Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Stowarzyszenie reAnimator

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem cząstkowym naszych działań w 2016 r.

 

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

 

Stowarzyszenie reAnimator

 

 

 

 1. Data przesłania podsumowania cząstkowego

 

31.12.2016r.

 

 

 

 1. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

 

Gmina Strzelin, województwo dolnośląskie.

 

 

 

 1. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

 

Katarzyna Leszczyńska-Suwała i Jakub Szeredi

 

 

 

CZĘŚĆ II – CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji Masz Głos?

 

Stowarzyszenie mając w zasadzie nieograniczony portfel pomysłów podjęło się  budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego/silnych organizacji w gminie oraz promocji granitu strzelińskiego, jako produktu lokalnego Gminy Strzelin.

Zdecydowaliśmy się na podjęcie trzech działań zmierzających do;

1.Przyjęcia  przez Radę Miejską Strzelina uchwały; Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

2.Rozszerzenia Centralnego Rejestru Umów Gminy Strzelin o wszystkie wydatki jednostki.

3.Realizacji Koncepcji Zagospodarowania części  Kamieniołomu Strzelin m.in. poprzez  powstanie Ścianki Wspinaczkowej na terenie Kamieniołomu Strzelin

 

 

 

 

 1. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Przedstawiliśmy i przedłożyliśmy  Burmistrz Dorocie Pawnuk  i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Strzelina Ireneuszowi Szałajko  dwa projekty uchwał w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej  oraz projekt rozszerzenia Centralnego Rejestru Umów Gminy Strzelin, uwzględniający wszystkie wydatki  Urzędu oraz wskazane we wniosku elementy, które w naszej opinii winny znaleźć się w CRU.

Powyższe działania są na etapie uzgodnień z organami gminy, celem  wspólnych spotkań w nadchodzącym roku z radnymi i mieszkańcami, które uwzględnią  możliwość udziału wszystkim zainteresowanym zaproponowanymi  przez nas projektami.

Koncepcja Zagospodarowania Kamieniołomu Strzelin jest projektem najbardziej zaawansowanym, a jednocześnie najtrudniejszym, bo wymagającym zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Stowarzyszenie reAnimator i właściciel Kopalni Strzelin firma Mineral Polska oraz Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie z udziałem Gminy Strzelin zorganizowały 3 maja br.,, Dzień Otwarty Kamieniołomu Strzelin”.

Dzięki przygotowanej przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki ,,Wspinka” ,,Koncepcji Zagospodarowania Ścianki Wspinaczkowej Kamieniołomu Strzelin” mogliśmy  przedstawić zainteresowanym stronom projekt, który zamieściliśmy na stronie fb Stowarzyszenia  reAnimator.

,,Koncepcja Zagospodarowania Ścianki Wspinaczkowej”  ukazała  w lokalnym medium ,,Słowo Regionu Strzelińskiego”. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy docenili nasze starania i możliwość  zagospodarowania części Kamieniołomu Strzelin na potrzeby turystyki i promocji Gminy Strzelin.

 

 1. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza wymaga zmian w Statucie Gminy Strzelin, dlatego  oprócz wniosków, w załącznikach przedstawiliśmy dwa projekty uchwał, w przedmiotowej sprawie, które powinny nam wszystkim ułatwić prace, bo wskazują nasze oczekiwania, jako strony już na starcie. Odpowiedź burmistrz w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Obywatelskiej  wydaje się to potwierdzać.

Centralny Rejestr Umów, który istnieje w Biuletynie Informacji Gminy Strzelin od tego roku  wymaga naszym zdaniem  modyfikacji polegającej na zwiększeniu ilości informacji o podmiotach z którymi Gmina Strzelin zawiera umowy.

Powyższe działanie to kontynuacja działań strażniczych Stowarzyszenia reAnimator, to  konsekwencja osiągniętego celu, po wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzji, które nakazało Burmistrzowi Gminy Strzelin udostępnić  w całości żądane informacje publiczne w sprawie wydatków Urzędu Gminy Strzelin. Jesteśmy jedyną organizacją w gminie i powiecie, która  ,,patrzy władze na ręce”, co może być pewnym utrudnieniem w relacjach obu stron.

Sprawa Zagospodarowania części Kamieniołomu Strzelin jest zadaniem pracochłonnym i  czasochłonnym, wymagającym szerokiego zrozumienia i rozmów ze strony wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia, które  planujemy podjąć na przełomie stycznia i lutego roku 2017.

 

 1. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje?

Pokazujemy, jak  na co dzień strzeliński samorząd realizuje  zadania publiczne.

Nasze działania i publikacje, nie zawsze są  zbieżne z przekazem lokalnych władz, co może powodować, że relacje z lokalną władzą, nie zawsze układają się tak, jak chciałyby obie strony. Jesteśmy jedyną  organizacją, która prowadzi działania strażnicze zarówno w gminie jaki powiecie.

Stowarzyszenie reAnimator wnioskuje o, o ustalenie zasad i kryteriów w poszczególnych segmentach życia społeczno-kulturalno-sportowego Gminy Strzelin, zmierzając do; budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, silnych organizacji i  promocji produktu lokalnego; granitu strzelińskiego oraz Kamieniołomu Strzelin.

Udział Stowarzyszenia reAnimator w akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór” pokazuje  włodarzom naszej gminy, że jesteśmy konsekwentni w swych działaniach. Pokazuje, że chcemy wspólnie z władzami reprezentować samorząd strzeliński w Polsce, a biorąc udział w akcji włączamy w akcję  lokalny samorząd.

Uczestnictwo w akcji organizowanej przez Fundację Batorego mobilizująco wpłynął na władze Gminy Strzelin, także za sprawą naszego koordynatora w akcji  Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej ,,Bona Fides”. Informacje zwrotne z Urzędu Gminy Strzelin, wydają się potwierdzać, że lokalny samorząd włączy się aktywnie do rozpatrzenia propozycji złożonych przez Stowarzyszenie reAnimator, a  nasze wzajemne relacje ulegną zbliżeniu, na czym  z pewnością najbardziej  skorzysta  samorząd mieszkańców Gminy Strzelin.

 1. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
      X  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Działalność Stowarzyszenia reAnimator na zewnątrz jest bacznie obserwowana przez nasze lokalne władze. Mamy korespondencję zwrotną we wszystkich  prowadzonych sprawach oraz zapewnienie ze strony sekretarza gminy o włączeniu się  Gminy  Strzelin do prac nad dotyczących podjęcia Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

Burmistrz Dorota Pawnuk prowadzi rozmowy z właścicielem Kopalni Strzelin w sprawie Zagospodarowania części Kamieniołomu Strzelin

 

 1. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania? Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Praca dotycząca dwóch pierwszych projektów jest na początkowym etapie, który przedstawiony został organom gminnym oraz radnym.

Koncepcja Zagospodarowania części Kamieniołomu Strzelin i ścianki wspinaczkowej została przedstawiona publicznie. Stowarzyszenia reAnimator współpracuje w ramach tego projektu  z Fundacją Wspierania Rozwoju Wspinaczki ,,Wspinka”, Stowarzyszeniem  Geopark Przedgórze Sudeckie, właścicielem Kopalni Mineral Polska i Gminą Strzelin. Fundacja ,,Wspinka” przygotowała Koncepcję Zagospodarowania Ścianki Wspinaczkowej Kamieniołomu Strzelin, który skierowaliśmy do właściciela Kopalni Strzelin, celem wstępnych ustaleń oraz do Organów gminy Strzelin, by przedstawić zakres przedsięwzięcia. Aktywnie współpracuje z nami lokalna gazeta; ,,Słowo Regionu Strzelińskiego”.

 

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

 

1 2 3 4 5
      X  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Dwa pierwsze projekty są  w początkowym etapie  realizacji. OIU, to kolejna inicjatywa samorządu budującą społeczeństwo obywatelskie w Gminie Strzelin po; funduszu sołeckim,  budżecie obywatelskim i inicjatywie lokalnej. Tu zaangażowanie mieszkańców jest dostrzegalne, ale istnieje konieczność  przeprowadzenia spotkań i dyskusji w gronie zainteresowanych i większego nagłośnienia medialnego.

Zdecydowanie najbardziej mieszkańcy obiecują sobie po ściance wspinaczkowej w Kamieniołomie Strzelin oraz możliwości zagospodarowania części Kamieniołomu.

 

8.Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos?

 

Obecność w ramach akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór” to dla na wyróżnienie i zobowiązanie do jak najlepszego reprezentowania organizacji pozarządowej z Gminy Strzelin w Polsce.

 

 9.Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?

Praca, praca i jeszcze raz praca, spotkania w władzami lokalnymi oraz naszymi koordynatorami oraz mieszkańcami, powinny zaowocować konkretnymi rozstrzygnięciami.

Zdecydowanie najwięcej pracy  czeka nas przy realizacji Koncepcji Zagospodarowania części Kamieniołomu Strzelin, ale wierzymy, że wspólnymi siłami damy radę. Najważniejsze działania to spotkania w Urzędzie Górniczym we Wrocławiu i rozmowy z właścicielami Kopalni Strzelin, a przede wszystkim lobbowanie Koncepcji dla zachowania części Kamieniołomu Strzelin jako dziedzictwa europejskiego m.in., za pośrednictwem  akcji ,,Masz Głos, Masz Wybór”.

 

 1. Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.