Pomiń menu

Scenariusz – Dostęp do informacji (poziom 1)

Czy wiecie, że radni i radne zobowiązani są przyjmować zgłaszane przez mieszkańców i mieszkanki postulaty, a następnie przedstawiać je do rozpatrzenia władzom (Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym)? Jeśli więc mieszkańcy lub mieszkanki mają jakikolwiek problem, który dotyczy spraw leżących w kompetencji gminy/miasta (np. brak chodnika, zniszczona droga gminna/miejska, zbyt duża liczba dzieci w klasie w szkole podstawowej, brak zajęć popołudniowych w domu kultury itp.), mogą udać się do radnego lub radnej z prośbą o to, żeby w drodze zapytania bądź interpelacji zwrócili się do władz gminy/miasta z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i ewentualne działania w tej sprawie.

Krok 1. Wybierzcie lokalny problem i przekażcie go radnemu lub radnej

Wybierzcie jeden problem dotyczący Waszej miejscowości, a następnie spotkajcie się z radnym lub radną i poinformujcie ich o tej sprawie, z prośbą o złożenie zapytania bądź interpelacji do władz gminy/miasta.

Krok 2. Ponownie spotkajcie się z radnym lub radną

Ponownie spotkajcie się z radnym lub radną po około 1-2 miesiącach i dopytajcie, jak zgłaszana sprawa została wyjaśniona przez władze, a także czy będą w związku z nią podejmowane jakieś dalsze kroki.

Krok 3 (fakultatywny). Uczestniczcie w sesjach rady

Dodatkowo możecie udać się na dwie kolejne sesje rady gminy/miasta (na pierwszą, na której odczytany będzie wniosek/interpelacja radnego lub radnej, i na kolejną, na której prezentowana będzie odpowiedź urzędu w tej sprawie). Dzięki temu osobiście sprawdzicie, jak władze gminy/miasta oraz radni i radne potraktowali poruszany przez Was problem. Podczas sesji możecie poprosić o zabranie głosu, żeby osobiście wyjaśnić ewentualne niejasności (uwaga: przewodniczący lub przewodnicząca może, ale nie musi udzielić głosu osobie z sali).

Krok 4 (fakultatywny). Nagłośnijcie temat

Jeśli dysponujecie stroną internetową lub blogiem, opiszcie prowadzone działania, co może dodatkowo pomóc zdopingować radnych i radne oraz władze gminy/miasta do rzetelnego zajęcia się zgłoszonym problemem.