Pomiń menu

Regulamin plebiscytu internetowego Super Samorząd 2019

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania internetowego w plebiscycie internetowym Super Samorząd 2019 (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Plebiscyt organizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego (zwaną dalej „Organizatorem”) w ramach akcji Masz Głos.
 3. Osoba biorąca udział w głosowaniu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Pod poszczególnymi pojęciami rozumie się:
 • nominowani – pary grup/organizacji/instytucji (uczestników akcji Masz Głos) i władz samorządowych, które dzięki owocnej współpracy wprowadziły pozytywne zmiany dla lokalnej społeczności. Nominowani w Plebiscycie są jednocześnie nominowanymi do nagrody Super Samorząd 2019 przyznawanej przez Jury. Wyłaniani są spośród uczestników akcji Masz Głos przez koordynatorów regionalnych akcji Masz Głos oraz zespół akcji Masz Głos z Fundacji im. Stefana Batorego.
 • laureat – grupa/organizacja/instytucja oraz władze samorządowe, które zajmą pierwsze miejsce w Plebiscycie poprzez otrzymanie największej liczby głosów.

§ 2 Cel Plebiscytu

 1. Celem Plebiscytu jest wyłonienie laureata.
 2. Ostatecznym wynikiem Plebiscytu jest wynik głosowania internetowego.
 3. Ogłoszenie laureata odbędzie się 7 czerwca 2019 r. podczas Gali Super Samorząd 2019.
 4. Informacja o wynikach pierwszych trzech miejsc zostanie opublikowana na stronie www.maszglos.pl po Gali, o której mowa w pkt. 3.
 5. Informacje o wynikach pozostałych miejsc będą udostępniane poszczególnym nominowanym na ich prośbę.

§ 3 Zasady uczestnictwa w głosowaniu internetowym

 1. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w ramach Plebiscytu są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:
  • a. w formularzu do głosowania podadzą swój adres e-mail oraz i wyrażą zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego i podmioty współpracujące na potrzeby Plebiscytu.
  • b. potwierdzą (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
  • c. poprawnie zweryfikują swój adres e-mail poprzez wpisanie otrzymanego kodu w polu w formularzu i zatwierdzenie.
 2. Oddanie głosu następuje poprzez zaznaczenie pola „zagłosuj” pod nazwą wybranego nominowanego, a następnie potwierdzenie przyciskiem „głosuj” pojawiającego się po przejściu procedur opisanych w pkt. 1.
 3. Plebiscyt rozpoczyna się 15 maja 2019 r. o godzinie 14:00, natomiast kończy się 4 czerwca 2019 r. o godzinie 23:59.
 4. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.

§ 4 Nagrody

 1. Dla osób biorących udział w głosowaniu nie są przewidziane nagrody.
 2. Laureat Plebiscytu otrzyma dyplom zaświadczający zajęcie pierwszego miejsca oraz statuetkę. Nagroda zostanie wręczona 7 czerwca 2019 r. podczas Gali Super Samorząd 2019.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania internetowego czuwa Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • b. udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
  • c. przerwy w funkcjonowaniu strony głosowania Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 4. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym Organizator ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.
 5. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu dostępne są na stronie www.maszglos.pl

 

Powrót na stronę plebiscytu internetowego Super Samorząd 2019.