Pomiń menu

Scenariusz – Dostęp do informacji (poziom 2)

Czy wiecie, że radni i radne zobowiązani są utrzymywać stałą więź z mieszkańcami i mieszkankami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom (Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym)?

Krok 1. Organizujcie otwarte spotkania z radnym i radnymi

Zorganizujcie cykliczne (np. raz na 3 miesiące bądź raz na pół roku) otwarte spotkania mieszkańców i mieszkanek z radnymi ze swojego okręgu, w trakcie których prowadzone będą rozmowy na temat lokalnych problemów, leżących w kompetencji gminy (np. brak chodnika, zniszczona droga gminna/miejska, zbyt duża liczba dzieci w klasie w szkole podstawowej, brak zajęć popołudniowych w domu kultury itp.).
Spotkania powinny służyć:

  • przekazywaniu radnym informacji o lokalnych problemach,
  • zbieraniu informacji od radnych na temat kroków podejmowanych przez niech i przez władze w celu rozwiązywania zgłaszanych problemów,
  • zbieraniu informacji o tym, co ogólnie dzieje się w gminie i jakie zadania są w danym momencie priorytetem władz.

Krok 2 (fakultatywny). Uczestniczcie w sesjach rady

Uczęszczajcie na sesje rady gminy/miasta, na których poruszane będą zgłaszane przez Was radnym problemy i postulaty oraz prezentowane będą odpowiedzi władz w tych sprawach. Dzięki temu osobiście możecie sprawdzić, jak władze gminy/miasta oraz radni i radne traktują poruszane przez Was problemy. Podczas sesji możecie także poprosić o zabranie głosu, żeby osobiście wyjaśnić ewentualne niejasności (uwaga: przewodniczący lub przewodnicząca może, ale nie musi udzielić głosu osobie z sali).

Krok 3 (fakultatywny). Nagłośnijcie temat

Jeśli dysponujecie stroną internetową lub blogiem, opisujcie prowadzone działania, co może dodatkowo pomóc zdopingować radnych i radne oraz władze gminy do rzetelnej pracy.