Pomiń menu

Dostęp do informacji

Warto pamiętać, że każdy obywatel i obywatelka ma zagwarantowany dostęp do informacji publicznej. Wszelkie wyjątki od tej zasady powinny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości powinny przemawiać na rzecz zapewnienia przejrzystości. Masz prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów władz samorządowych oraz podległych im instytucji.

Ze względu na zakres kompetencji rady gminy/miasta, niezwykle ważne jest, aby jej funkcjonowanie było przejrzyste dla mieszkańców i mieszkanek, oraz żeby zarówno cała rada jako organ, jak i poszczególni radni i radne, utrzymywali stały kontakt z mieszkańcami i mieszkankami. Do radnych należy ostateczna decyzja czy na terenie gminy powstanie nowy plac zabaw lub basen, które drogi będą remontowane, a także ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na utrzymanie szkół i przedszkoli. Przepływ informacji pomiędzy lokalnymi władzami a społecznością jest zatem kluczowy.

O dostęp do informacji publicznej możesz wystąpić sam/a lub za pośrednictwem radnych, którzy mają dodatkowe narzędzia do jej uzyskania – np. mogą kierować interpelacje (oficjalne zapytania) do wójta/burmistrza/prezydenta. Możesz również działać na rzecz wprowadzenia stałych procedur informowania mieszkanek i mieszkańców o działalności instytucji publicznych.

Zobacz scenariusze działań:

Zobacz materiały edukacyjne poświęcone tematyce dostępu do informacji