Pomiń menu

Dostępni radni – Sprawozdanie końcowe

Nie wiemy, co trudniejsze. Czy sama realizacja zadania, czy ujęcie wszystkiego w sprawozdaniu. W każdym razie poddajemy i jedno i drugie pod ocenę Komisji i Współuczestników Sprawozdanie końcowe w wersji E-Book

1

1. Nazwa grupy / organizacji:

Grupa nieformalna Miasto Obywatelskie Lubartów

2. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina miasto Lubartów, Powiat Lubartowski

3. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje):

4. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 
Chciałyśmy doprowadzić do nawiązania trwałego kontaktu między naszymi przedstawicielami w samorządzie, a wyborcą który powinien mieć pełną świadomość i jednocześnie wykazywać zainteresowanie działalnością swojego radnego. Planowałyśmy dotrzeć do radnych przy pomocy tradycyjnej formy komunikacji oraz za pośrednictwem portali społecznościowych i strony internetowej.
1) Informacja.
W ramach zadania publikowaliśmy materiały promocyjne. W tym informatory dla mieszkańców, dotyczące pracy radnych Rady Miasta Lubartów.
Burmistrz miasta wyraził zgodę na ich wyłożenie w siedzibie Urzędu Miasta.
Te materiały były przez nas także rozdawane podczas prowadzonej ankiety.

3

2

Promowałyśmy swoje działania przy pomocy Internetu, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Między innymi dzięki sfinansowaniu serii artykułów sponsorowanych.
Artykuły zamieszczane były na prowadzonej przez nas stronie:
Zapiski o Wszystkich

2) Prowadzimy serwis dotyczący bieżącej pracy Rady Miasta:
Lubartów. Mam prawo wiedzieć
Na stronie można sprawdzić m.in. obecność poszczególnych radnych na sesjach Rady Miasta, sposób głosowania pod poszczególnymi uchwałami oraz zgłaszane przez nich interpelacje.

4

3) Rejestr umów cywilno – prawnych.
Złożony przez nas wniosek skutkował publikacją rejestru umów zawartych przez Urząd Miasta Lubartów począwszy od 2011 roku do zapisów uzupełnianych na bieżąco. Co warto podkreślić, otrzymałyśmy zarówno płytę z rejestrem umów, jak i – dotrzymaną – deklarację tego, że pojawi się on na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Rejestr umów jest uzupełniany na bieżąco.
Wnioski o udostępnienie rejestrów umów złożyłyśmy także we wszystkich gminach Powiatu Lubartowskiego. W niektórych z nich ten postulat został już zrealizowany.

5

6

Wnosiłyśmy również o uzupełnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej o protokoły Komisji Rady Miasta, co także zostało wykonane. Zapisy w rejestrze umów wywołały dyskusje na lokalnych portalach wśród mieszkańców, korzystają z niego także radni miejscy.
Dzięki temu np. była możliwa weryfikacja kosztu dostarczania decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości. Na tej podstawie do burmistrza miasta trafiła petycja o umożliwienie doręczania tych decyzji przez osoby bezrobotne. Ta propozycja nie znalazła uznania.

4) Zmiana sposobu ewidencjonowania głosowań.
Złożony przez nas wniosek o zmiany w Statucie trafił ponownie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Dotyczył on zmiany sposobu ewidencjonowania głosowań, tak, aby każdy wyborca mógł się zapoznać, w jaki sposób głosowali poszczególni radni, ponieważ w Lubartowie nie posiadamy elektronicznego systemu głosowania. Liczyłyśmy na poparcie radnych, dla których transparentność nie jest pustym sloganem wyborczym. Z posiedzenia Komisji Statutowej:
„Radny GRZEGORZ GREGOROWICZ mówił w trakcie posiedzenia Komisji Statutowej, że głos Pani Wąs zwiększa obszar demokracji bezpośredniej i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dużej części naszego społeczeństwa.
Przewodniczący Komisji JAKUB WRÓBLEWSKI odnosząc się do omawianej sprawy zaznaczył, że zgadza się z intencjami wnioskodawczyń, z tym, żeby było wiadomo, jak, jaki radny zachowuje się w danym głosowaniu, natomiast, co do sposobu realizacji proponowanego przez Panie glosowania wyraził swoje wątpliwości, bo jak mówił taka zmiana spowoduje, że sesje Rady będą niepotrzebnie wydłużone. Na koniec swojej wypowiedzi podkreślił, że jest za intencją, za tym, żeby głosowanie było jawne, ale sposób techniczny według niego powinien być inaczej rozwiązany. (…)W toku toczącej się dyskusji Przewodniczący Komisji JAKUB WRÓBLEWSKI zaproponował, aby spróbować wyjść naprzeciwko intencjom wnioskodawczyń i zmienić §57 poprzez dodanie możliwości ewidencjonowania głosów i ich ujawniania w formie wydruku np., czy w jakiś inny sposób.
Według radnego J.M. TOMASIAKA wystarczy wpisać, że głosowanie jawne jest rejestrowane. Należałoby według Niego dodać nowy ust. 2 po ust. 1, gdzie zostałoby zapisane, że głosowanie jawne jest rejestrowane i wówczas również należałoby jeszcze wprowadzić kolejny nowy zapis, że rejestr głosowania stanowi załącznik do protokołu, ale jest to bardzo proste rozwiązanie, bo rejestrowanie odbywałoby się przy pomocy zamontowanych kamer w rogach sali, co pozwoliłoby prowadzić ewidencję głosowań. Wobec sprzecznych głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował, aby omawianą kwestie rozwiązać w taki sposób, że w §57 zapisane zostanie, że głosowanie jawne może być rejestrowane.”

Tekst protokołu posiedzenia Komisji Statutowej
Ostatecznie w Statucie Miasta znalazły się zapisy w brzmieniu:
„§ 56 (…) 3. Głosowanie jest rejestrowane.
§ 104
Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
l) protokoły z sesji oraz ich zapis audio lub audiowizualny,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej oraz ich zapis audio lub audiowizualny.”
Na stronie Urzędu Miasta Lubartow.pl znajduje się odnośnik do zapisów wideo poszczególnych Sesji Rady Miasta.
Nie jest to realizacja naszego wniosku, jednak znalezione rozwiązanie pokazuje w jaki sposób, w ramach obowiązującego prawa, można mieszkańcom udostępniać wiedzę na temat sposobu głosowania poszczególnych radnych.

7

8

9

W związku z tym, że zapisy wideo z sesji przestały się pojawiać na stronie internetowej, pozwoliłyśmy sobie na nieformalny postulat.

10

Ponieważ pozytywne zmiany, dotyczące publikacji aktualnych nagrań z sesji Rady Miasta pojawiły się po – wcale nie oficjalnym – wpisie na Facebooku, równie nieformalnie zamieszczone zostały podziękowania.

11

5) Ankieta
Przeszło rok po wyborach samorządowych 2014, byliśmy ciekawi, jak wygląda wzajemny stosunek nowo wybranych do mieszkańców i odwrotnie. Fizycznie niemożliwe jest, żeby radny miał wiedzę o wszystkich mieszkańcach swojego okręgu. Co nie znaczy, że nie ma i nie powinien mieć wpływu na wiedzę swoich wyborców na temat działalności, którą pełni z ich mandatu.
Przeprowadziliśmy na ten temat ankietę, także w trakcie akcji promującej budżet obywatelski.
Dane zebrano metodą sondy ulicznej i w trakcie rozmów telefonicznych.
Łącznie zapytaliśmy 430 osób. Zadawaliśmy następujące pytania:
1) Z którego pani/pan jest okręgu wyborczego? (ulica)
2) Kto jest radnym w pani/pana okręgu wyborczym?

13

Wykres przedstawia ilość ankietowanych z poszczególnych okręgów wyborczych i wiedzę na temat radnego wybranego w danym okręgu wyborczym.

14

15

Zdjęcie Marcin Kusyk

16

17

18

Materiały ze strony Kanał S

6) „Rok po wyborach: sprawdzamy!”
Na stronie Zapiski o Wszystkich znalazła się informacja o sprawdzeniu dostępności radnych na dyżurach. Egzamin wypadł pozytywnie. W Lubartowie można odwiedzić Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jacka Tomasiaka.

20

21

Lubartów w akcji: Rok po wyborach. Sprawdzamy.
7) Kontakt
Zawnioskowałyśmy również o wskazanie przez radnych Rady Miasta Lubartowa adresów poczty elektronicznej lub innego kanały komunikacji, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli kontaktować się w sprawach dla nich istotnych.
8) Pytamy o nagrody
Ujawnienie nagród dla urzędników. Na nasz wniosek Burmistrz ujawnił listę 13 nagrodzonych urzędników, pełniących funkcje publiczne. Na szczycie listy znajdują się nagrody po 6 tys. złotych dla wiceburmistrza Radosława Szumca, Anny Bielińskiej, sekretarza miasta i Lucyny Biskup, skarbnik. Pozostali urzędnicy dostali przeważnie po 3720 złotych. Czy to są wysokie nagrody, czy niskie? Dla porównania sięgnęłyśmy po zestawienie nagród wypłaconych w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Bo i daleko, i region inny. Okazało się, że pracownicy starosty powinni zazdrościć naszym miejskim urzędnikom.
Dziennik Wschodni-Nagrody dla urzędników
Onet Biznes – Urzędnicy w Lubartowie hojnie nagradzani
Nasz wniosek zainspirował lokalną prasę – Wspólnotę Lubartowską

22

9) Porównujemy wysokości zarobków pracowników socjalnych na Lubelszczyźnie

Ile zarabiają pracownicy socjalni na Lubelszczyźnie
10) Bierzemy udział w akcji społecznej Mam to w BIP-ie polegającej na sprawdzaniu, czy urzędy miast i gmin udostępniają najważniejsze dokumenty w formacie dostępnym dla osób niewidomych. Mam to w BIP-ie

11) O rejestr umów zapytany został także ówczesny kandydat na Prezydenta RP przy okazji wizyty w Lubartowie, obecnie Prezydent RP Pan Andrzej Duda
Kandydat na Prezydenta RP w Lubartowie – pytamy

23

Materiał wideo – pytamy o rejestr umów Kancelarii Prezydenta

24

25

12) Brałyśmy udział w akcji „Nasz rzecznik”, za którą Adam Bodnar i Koalicja Organizacji Pozarządowych zostali uhonorowani nagrodą radia TOK FM im. Anny Laszuk za 2015 r.
Album z Gali wręczenia Nagrody TOK FM im. Anny Laszuk
Zapis wideo Gali
http://nagroda.tokfm.pl/2016/04/05/2016-nagroda-radia-tok-fm/

26

27

28

29

13) Zajęcie III miejsca w konkursie dziennikarskim „Petycja i odpowiedzialna aktywność obywateli”, na najlepszy materiał prasowy na temat petycji, którego wyniki zostały podane podczas Konferencji „Ustawa o petycjach – impuls dla aktywności obywatelskiej”, zorganizowanej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Petycja – Twoje prawo” przez Kancelarię Senatu wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych
Senat RP

30

31

32

14) Udział we wprowadzeniu budżetu obywatelskiego w mieście, na zaproszenie radnych, jako partner społeczny.

33

34

Dziennik Wschodni o budżecie obywatelskim
Lubartow24 – budżet obywatelski
Lubartowiak- konferencja prasowa
Informacje Kanał S

5. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):

Przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak, Radni: Grzegorz Gregorowicz, Jakub Wróblewski. Od złożenia wniosku, do podejścia radnych do tematu jawności głosowań widać było, że chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
W przeprowadzonej przez nas ankiecie wzięło udział 430 mieszkańców.
6. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych
Ze względów niezależnych od nas, zorganizowanie spotkania było w tym roku niemożliwe.
Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie naszych działań przez publikację w mediach lokalnych.
7. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

Pokazanie, jak władza może wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom wyborców. W jaki sposób może i powinien toczyć się dialog.
Publikacja rejestru umów na stronie BIP Urzędu Miasta, rejestrowanie i publikowanie zapisów wideo z Sesji Rady Miasta, publikowanie protokołów posiedzeń Komisji Rady Miasta na stronie BIP Urzędu Miasta.
Realizujemy także zadanie Budżet Obywatelski – Mamy to
8. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
9. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
10. Uwagi, dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania:

Screenshot_1