Pomiń menu

Zasady i regulamin

Organizacje, instytucje i grupy uczestniczące w akcji Masz Głos 2022 zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad: 

 • prezentujemy problemy i interesy różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnego środowiska. 
 • Wypowiadamy się w imieniu tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy. 
 • Zapraszamy do udziału w debatach i spotkaniach osób z różnych środowisk, reprezentujące różnorodne poglądy. 
 • O prowadzonych działaniach na bieżąco informujemy mieszkańców i władze lokalne (m. in. za pośrednictwem lokalnych mediów, mediów społecznościowych, wysyłając informacje do zainteresowanych) i na stronie akcji Masz Głos. 

Regulamin akcji 

Akcja Masz Głos 

Akcja Masz Głos to ogólnopolska inicjatywa, która wspiera mieszkańców i mieszkanki w działaniach na rzecz ich najbliższego otoczenia we współpracy z lokalnymi władzami. 

Organizator akcji Masz Głos 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Fundacja jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. 

Przy prowadzeniu akcji Fundacja współpracuje z koordynatorami regionalnymi: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, Stowarzyszeniem Homo Faber, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. 

Koordynatorzy regionalni odpowiadają za kontakt i współpracę z uczestniczkami i uczestnikami akcji w grupach regionalnych. 

Uczestnicy  akcji Masz Głos 

W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć grupy nieformalne i organizacje społeczne, m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, rady rodziców, szkolne koła zainteresowań, kluby sportowe, komisje i rady dialogu obywatelskiego, rady pożytku publicznego, rady młodzieżowe, młodzieżowe strajki klimatyczne, rady seniorów, sołectwa, lokalne media, rady parafialne, Ochotnicze Straże Pożarne. 

W akcji nie mogą uczestniczyć organizacje partyjne, instytucje samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz samorządowych (radni, wójtowie, burmistrzowi, prezydenci). 

Rekrutacja do akcji Masz Głos 

Aby zgłosić się do akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [odnośnik formularza]. Zgłoszenie się do akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w tym zasad akcji. 

Uczestnicy z poprzednich edycji muszą ponownie przejść proces rekrutacji i wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Dane osobowe uczestników akcji Masz Głos są przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności Fundacji dostępnej na stronie  https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/

Z wybranymi osobami, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, skontaktują się koordynatorzy regionalni w celu umówienia się na rozmowy rekrutacyjne. Po zakończeniu rozmów wszyscy, którzy się zgłosili do akcji  otrzymają maila z informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do akcji.  

Przebieg akcji Masz Głos 

Akcja Masz Głos prowadzona jest cyklicznie w okresach nazywanych edycjami akcji. 

Edycja 2022 trwa 10 miesięcy i rozpoczyna się w marcu, a kończy w grudniu. Ze względu na pandemię harmonogram edycji może być zmieniony. 

Uczestnicy realizują plan działania ustalony indywidualnie z koordynatorem regionalnym akcji Masz Głos. 

Wsparcie dla uczestników akcji: 

 • mentoring i doradztwo specjalistów z doświadczeniem w działaniach partycypacyjnych  
 • bieżąca pomoc (telefony, e-maile) koordynatorów w prowadzeniu działań, tworzeniu planu działania, dobieraniu metod działania, w angażowaniu władz lokalnych i mieszkańców, inspiracje i pomysły jak rozwiązać problem 
 • wsparcie w kontaktach z władzami lokalnymi: udział koordynatorów w wybranych spotkaniach, wysłanie listu potwierdzającego udział w akcji Masz Głos do władz samorządów 
 • wsparcie prawne 
 • działanie pod sztandarem ogólnopolskiej akcji i posługiwania się jej logo 
 • wizyty lokalne koordynatorów u uczestników, możliwość udziału koordynatorów w wybranych debatach publicznych, spotkaniach 
 • możliwość udziału w wizytach studyjnych 
 • sieciowanie uczestników i wymiana doświadczeń między nimi 
 • dołączenie do ogólnopolskiej społeczności ludzi z całej Polski, którzy zmieniają swoje gminy na lepsze (m.in. grupa na Facebooku) 
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych: wojewódzkich, ogólnopolskich (finansujemy dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie) 
 • szkolenie i wspieranie uczestników w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, pomoc w przygotowaniu tekstów i grafik, we współpracy z mediami 
 • dostęp do materiałów informacyjnych (m.in. Karta Praw Mieszkańca, Budżet obywatelski, Inicjatywa Lokalna), promocyjnych (m.in. afisze, wlepki, ulotki, plakaty), webinariów na stronie maszglos.pl 
 • możliwość bezpłatnego zamówienia materiałów drukowanych, np. poradników, ulotek, plakatów, w liczbie potrzebnej do prowadzenia działań lokalnych 
 • mikrogrant (500 zł) na pokrycie kosztów związanych z realizacją działania, np.: poczęstunku na spotkania z mieszkańcami 
 • promocja działań w mediach ogólnopolskich i regionalnych, kontakt z mediami, publikowanie na stronie www.maszglos.pl 
 • współpraca ze środowiskiem otwartych na współpracę z mieszkańcami samorządowców z Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego 
 • szansa na prestiżową nagrodę Fundacji Batorego Super Samorząd i Super Głos; dyplom udziału w akcji.

Obowiązki uczestników akcji 

Uczestnicy danej edycji akcji zobowiązują się do: 

 • działania zgodnie z planem ustalonym z koordynatorem regionalnym 
 • w razie otrzymania mikrograntu – podpisania indywidualnych zasad współpracy z koordynatorem, 
 • do udziału w ewaluacji akcji, m.in. wypełnienia ankiety na początku i na końcu edycji 
 • przygotowanie podsumowania końcowego z przeprowadzonych działań
 • zamieszczania relacji na stronie www.maszglos.pl
 • informowania w swoich mediach społecznościowych i na www, jeśli z nich korzysta, o przystąpieniu do akcji i prowadzonych działaniach, a także zamieszczenia logotypu akcji Masz Głos (do pobrania na stronie: https://www.maszglos.pl/materialy-do-pobrania) 
 • informowania uczestników organizowanych przez siebie wydarzeń, że odbywają się one w ramach akcji Masz Głos. 

Nagroda Super Samorząd 

Nagroda Super Samorząd jest przyznawana uczestnikom akcji Masz Głos, którzy najskuteczniej przeprowadzili działania w ramach danej edycji akcji – we współpracy z mieszkańcami i władzami samorządowymi. 

Nagroda  przyznawana jest uczestnikom akcji oraz współpracującym z nimi władzom samorządowym. 

O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy danej edycji , którzy terminowo realizują zaplanowane działania oraz prześlą podsumowania z przeprowadzonych działań. 

Nominacje do Nagrody zgłaszają koordynatorzy regionalni. 

Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmie jury powołane przez Fundację im. Stefana Batorego. Przy wyborze laureatów oceniane są skuteczność przeprowadzonych działań, stopień zaangażowania lokalnej społeczności – władz i mieszkańców. 

Nagrody wręczane są po zakończeniu edycji akcji. 

Rezygnacja z uczestnictwa w akcji Masz Głos 

Uczestnicy w każdej chwili mogą zrezygnować z uczestnictwa w akcji. Rezygnacja z uczestnictwa w akcji wiąże się z usunięciem wszystkich wpisów uczestnika ze strony www.maszglos.pl. 

Aby zrezygnować z uczestnictwa w akcji należy zgłosić to  organizatorowi akcji  na adres: [email protected] 

Wykorzystanie wizerunku w akcji Masz Głos 

 1. rejestracja wydarzeń organizowanych w ramach akcji 

Zdjęcia ze spotkań organizowanych w ramach akcji Masz Głos oraz zapis całości lub poszczególnych jej części, w formie audiowizualnej, audialnej, bądź transkrypcji pisemnej, są zamieszczane na stronach internetowych Fundacji, w publikacjach Fundacji i stronach internetowych koordynatorów regionalnych w celu udokumentowania przebiegu akcji. Materiały te będą publikowane na zasadach licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“ 

 1. materiały nadesłane przez uczestników akcji  

Przesyłając do Fundacji materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne uczestnicy udzielają Fundacji licencji Creative Commons  „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0“. Materiały będą wykorzystywane nieodpłatnie, w celach niekomercyjnych.  

 1. materiały zamieszczane przez uczestników na stronie akcji 

Umieszczenie przez uczestników akcji materiałów z działań prowadzonych w ramach akcji na stronie www.maszglos.pl oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystywanie w celu promocji akcji na zasadach licencji “Creative Commons „Uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne 3.0″. Materiały mogą być poddawane redakcyjnej korekcie przez administratora strony akcji Masz Głos. 

 1. Uczestnicy akcji Masz Głos są zobowiązani do informowania osób uczestniczących w organizowanych przez nich działaniach, że ich wizerunek może zostać wykorzystany do dokumentowania w mediach działań uczestników oraz Fundacji. 

 Zasady przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe uczestników akcji są przetwarzane przez Fundację jako administratora danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/