Pomiń menu

Podsumowanie cząstkowe działań w ramach akcji Masz Głos 2016

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań w pierwszych miesiącach akcji.

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1.Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego, ul. LWP 4a,
88-190 Barcin.

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

28 grudnia 2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Gmina Barcin: obszar miasta Barcin i sołectwa Piechcin.
Województwo: kujawsko – pomorskie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Pracownicy biblioteki – 14 osób

 

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

W akcji Masz Głos Masz Wybór bierzemy udział po raz drugi. W tym roku również wybraliśmy Budżet Obywatelski ze względu na podjętą uchwałę Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Barcin dotyczącymi realizacji projektu pn. „Budżet obywatelski w Gminie Barcin w 2017 roku.” Naszym głównym celem jest promowanie i upowszechnianie budżetu partycypacyjnego wśród mieszkańców gminy. Monitorujemy realizację projektów wybranych w procesie budżetu partycypacyjnego na rok 2016, aby dotrzeć do świadomości mieszkańców, że projekty które wygrały zostaną zrealizowane, a my mamy prawo współdecydować o naszej Małej Ojczyźnie. Ponadto w 2017 roku chcemy większą uwagę poświęcić młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, aby uaktywnić ich w lokalnej społeczności.

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Koordynator akcji – Anna Popielarz-Olszak uczestniczyła w każdym ze spotkań Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Zostały wypracowane (na podstawie zgłaszanych uwag od mieszkańców, obserwacji członków Zespołu ds. BO) nowe zasady głosowania na projekty w ramach budżetu na 2017 rok. Również przeprowadziliśmy akcję informacyjno-edukacyjną oraz lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad oraz celu wprowadzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin. Zostali poinformowani o możliwości składania wniosków, przedstawiono im wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadania. W wypożyczalni biblioteki można było uzyskać  informacje dotyczące harmonogramu budżetu, rozdawaliśmy materiały promocyjne jak i informacyjne, takie jak: Narzędziownik Obywatelski, Karta Praw Mieszkańca oraz broszury i plakaty dotyczące przebiegu budżetu w gminie Barcin, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego. Udostępniliśmy w barcińskiej książnicy, jak i w Filii bibliotecznej w Piechcinie miejsce, w którym każdy z wnioskodawców mógł zaprezentować swój projekt, aby zachęcić do oddania głosu.

16 maja 2016 roku w barcińskiej książnicy odbyła się debata lokalna organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Realizowana była przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W barcińskiej debacie uczestniczyło 47 reprezentantów różnych grup społeczności lokalnej: gościliśmy osoby o różnym wykształceniu, reprezentujące różne zawody, pełniące różne funkcje w instytucjach i organizacjach. Celem tego przedsięwzięcia była wspólna refleksja nad tym, w jaki sposób uwolnić potencjał lokalnych społeczności i aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem tego, co motywuje i ułatwia zaangażowanie w rozwój swojej społeczności. Debata poprowadzona została przez moderatora Magdalenę Arażny z FRSI w formie warsztatu, w trakcie którego uczestnicy wskazali na trzy najważniejsze czynniki motywujące do angażowania się w sprawy społeczności lokalnej, należą do nich: satysfakcja osobista, potrzeba aktywności, kontaktu z drugim człowiekiem i radość z niesienia pomocy, a także chęć dzielenia się swoją pasją, talentem, doświadczeniem i wiedzą z innymi. Wskazano również trzy najważniejsze rozwiązania ułatwiające aktywność obywatelską i do nich zaliczono możliwość wspólnego działania w grupach formalnych i nieformalnych, wsparcie merytoryczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz skuteczne dotarcie do mieszkańców z informacją. Podczas debaty została poruszona kwestia budżetu obywatelskiego, zachęcaliśmy zebranych do rozpowszechniania wśród swoich pracowników, znajomych, możliwość składania projektów do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
Ponadto w listopadzie bibliotekarka brała udział w XI Kongresie Obywatelskim, któremu towarzyszyło hasło: „Dojrzali Polacy- Lepsza Polska”. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na kilka pytań m.in. „Jak ukształtować dojrzałość młodego człowieka?”, „Co dziś oznacza dojrzałość w różnych dziedzinach życia?”.
Zorganizowaliśmy również spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta w celu zachęcenia ich do aktywizacji w lokalnej społeczności. Spotkanie na temat obowiązujących procedur działania Młodzieżowych Rad Gminy, które odbyło się 5.03.2016 r.  Prowadził je Pan Gomułka – ekspert ds. komunikacji z Fundacji Ekspert w Inowrocławiu.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

 Nie dotyczy

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Relacje z lokalną władzą uważam za pozytywne. Zawsze gotowi do dialogu, chętni do współpracy. Aktywnie uczestniczą w debatach i prelekcjach organizowanych w bibliotece.

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
                X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Pracownik Urzędu Miejskiego Gminy Barcin promuje projekty na stronie internetowej Gminy Barcin w zakładce Budżet Obywatelski,  w lokalnych gazetach: Pałuki oraz Pogłos Barcina. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zajmuje się rozpowszechnianiem harmonogramu przebiegu budżetu obywatelskiego.

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury z Bydgoszczy – członek tego Stowarzyszenia, mieszkanka Barcina, wygłaszała prelekcję w bibliotece na temat swojego wniosku do budżetu, aby zachęcić społeczność lokalną do oddania głosu, Młodzieżową Radę Gminy, Gminną Radę Seniorów, Przedstawicieli Jednostek Oświatowych działających na terenie Gminy Barcin, lokalnych aktywistów i członków organizacji pozarządowych. Osoby te są zawsze chętne do pomocy, uczestniczą w debatach, spotkaniach, prelekcjach organizowanych w bibliotece. Pomogli nam rozpropagować harmonogram budżetu obywatelskiego. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Gminną Radą Seniorów, w bibliotece udało się przeprowadzić spotkanie z najstarszymi mieszkańcami naszej Gminy (osoby po 90-tym roku życia). Podczas wizyty w bibliotece najstarsi mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z realizacją najnowszych inwestycji na terenie gminy, w tym przedsięwzięć wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

1 2 3 4 5
      X  

 Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Dostrzegamy zainteresowanie wśród mieszkańców ideą partycypacji. Głównie mieszkańców, których dany wniosek dotyczył. Jednak wciąż zauważamy znikomą ilość osób biorących udział w głosowaniu w przedziale wiekowym 16-24.

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

Uważam, że największym naszym sukcesem jest bardzo dobrze, skrupulatnie przygotowana oferta informacyjno-promocyjna budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec wie, gdzie może zwrócić się o pomoc, wyjaśniamy wszystkie sprawy związane z realizacją projektu. Biblioteka pełni funkcję instytucji edukacji obywatelskiej, przyczynia się do rozwoju demokracji partycypacyjnej.
W bibliotece gromadzona jest wiedza, a osoby w niej pracujące są gotowe do odgrywania roli przewodników po informacji. Zatem nasza biblioteka, jako miejsce kumulacji wiedzy, wzbogaca proces konsultacji, dostarczając mieszkańcom niezbędnych informacji na dany temat.

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

W 2017 roku planujemy zorganizować spotkania, szkolenia i lekcje biblioteczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, ponieważ zauważamy znikomą ilość osób właśnie korzystających z biblioteki czy też biorących udział w różnych przedsięwzięciach realizowanych na terenie gminy. Spotkania będą prowadzone przez doradcę zawodowego. Zamierzamy przeprowadzić ankietę w formie elektronicznej, jak i papierowej wśród młodych ludzi, aby zdiagnozować potrzeby w stosunku do dotychczasowej oferty bibliotecznej.
Monitorowanie przebiegu realizacji wybranych projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

9. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Sprawozdanie z debaty, która miała miejsce 16 maja 2016 roku.

Sprawozdanie z XI Kongresu Obywatelskiego z 5 listopada 2016

Artykuły monitorujące prace związane z realizacją wybranych zadań obywatelskich.

Link: http://www.biblioteka.barcin.pl/index.php/inne-wydarzenia/1663-rozwijamy-skrzyda-polski-lokalne-debata-w-barciskiej-bibliotece?AG_MK=0&AG_form_paginInitPages_1663=2&AG_form_albumInitFolders_1663=_materialy_2016/inne_wydarzenia/wszystkie/17052016_2/&AG_MK=0

http://www.biblioteka.barcin.pl/index.php/inne-wydarzenia/1895-edukacja-do-dojrzalosci

Artykuł dotyczący realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego