Pomiń menu

CIM RADOMSKO

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodzieży jako najważniejszego fundamentu do tworzenia zdrowej i mocnej rodziny. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: 1) udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy finansowej, organizacyjnej, prawnej i rzeczowej, 2) organizowanie samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania młodego człowieka w społeczeństwie. Przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności, 3) wychowanie w duchu kultury, umacnianie w młodzieży postaw patriotycznych i podtrzymywanie dziedzictwa narodowego, 4) pomoc młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią, 5) promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych, 6) wyrównywanie szans młodzieży, 7) przygotowanie do wejścia w dorosłe życie, 8) działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności, 9) pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo– wychowawczych i rodzin zastępczych, wykraczająca poza ustawę o pomocy społecznej, 10) wspieranie społecznej aktywności środowiska lokalnego, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, 13) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia, 14) prowadzenie działalności dobroczynnej, 15) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem młodego pokolenia, jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz integracją ze środowiskiem, 16) przeprowadzanie publicznych zbiorek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych, 17) zdobywanie funduszy - od sponsorów i władz samorządowych, instytucji pozarządowych, zapisów na wyżej wymienione cele. 18) wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi kultury fizycznej i rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa,