Pomiń menu

Inicjatywa Lokalna w Strzelinie- sprawozdanie końcowe.

W Gminie Strzelin jest Inicjatywa Lokalna!!! To   uchwała XVIII/251/16 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej.      

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna


CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: (usunięte)
 2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 20 kwietnia 2016r.
 3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
 4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Gmina Strzelin
 5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział/współpracowały w realizacji zadania? Sołectwo wsi Gęsiniec.
 6. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (jesiennym lub wiosennym)? Jeśli tak, to w którym? Tak wiosennym 15 marca 2016r. we Wrocławiu.
 7. Czy braliście udział w działaniu „Sprawdzamy władze” lub organizowaliście Święto Samorządu. Nie, nie ,,Sprawdzamy władze” lub ,,Święto Samorządu”. Działania, które prowadziłem w głównej mierze opierały się na zadawaniu pytań w ramach informacji publicznej. Kontrolę  działania władz gminnych prowadzę  od przełomu lat 2010/11.Składam również liczne wnioski , trafiają się również
 8. Napiszcie coś o sobie (czym się zajmujecie, od jak dawna, od kiedy jesteście w Akcji) Jestem mieszkańcem Strzelina, zajmuje się działalnością elektroenergetyczną. Żona, dwójka dzieci chłopak i dziewczynka . Jestem w akcji Masz głos, masz wybór od kwietnia 2015r.

CZĘŚĆ II (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 1. Jak oceniacie efekty i sposób realizacji przez siebie zadania? (prosimy krótko opisać co udało się zrealizować w ramach zadania i jak to się ma do zakładanych planów). Praca, praca, praca i jeszcze raz praca. Efekty czy efekt jest uchwała XVIII/251/16 z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację  zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej. Sposób w jaki to zrobiłem; zaproponowałem sołectwu  wsi Gęsiniec złożenie wniosku na organizację sprzątania Wzgórza Koziniec w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , wiedząc, że Gmina Strzelin nie ma takiego aktu prawa miejscowego. To dało wszystkim dużo do myślenia, gdyż istniejąca i obowiązująca nowelizacja   ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  wprowadzona w 2010r. ,a dot.  Inicjatywy Lokalnej nakładała na organy gminne obowiązek wprowadzenia takiego prawa miejscowego, a My wszyscy nie mogliśmy z niej korzystać.  Dalej sprawy potoczyły się  stosunkowo szybko. Sposób realizacji zadania ? Musi być uniwersalny, a jednocześnie docierający w miarę możliwości do każdego z nas   Sposób, który wybrałem sprawdził się, czy jednak był najlepszy? Sposób realizacji i funkcjonowanie Inicjatywy Lokalnej w Gminie Strzelin, to będzie prawdziwe wyzwanie dla mieszkańców i samorządu. Pomysł jest i, to nie jeden. Pierwsze działanie 21 maja 2016r. oczywiście w Gęsińcu!  

CZĘŚĆ III (wypełniają osoby/grupy które pracowały nad podjęciem uchwały w gminie)

 1. Czy w gminie w chwili rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? Nie, w Gminie Strzelin nie było podjętej uchwały dot. Trybu i szczegółowych kryteriów wyboru realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy

 

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy). Odbyło się 20-25  spotkań rozmów ; radnymi, pracownikami magistratu, włącznie z; burmistrz, sekretarzem. Były  również  wnioski kierowane  na moja prośbę przez Sołectwo wsi Gęsiniec w dniu 6 marca 2015. I tak; wniosek o realizację Międzynarodowego Dnia Ziemi w ramach Inicjatywy Lokalne., Następnie w dniu 10 czerwca wniosek powyższego sołectwa o podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały dot. Inicjatywy Lokalnej. Następnie trwały moje nieustanne rozmowy moje z radnymi i burmistrz i sekretarzem, które przenoszono często na comiesięczne sesje Rady Miejskiej Strzelina.  Reasumując od czerwca 2015r.do 23 lutego 2016r.(podjęcie uchwały w sprawie IL przez Radę Miejską Strzelina), prowadziłem niełatwe  rozmowy w sprawie podjęcia IL  będące  składową wielu różnych elementów problemów natury ludzkiej, urzędniczej . Dlaczego?                                                                                                                                                                                                                                   Jak Państwu zaznaczyłem wcześniej w dniu 6 marca 2015r.na moja prośbę  Sołectwo Gęsińca złożyło wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powołując się na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003r. i art. 19b wiedząc, że Gmina Strzelin nie ma takiego dokumentu, jako aktu prawa miejscowego. W ten sposób  mocno ten problem został zasygnalizowany Organom gminnym. Po szkoleniu kwietniowym  w 2015r. w ramach akcji ,,Masz głos, masz wybór’’ w Falentach pod Warszawą i piśmie intencyjnym  Fundacji Batorego do Przewodniczącego Rady Miejskiej Strzelina sprawa ta nie mogła zostać więc zostać bez odzewu. Burmistrz Dorota Pawnuk podjęła  przysłowiową rękawicę mimo, że w maju 2015r.  zdążyłem z pomocą Organu Nadzoru i Kontroli Wojewody Dolnośląskiego skierować Strzeliński Budżet Obywatelski do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który 16 września uchylił w całości uchwałę w sprawie Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego. Nie było więc mi łatwo. Ale przecież nikt nie mówił, że tak będzie. Summa summarum udało się 23 lutego 2016r. Rada Miejska Strzelina podjęła uchwałę w sprawie Inicjatywy Lokalne.

 

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze? Za główny problem uważam brak, takich  rozmów,  które polegają na przedstawianiu sobie konstruktywnych  argumentów i takiej wymianie poglądów, które uwzględniają  stanowiska wszystkich stron.  Uważam jednak, że wynikają one często z naszej ludzkiej niewiedzy, czy dookreślenia, jasnego wyartykułowania swoich potrzeb i oczekiwań. Dialogu musimy uczyć się nieustannie. Razem też powinniśmy rozmawiać o tym czego zwyczajnie nie rozumiemy. Czas na dobre praktyki i wskazywanie takich zmian, które mają miejsce obok nas. Jednak żadnej z tych ciężkich chwil nie zamieniłbym na lekkie, bo mogło to by nic nie dać. A tak, uchwała określająca szczegółowe zasady i kryteria realizacji zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej  jest w Gminie Strzelin. Niejako po drodze ,,zmusiłem’’ też Organy gminne do podjęcia uchwały określającej tryb i zasady konsultacji społecznych w Gminie Strzelin oraz wiele innych aktów. Także nie mają ze mną lekko.  Argumentem, który w mojej ocenie przeważył w kontakcie w  władzami gminnymi  jest ciągłość prowadzonych działań przeze mnie  szerokich działań na rzecz samorządu mieszkańców gminy Strzelin i nieustępliwość, która nie zawsze ułatwia relacje  z  urzędnikami. Ale dopiąłem swego razem z sołectwem Gęsińca, za co chciałem Im w tym miejscu podziękować.

 

 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi? Tak w Gminie Strzelin uchwała została podjęta 23 lutego 2016r. Od chwili złożenia pierwszego wniosku 6 marca 2015r. i ponowienia go 10  czerwca 2015r. przez Sołectwo Gęsiniec, pierwszy projekt uchwały  w sprawie podjęcia Inicjatywy Lokalnej pojawił się na konsultacjach we wrześniu 2015r., następnie grudniu 2015r.  Nie składaliśmy uwag w formie pisemnej, zgłaszaliśmy uwagi ustne bezpośrednio w Urzędzie Gminy bezpośrednio ; sekretarzowi, burmistrz, radnym i urzędnikom.

 

 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? (Proszę opisać udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały
  z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały- otwartość, niechęć, brak reakcji).Pan  Marek Charowski sekretarz gminy i burmistrz Dotota Pawnuk   konstruktorzy strzelińskiej  Inicjatywy Lokalnej. Renata Dobucka radna Rady Miejskiej Strzelina, aktywnie wspierająca działania    Katarzyną Laszczyńska-Suwała dzięki której znalazłem się w akcji Masz głos, masz wybór, bez nie  byłoby Inicjatywy Lokalnej. Sołtys Gęsińca Katarzyna Cyran i Rada Sołecka i mieszkańcy Gęsińca, to ich wniosek, a później  uchwała skierowana do burmistrz Doroty Pawnuk dała mocny początek IL w Strzelinie.

 

 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie. Modelowa współpraca władz i mieszkańców?! Co to oznacza łatwą współprac obu stron? Może modelowa oznacza jest tą  na której drodze pojawiają się  niedomówienia czyli przeszkody, które wynikają z naszej na przykład  politycznej, a nie  rzadko ludzkiej niedojrzałości.  Modelowa współpraca oznacza dążenie do zmian i raczej nie znosi stagnacji, bo świat wokół Nas nieustannie się zmienia. Musi coś się dziać! Tak się stało w Strzelinie! Dlatego uważam, że mieszkańcom  i władzom Gminy Strzelin należy się nagroda dzięki która będzie zobowiązaniem  i wyzwaniem do szerokiej  partycypacji społecznej. Powinniśmy  mieszkające w jednej gminie rozmawiać wspólnie o wszystkich sprawach, bez względu na ich charakter i wagę, zapraszając siebie wzajemnie.  

 

CZĘŚĆ IV (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
  w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany- czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –
  prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

 

 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

 

 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

 

 1. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.
 2. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)
 3. Jak oceniacie zaangażowanie władz w realizację zadania? Czy mogliście liczyć na pomoc zarówno na etapie planowania jak i podpisywania umowy i realizacji zadania?

 

CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy)

 

 

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : Sołectwo wsi Gęsiniec

 

 1. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania
  i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
  Pan  Marek Charowski sekretarz gminy i burmistrz Dotota Pawnuk , którzy stanowili byli głównymi konstruktorami  strzelińskiej Inicjatywy Lokalnej.  Podkreślam tu rolę sekretarza jako bardzo ważnego łącznika między obywatelem, a burmistrzem w realizacji min. Inicjatywy Lokalnej.  Ważną rolę odegrali radni Ireneusz Szałajko, Magdalena Piotrowicz, Renata Dobucka, ale  przede wszystkim mieszkanka Gęsińca  Katarzyną Laszczyńska-Suwała dzięki której znalazłem się w akcji Masz głos, masz wybór, bez nie  byłoby Inicjatywy Lokalnej. Sołtys Gęsińca Katarzyna Cyran i Rada Sołecka i mieszkańcy Gęsińca, to ich wniosek, a później  uchwała skierowana do burmistrz Doroty Pawnuk dała mocny początek IL w Strzelinie. Promocja Inicjatywy Lokalnej przez magistrat i sołtysów na zebraniach wiejskich i informacje w lokalnej prasie niewątpliwie pomogły w podjęciu Inicjatywy Lokalnej.

 

 

 

 

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)Nie,  nie  było takich działań.

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Nieustający kontakt w Wami i Madzią Mirys z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich  oraz głos i wybór  żony tolerujący  moje działania.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 • brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 4

CZĘŚĆ VI- rozliczenie finansowe przekazanego grantu

Zestawienie poniesionych kosztów
L.p. Nazwa kosztu (np. papier, ciastka, ulotki)

Nr faktury/rachunku

         

Cel poniesionych kosztów (na jakie działania/wydarzenia przeznaczono poniesione koszty)
1. Utworzenie Bloga              40/2016 Utworzenie bloga koszt 500 zł
2.

 

 

   
3.

 

 

   
4.

 

 

   
5.

 

 

   
6.

 

 

   
7.

 

 

   

8.