Pomiń menu

Stowarzyszenie "Elementum"

Aktywizacja społeczna mieszkańców, propagowanie idei ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,promocja turystyki i krajoznawstwa,promocja i organizacja wolontariatu

Co nowego?