Pomiń menu

Wołów ma inicjatywę uchwałodawczą w nowym Statucie Gminy

Prace nad nowym Statutem Gminy Wołów trwały dość długo. Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2017 cała Rada jednogłośnie podjęła decyzję o zmianie. Jest dużo zmian korekcyjnych, ale są też zmiany o bardzo ważnym ustrojowym znaczeniu dla mieszkańców rozszerzających demokrację w Gminie Wołów.

Mieszkańcom daje się prawo zabierania głosu na Sesji Rady Miejskiej, poprzednio można było otrzymać prawo do zabrania głosu jedynie za zgodą większości radnych. Teraz będzie można w ważnej sprawie przedstawić zwięźle istotę problemu. Na każdej Sesji stały punkt porządku obrad będzie poświęcony sprawom mieszkańców. Zmiana zwiększa uczestnictwo mieszkańców w obradach. W §29 – 32 opisany jest sposób zabierania głosu, czas wystąpienia i inne uregulowania porządkowe.

Największą zmianą w nowym Statucie Gminy jest oddanie inicjatywy uchwałodawczej w ręce mieszkańców. Zmiany wynikające z §40 dają prawo grupie 100 mieszkańców składania projektu uchwały. Takiego uregulowania nie było dotąd w Gminie Wołów. To jest nowość idąca w bardzo dobrym kierunku, zwiększająca udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji w bardzo ważnych sprawach dla całej społeczności zwiększającej demokrację. Prawo do tworzenia prawa trafiło bezpośrednio do mieszkańców. Obniżenie progu dla inicjatywy uchwałodawczej do 3 radnych również zwiększy udział radnych w tworzeniu prawa. Inicjatywy uchwałodawcze muszą spełniać opisane w Statucie warunki, a każdy projekt musi być uzasadniony i zawierać informację o skutkach finansowych. W Statucie odniesienie znalazła również instytucja Petycji składanych przez mieszkańców oraz tryb ich przyjmowania i przechowywania.

Cały nowy Statut Gminy Wołów po uchwaleniu przez Radę Miejską 27 października 2017r. i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego będzie po 14 dniach obowiązującym prawem.