regał na książki. Zgromadziliśmy już część książek. Cały czas trwa akcja powiększania naszego zbioru. Opracowaliśmy regulamin biblioteczki, która działa na zasadzie wzajemnego zaufania.
Przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewodnicy powstał Klub Seniora, który organizuje spotkania cykliczne na interesujące tematy pt. „Porozmawiajmy”. W spotkaniach biorą udział mieszkańcy obu wsi.
13 grudnia odbyły się warsztaty w wiejskiej świetlicy „Ubieramy choinkę”. Podczas spotkania dzieci i dorośli wykonali łańcuch 140 – metrowy.
3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Planowaliśmy zasadzenie krzewów ( 2 zadanie ) przy głównych ulicach obu wsi, ale nie zdobyliśmy na to środków. Zrobimy to wiosną 2016r.
4. Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
W pierwszym okresie sprawozdawczym kontakty z lokalną władzą ograniczały się do informowania przez nasze Stowarzyszenie o podejmowanych przez nas różnorodnych akcjach i imprezach. Na imprezy okolicznościowe były zapraszane lokalne władze Gminy ( Wójt, radni ).
5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 + 5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Gminny Ośrodek Kultury naszej Gminy jest współorganizatorem imprez okolicznościowych, koncertów i warsztatów.
6. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 + 5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Spotkania organizowane przez Klub Seniora przy SPN budzą zainteresowanie mieszkańców ciekawymi tematami. Zbieramy się raz w miesiącu. W każdym spotkaniu uczestniczy około 15 osób. Jest to początek działania Klubu Seniora i nie rezygnujemy z dalszych spotkań ponieważ wiemy, że cierpliwość z czasem okaże się sukcesem.
7.Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?
Członkowie Stowarzyszenia Niewodnicy Koryckiej „Synergia” aktywnie uczestniczą w naszych działaniach. Biorą udział w organizowaniu różnych akcji i imprez okolicznościowych. Współpracujemy również z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największym osiągnięciem naszych działań jest utworzenie Klubu Seniora i systematyczne spotkania Klubu w świetlicy wiejskiej ( w bibliotece ).
W okresie wiosenno-jesiennym działa Klub Sportowy, który organizuje rajdy rowerowe wszystkim chętnym mieszkańcom naszej Gminy. Rajdy odbywają się co 2 tygodnie.
9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie krótkiego harmonogramu.
Powiększanie księgozbioru wiejskiej biblioteczki ( cały rok ).
Pozyskiwanie środków od sponsorów na zakup krzewów ( ok.300 szt.) do nasadzenia w obu sąsiadujących wsiach ( styczeń – marzec 2016r ).
Nasadzenie krzewów przy głównych ulicach wsi ( marzec – kwiecień 2016r ).
Rozwijanie działalności Klubu Seniora i Klubu Sportowego ( maj – wrzesień 2016r ).
10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać?
Chcielibyśmy poszerzać naszą wiedzę o metodach aktywnej współpracy z mieszkańcami i władzami lokalnymi – uczestnictwo w szkoleniach. Z koordynatorem będziemy kontaktować się w trudnych sytuacjach potrzebujących wsparcia.
11. Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania.
Pierwszy etap w akcji „Masz głos, Masz wybór” był okresem trudnym, ponieważ angażowanie społeczności do działania jest procesem bardzo powolnym. Nie tracimy nadziei i cierpliwości a małe sukcesy też cieszą.
W drugim etapie planujemy też bardziej zaangażować władze lokalne do realizacji naszych zadań.