Pomiń menu

Jak nas traktuje Rada Miasta w Toruniu?

Jak nas traktuje Rada Miasta w Toruniu?

Obywatelski Toruń jest grupą lokalnych aktywistów. Zaczęliśmy działalność społeczną od 2017 r. jako grupa nieformalna. Zawsze mieliśmy trudności z pozyskaniem pomieszczenia na nasze spotkania stowarzyszeniowe. Wyraźny dystans odczuliśmy również ze strony Urzędu Marszałkowskiego, który wtedy nie traktował nas poważnie.

Gdy byliśmy grupą nieformalną, nie mogliśmy wystąpić o grant finansowy, ani korzystać z pomieszczeń na zorganizowanie własnych spotkań stowarzyszeniowych, spotkań w ważnej sprawie miasta i takich, na które zapraszaliśmy ciekawych ludzi. Słyszeliśmy wówczas: „kim jesteście, nie macie osobowości prawnej” (chodziło o brak rejestracji).

We wrześniu 2019 r. założyliśmy stowarzyszenie Obywatelski Toruń. Świadczy o tym dokument wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzony przez Prezydenta Miasta Torunia. Musieliśmy wówczas przedstawić Regulamin, podać listę osób, tworzących skład założycielski; wszystko zostało bez zastrzeżeń przyjęte przez Urząd Miasta.

Każdy z Członków stowarzyszenia ma swoje określone poglądy polityczne i ideologiczne – szanujemy wszystkie, podobnie jak poglądy naszych sympatyków. Każdy z nas uczestniczy w życiu miasta, w jego wydarzeniach zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Spotkania stowarzyszeniowe organizowaliśmy już w różnych miejscach: barach, kawiarniach, korzystając z uprzejmości ich właścicieli. Jednak w takiej przestrzeni trudno się rozmawia, bo dookoła słychać muzykę, gwar. Mimo tego, w spotkaniach uczestniczyło czasami 30 osób.

Ktoś zaproponował, że skoro jesteśmy legalnym stowarzyszeniem, możemy skorzystać z pomieszczeń Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, które zostało stworzone przez miasto Toruń dla ngo. Z pieniędzy podatników i dotacji unijnych w starej kamienicy powstała przestrzeń z multimediami, na potrzeby większych i mniejszych spotkań, z zapleczem kuchennym. Opłata za korzystanie to 5 zł. Warunkiem jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja lub ustalenie cyklicznego korzystania.

W grudniu 2019 r. złożyliśmy stosowne dokumenty, aby zarejestrować się w tej przestrzeni. Pani przyjmująca zgłoszenie zapewniła, że to jedynie kwestia formalna, taka procedura.

Na początku stycznie 2020 r., ku naszemu zaskoczeniu, otrzymaliśmy pismo z odmową, w którym Dyrektor stwierdza, że zgodnie z regulaminem użytkowania (par.12 ust.7) miejsce nie zostanie udostępnione na realizację projektów o tematyce politycznej: „Analiza zakresu działania stowarzyszenia Obywatelski Toruń oraz informacje na temat dotychczasowej aktywności organizacji nawiązują do wymienionych w regulaminie działań uniemożliwiających korzystanie z zasobów TCAL 2 Piętro”. W wyniku tej korespondencji poprosiliśmy o dokładne wyjaśnienie powodu, zwłaszcza uzasadnienia słowa „polityczne”.

Otrzymaliśmy wyjaśnienie: „Odmowa zawarcia porozumienia ze stowarzyszeniem Obywatelski Toruń podyktowana była między innymi zapisami regulaminu Państwa organizacji, w którym mowa o podejmowaniu działań opiniotwórczych i politycznych (regulamin OT pkt 6-7). Fakt ten oraz analiza dotychczasowej działalności (nie dowiedzieliśmy się kto i w jaki sposób dokonał analizy – uzup. OT), o której wspominałem w poprzedniej korespondencji, zmusiły nas do odmowy zawarcia porozumienia”.

W Regulaminie stowarzyszenia Obywatelski Toruń nie ma takiego stwierdzenia, natomiast mamy zapis: „działalność edukacyjna i opiniotwórcza” oraz „współpraca z innymi organizacjami, w szczególności społecznymi, zawodowymi i politycznymi z partiami politycznymi włącznie, na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia”, w punkcie 7 stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • działalność edukacyjną i opiniotwórczą w formie organizowania spotkań, szkoleń, prelekcji, happeningów, oraz innych imprez, publikacji w prasie i innych środkach masowego przekazu oraz udział w takich przedsięwzięciach,
  • organizowanie własnych zgromadzeń publicznych, uczestniczenie w akcjach wspierających lub protestacyjnych organizowanych przez podmioty trzecie,
  • współpraca z innymi organizacjami, w szczególności społecznymi, zawodowymi i politycznymi z partiami politycznymi włącznie, na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
  • inicjowanie i współpraca przy organizowaniu inicjatywach ustawodawczych, uchwałodawczych mieszkańców, referendalnych, które są zgodne z celami Stowarzyszenia.

Okazuje się, że słowa „polityczne” i „opiniotwórcze” mają znaczenie negatywne, a wpisane do regulaminu mogą dyskredytować organizację pożytku publicznego. Z końcem marca poprosiliśmy dyrektora TCAL 2 Piętro o szersze wyjaśnienie regulaminu TCAL 2 Piętro i na jakiej podstawie prawnej napisano par.12 ust.7?

Co ma wspólnego ustawa o rachunkowości i o finansach publicznych podane jako podstawa do tworzenia tegoż regulaminu? Co to są treści polityczne i kto, w jaki sposób będzie to rozstrzygał? Dlaczego działania opiniotwórcze są złe?

Poprosiliśmy o dostarczenie wspomnianej „analizy działania” stowarzyszenia Obywatelski Toruń, o asygnatę prawną na tym regulaminie. Do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Skierowaliśmy również skargę do Prezydenta Miasta Torunia na działanie Dyrektora TCAL 2 Piętro, który odmówił rejestracji Obywatelskiego Torunia w przestrzeni zbudowanej przez miasto Toruń. Prosiliśmy o wyjaśnienie, dlaczego agenda miasta TCAL 2 Piętro podważa zasadność naszej rejestracji jako organizacji pożytku publicznego, wpisanej do rejestru Prezydenta miasta Torunia, a tym samym podważa decyzję Prezydenta Miasta.

Naszą skargę Prezydent Miasta Torunia skierował do Rady Miasta, która zajęła się nią na posiedzeniu sesji Rady 14 maja. Z racji sytuacji pandemii nie mogliśmy uczestniczyć w tej sesji, niestety nawet zdalnie. Członkowie obradujący na sesji uznali skargę za bezzasadną i podtrzymali stanowisko, że nasze stowarzyszenie jest polityczne, ponieważ bierze udział bieżących wydarzeniach politycznych oraz współpracuje z partiami politycznymi. I znowu są to tylko słowa, niepoparte żadnymi dowodami, ani dokumentami.  Natomiast w Uchwale Rada Miasta Torunia wszyscy podpisani przyznają, że: „odmowa udzielona Skarżącemu nie była jedynym przypadkiem odmowy udostępnienia pomieszczeń TCAL 2 Piętro w Toruniu z zastosowaniem powyższego zapisu”!

Radni Miasta Torunia głosami Radnych PiS i Komitetu Wyborczego Michała Zaleskiego (16 głosów za) uchwalili haniebną uchwałę określającą nas jako stowarzyszenie polityczne. Troje Radnych Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu, czyli faktycznie zagłosowali przeciw nam, tylko jeden Radny z Koalicji był przeciw tej dyskryminującej nas uchwale. To, co powzięła Rada Miasta Torunia, jest jawną dyskryminacją.

Tymczasem w ciągu naszej trzyletniej działalności zorganizowaliśmy: comiesięczne spotkania z mieszkańcami osiedla w dzielnicy Podgórz, konferencję „Klimat-Zdrowie-Środowisko” przy elementach Okrągłego Stołu (przywieźliśmy z ECS w Gdańsku), cykliczne akcje uliczne w obronie Konstytucji – zgłaszane do UM, spotkania z autorem książki – Piotrem Niemczykiem, spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło, spotkanie dotyczące Unii Europejskiej z Olgierdem Łukaszewiczem, spotkanie z ks. Wojciechem Lemańskim, dwa spotkania z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem, spotkanie z sędzią Waldemarem Żurkiem, współorganizowaliśmy obywatelskie przesłuchania kandydatów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowaliśmy plenerową prezentację dokumentu z Powstania Listopadowego „Konstytucja dla Europy 1831”, zgłosiliśmy wniosek dla dzielnicy Podgórz w ramach projektu „Budżetu obywatelskiego”, członkini stowarzyszenia została zaproszona do udziału w bydgoskim performance „Zaproszenie do Stołu”, członkowie stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez projekt „Masz Głos” Fundacji Batorego, w 2018 r. troje naszych członków brało udział w wyborach samorządowych, członkini naszej grupy była dwukrotnie nominowała do „Osobistość Roku”, zorganizowaliśmy spotkanie z Janem Wyrowińskim, zainicjowaliśmy powstanie Zielonej Opozycji, inicjatywę „Toruń bez plastiku”, organizowaliśmy akcje „SOS dla Klimatu”, współorganizowaliśmy konferencję „Solidarni z Represjonowanymi”, bierzemy udział w różnych toruńskich wydarzeniach dotyczących praw kobiet, klimatu, różnorodności, w ciągu trzech lat wydaliśmy z własnych pieniędzy około 5 tysięcy ulotek, próbujemy stworzyć większą aktywność społeczną wśród mieszkańców naszego miasta, żeby było bardziej obywatelskie, zgłaszamy zapytania do instytucji samorządowych, jesteśmy obserwatorami podczas obrad sesji rady miasta.

Nie mamy możliwości obrony dobrego imienia stowarzyszenia Obywatelski Toruń na terenie miasta, regionu. Prasa pisana i internetowa poza lakoniczną informacją, że była jakaś skarga i że została odrzucona, nie docieka, dlaczego do Prezydenta Miasta Torunia trafiła skarga na postępowanie urzędnika. Nikt z dziennikarzy nie próbował się z nami skontaktować. Chcielibyśmy też pokazać to całej Polsce, że są przypadki łamania prawa podstawowego lub jego naginania i może to spotkać każde inne Stowarzyszenie czy Fundację w Polsce. Nikt też z organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji działających na terenie Torunia nie przejmuje się naszą sytuacją i nie próbuje nas wesprzeć mimo rozesłanej informacji. Możemy przedstawić stosowne dokumenty dotyczące korespondencji z samorządem Torunia.

Pozdrawiamy,

w imieniu stowarzyszenia Obywatelski Toruń

Danuta Stępkowska i Zygmunt Łojek