Pomiń menu

Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich

Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich

Ruszył Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich - nowy fundusz powierzony Fundacji Batorego. O stypendium mogą ubiegać się uczestniczki obecnej i byłych edycji akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej. Zapraszamy do składania wniosków do 7 września.

Link do wniosku – wypełnij

O Funduszu

Fundusz został utworzony przez Magdę Krzyżanowską-Mierzewską, córkę Olgi i Jerzego Krzyżanowskich, w celu wspierania aktywności kobiet angażujących się w działania na rzecz lokalnych wspólnot samorządowych.

Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem Fundatorki – finansowane są co roku trzy stypendia w wysokości 4900 zł, przeznaczone na działalność i rozwój osobisty lokalnych działaczek społecznych i samorządowych, uczestniczących w prowadzonych przez Fundację projektach (akcji Masz Głos – obecnej edycji lub poprzednich, Pracowni Samorządowej).

Stypendia przyznaje Kapituła, w skład której wchodzi Fundatorka i  przedstawiciele Fundatorki:  prof. Irena Lipowicz, dr Anna Strzałkowska, Natalia Mierzewska oraz Alicja Zaczek-Żmijewska.

Wybór stypendystek dokonywany jest na podstawie oceny wniosków składanych przez formularz online. Decyzja Kapituły ogłaszana jest we wrześniu każdego roku na stronie internetowej Fundacji Batorego oraz w jej kanałach w mediach społecznościowych.

 • Termin składania wniosków: 15 sierpnia – 7 września.
 • Ogłoszenie decyzji Kapituły o przyznaniu stypendiów do 30 września.

Regulamin Funduszu im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich

 1. Z Funduszu im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, co roku fundowane są stypendia dla uczestniczek akcji Masz Głos oraz Pracowni Samorządowej, działających na rzecz rozwoju wspólnot samorządowych i współpracy władz lokalnych i mieszkańców.
 2. Fundusz oferuje trzy stypendia rocznie w wysokości 4 900 zł z przeznaczeniem na rozwój osobisty, poszerzenie wiedzy, nabycie i doskonalenie umiejętności liderskich oraz/lub przeprowadzenie działań służących aktywizacji społeczności lokalnej i wzmocnieniu wspólnoty samorządowej.
 3. O stypendium mogą ubiegać się lokalne liderki, które uczestniczą lub uczestniczyły w akcji Masz Głos oraz działaczki samorządowe uczestniczące w Pracowni Samorządowej.
 4. Zgłoszenia kandydatek do stypendium przyjmowane są online w okresie od 15 sierpnia do 7 września każdego roku poprzez formularz udostępniony na stronach: www.batory.org.pl i www.maszglos.pl
 5. Wniosek o stypendium zawiera:
  – dane kandydatki: imię i nazwisko oraz mail i telefon kontaktowy,
  – opis dotychczasowych działań,
  – uzasadnienie ubiegania się o stypendium,
  – planowane wykorzystanie środków stypendium.
 6. Do wniosku można dołączyć następujące załączniki:
  a) list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. z organizacji pozarządowej, władz lokalnych lub innej instytucji będącej partnerem we wspólnie realizowanym działaniu,
  b) artykuły prasowe opisujące doświadczenia/osiągnięcia kandydatki,
  c) zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki/prowadzone projekty.
 7. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: Magda Krzyżanowska-Mierzewska (Fundatorka) prof. Irena Lipowicz, Natalia Mierzewska, dr Anna Strzałkowska oraz przedstawicielka Fundacji im. Stefana Batorego, upełnomocniona przez Zarząd Fundacji. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Fundatorki. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.
 8. Kapituła dokonuje wyboru, biorąc pod uwagę:
  a) dotychczasowe zaangażowanie kandydatki w działalność lokalnej wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem otwartości na współpracę z mieszkankami i mieszkańcami, różnorodnymi środowiskami,
  b) ambicje, zamierzenia i plany na przyszłość, w tym sposób, w jaki planuje wykorzystać stypendium.
 9. O decyzji Kapituły Fundacja powiadamia osoby, które otrzymały stypendium, do 30 września.
 10. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją a stypendystką Funduszu na konto wskazane w umowie.
 11. Stypendium powinno być wydatkowane w ciągu ośmiu miesięcy od podpisania umowy.
 12. Stypendystka jest zobowiązana do przesłania Fundacji, w terminie dziewięciu miesięcy od podpisania umowy, informacji o sposobie wydatkowania stypendium i jego efektach.

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Olga i Jerzy Krzyżanowscy

OLGA KRZYŻANOWSKA (1929 – 2018) Lekarka, działaczka społeczna, polityk.  Posłanka ziemi gdańskiej na Sejm (1989–2001), wicemarszałek Sejmu (1989–1991, 1993–1997), senator (2001–2005). Pracowała w sejmowych komisjach Spraw Zagranicznych (1993–1997), Etyki Poselskiej oraz Polityki Społecznej i Zdrowia (2005–2007). Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. W czasie II wojny światowe harcerka Szarych Szeregów. Od 1980 roku członkini NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Służby Zdrowia „Solidarności” (1980 -1989). Odznaczona Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, Nagrodą Peryklesa, Nagrodą Mistrz Mowy Polskiej, Nagrodą Specjalną Kongresu Kobiet, Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej, Medalem Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla Praw Człowieka”. Córka Aleksandra Krzyżanowskiego, „Generała Wilka”, dowódcy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej (1942-1944). Od 1955 żona Jerzego Krzyżanowskiego. Mieszkała w Gdańsku.

Prof. JERZY KRZYŻANOWSKI (1927-2021) Inżynier, naukowiec, samorządowiec. Absolwent Politechniki Gdańskiej (1951). Wieloletni pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP) w Gdańsku:  kierownik  Zakładu Dynamiki Gazów (1958–1970), zastępca dyrektora do spraw naukowych (1970–1977), dyrektor (1977-1998).  Wykładał w Polsce i za granicą.   Radny miasta Gdańska z ramienia Unii Wolności (1991–1998). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1989).  Współautor (wraz z Magdą Krzyżanowską-Mierzewską) rodzinnej opowieści biograficznej „Według ojca, według córki. Historia rodu”, nagrodzonej Nagrodą Historyczną „Polityki” za rok 2010.  Od 1955 mąż Olgi Krzyżanowskiej.

Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z Funduszem prosimy o kontakt: