Pomiń menu

Szkolny Klub Europejski "Młodzież dla Europy"

Cele: - Zintegrowanie uczniów zainteresowanych problematyką europejską; - Zdobywanie i poszerzenie wiedzy na temat państw naszego kontynentu; - Zachęcanie do poznawania innych narodów europejskich, ich kultury, stylu życia, języka; - Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury miejscowości, regionu, kraju; - Propagowanie działań Klubu na forum szkoły i społeczności lokalnej. Formy działalności: - Organizowanie spotkań poświęconych krajom europejskim, instytucjom i historii Unii Europejskiej; - Organizowanie imprez angażujących uczniów z innych klas, nauczycieli i rodziców; - Organizowanie wydarzeń kulturalnych - Zachęcanie odpowiednich instytucji do pomocy w szerzeniu informacji o Europie, instytucjach europejskich, integracji europejskiej, krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy. Efekty pracy klubu: - Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do regionu i ojczyzny; - Szacunek dla dziedzictwa kulturowego we własnym państwie i Europie; - Zaszczepienie w uczniach pozytywnych cech takich jak: tolerancja, szacunek dla innych, życzliwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość.