Pomiń menu

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE
Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI
W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR
CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
Nazwa organizacji/grupy: Świdnickie Forum Rozwoju
Dane teleadresowe organizacji: ul. Długa 33, 58-105 Świdnica
Koordynator/ka działania (imię i nazwisko): Adrian Gączkowski
Telefon: 536484575
Email: [email protected]
Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Świdnica, dolnośląskie
Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?
CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?
Świdnickie Forum Rozwoju od kilku lata działa aktywnie na rzecz rozpoczęcia rewitalizacji zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym, która została rozebrana w 2007 roku. Według opinii wielu obecnych i byłych mieszkańców zabytkowa altana była miejscem szczególnym ( odbywały się tam koncerty, spotykały się zakochane pary, organizowane były spotkania mieszkańców). Na zebraniu naszego stowarzyszenie ustaliliśmy, że w ramach akcji „masz głos, masz wybór”” będziemy działalni na rzecz odbudowy popularnej wieżyczki. Działania te są kontynuacją wielu akcji, które prowadziliśmy w poprzednich latach:
a) W 2013 roku zebraliśmy 300 podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie odbudowy zabytkowej altany: http://swidnica24.pl/trzysta-podpisow-dla-altany/
b) Dwukrotnie składaliśmy projekt rewitalizacji wieżyczki w dwóch edycjach budżetu obywatelskiego ( za każdym razem projekt otrzymywał bardzo wysoką liczbę głosów, ale przegrywał z projektami: budowa hospicjum (w pierwszej edycji) oraz rewitalizacja basenu letniego (druga edycja)
c) W 2014 roku wraz ze stowarzyszeniem biegaczy HERMES przygotowaliśmy pamiątkowe widokówki z wieżyczką. Wręczaliśmy je podczas zawodów biegowych – tzw. Bieg wieżyczkowy (Stowarzyszenie biegaczy Hermes zorganizowało już kilka edycji tego biegu. Podobnie jak nasze stowarzyszenie działa na rzecz odbudowy wieżyczki): http://sfr.org.pl/tag/bieg-wiezyczkowy/
Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
W ramach akcji masz głos masz wybór w zakresie działań na rzecz rewitalizacji wieżyczki podjęliśmy następujące działania:
1. W dniu 1 sierpnia 2015 została zorganizowana akcja sprzątania pozostałości po wieżyczce. W akcji udział wzięło ok. 30 osób. Poza członkami naszego stowarzyszenia udział wzięli przedstawiciela stowarzyszenia „Mamy co kochamy”, arboryści z firmy Drzewoznawca, wsparcia udzielił Urząd iejski i firmy porządkowe. Relacja z akcji: http://swidnica24.pl/odslonili-pozostalosci-wiezyczki/
2. Radni naszego stowarzyszenia wizytowali miejsce, w którym znajdują się pozostałośći po wieżyczce: http://swidnica24.pl/co-zostalo-z-zabytkowej-altany/
3. Zgłosiliśmy projekt rewitalizacji wieżyczki do 3 edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w kwietniu 2016 roku.
4. Rozpoczęlismy prace nad zoganizowaniem w kwietniu 2016 roku pikniku  (festynu) dla mieszkańców Świdnicy na terenie zabytkowych umocnień i wieżyczki w Parku Mlodzieżowym. Planujemy koncert, potańcówkę oraz wspólny grill mieszkańców, połączony z wieloma atrakcami (m. In. Wspinaczka drzewna, gry i zabawy dla dzieci).
Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
Obecne władze zaangażowały się w pomoc podczas sprzątania zabytkowej altany. Dostarczyli m.in. narzędzia (sekatory, grabie, łopaty) czy worki na śmieci.
Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi.
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1                  2                        3                      4                          5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Dostrzegamy zainsteresowanie obecnych władz miejskich w sprawę rewitalizacji wieżyczki. Podczas sprzątania wieżyczki dostarczyli sprzęt potrzebny do sprzątania. Deklarują także, że temat rewitalizacji wieżyczki jest ważny, jednak nie podali konkretnych działań jakie wykonają w tej sprawie.
Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1                  2                        3                      4                          5
Proszę podać krótkie uzasadnienie:
Mieszkańcy są bardzo zaangażowani w działania związane z akcją mającą na cel rewitalizację altany w Parku Młodzieżowym. W dwóch poprzednich edycjach projekt odbudowy wieżyczki zdobył bardzo dużą liczbę głosów. Miszkańcy chętnie uczestniczyli w akcji sprzątania pozostałośći po wieżyczce. Także chętnie brali udział w biegu wieżyczkowym.
Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami? Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz krótki opis na czym polega współpraca?
Nawiązaliśmy współpracę ze świdnickimi arborystami, którzy pomagają nam w utrzymaniu zieleni w okolicach zabytkowej altany, wraz ze Świdnickim Klubem Biegacza „Hermes” organizowalismy „Bieg Wieżyczkowy”, planujemy z nimi dalszą współpracę. Obecnie pracujemy nad zorganizowaniem dużego wydarzenia w kwietniu 2016 roku. Chcemy zaangażować w to wydarzenie Kluby Seniora, Szkolę Muzyczną, Świdnicki Ośrodek Kultury.
Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największym osiągnięciem w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji jest zaangażowanie mieszkańców w sprzątanie pozostałośći po wieżycze, a także pokazanie mieszkańcom, że temat ten jest bardzo ważny dla naszego stowarzysznia (od kilku lat ŚFR działa na rzecz odbudowy wieżyczki).
Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie krótkiego harmonogramu.
1. kwiecień 2016 rok – zorganizowanie pikniku dla mieszkańców pod wieżyczką. Chcemy zaprosić muzyków ze szkoły muzycznej, zespół tańca narodowego i estradowego „Krąg”. Podczas pikniku będziemy namawiać do głosowania na projekt rewitalizacji wieżyczki podczas kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.