Pomiń menu

Towarzystwo Integracji Społecznej

Towarzystwo Integracji Społecznej działa w sferze zadań publicznych, do których w szczególności należą działania o charakterze charytatywnym i pomocy społecznej w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, w trudnych sytuacjach życiowych, uzależnionych oraz wyrównywania szans tych osób na zatrudnienie, jak również ich aktywizacja na rynku pracy. Ponadto TIS zajmuje się działaniami w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz działań prowadzonych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz współpracuje z instytucjami organizacjami w realizacji swoich celów statutowych.