Pomiń menu

Poznaj swoje prawa

Jako mieszkańcy i mieszkanki gmin, dysponujemy konkretnymi prawami, którymi możemy posługiwać się działając na rzecz otoczenia. Przypominamy Wam kilka z tych praw, zebranych przez nas w Karcie Praw Mieszkańca.

  1. Masz prawo do informacji

Najważniejsze informacje (budżet gminy, uchwały rady miasta, zarządzenia burmistrza itp). znajdziesz na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Jeżeli brakuje tam jakichkolwiek informacji o planach czy działaniach władz samorządowych, możesz złożyć wniosek o ich udostępnienie. Niektóre informacje, np. o przetargach organizowanych przez gminę muszą być zamieszczane na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz w mediach. Mieszkańcy mają prawo nie tylko do przeglądania dokumentów w urzędzie, ale także do otrzymania ich kopii (np. protokołów sesji rady gminy, projektów uchwał, dokumentów finansowych). O tym, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej, więcej przeczytasz w naszej publikacji „Jak uzyskać informację publiczną?”

podstawa prawna: art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  1. Masz prawo wstępu na sesje rady i sejmików oraz posiedzeń komisji

Każdy mieszkaniec może przyjść na sesję rady i sejmiku. Dotyczy to także posiedzeń komisji rady gminy.

podstawa: art. 61 Konstytucji RP, Ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy o samorządzie gminnym

  1. Masz prawo do nagrywania sesji rad i sejmików oraz posiedzeń komisji

Każdy mieszkaniec ma prawo do nagrywania przebiegu posiedzeń rad i sejmików oraz komisji i nie musi uzyskiwać w tej sprawie niczyjej zgody.

podstawa: art. 61 Konstytucji RP oraz art. 11b Ustawy o samorządzie gminnym