Pomiń menu

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "Tak dla Tarnobrzega"

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost aktywności społeczności lokalnych w sferze społecznej i gospodarczej. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez: - kreowanie polityki i kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego we współpracy z organami samorządowymi Gminy, - prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i szkoleniowej, - podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, w tym dotyczących spraw: rozwoju demokracji lokalnej, oświaty, kultury, ekologii, historii, powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w gminie i regionie, - propagowanie wśród mieszkańców idei wolności i równości, - działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, - prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia mieszkańców, - działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym, - podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich, - wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.