Pomiń menu

Dostępni radni

Zgoda i dialog budują. Ale jak budować, gdy szwankuje komunikacja? Gdy decyzje zapadają „za zamkniętymi drzwiami”.
Niedostatki w przepływie informacji wynikają zwykle z braku pomysłu na jego usprawnienie oraz nieświadomości, jak ważna jest komunikacja. Zaproponujcie urzędowi ciekawe i dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązania. Może władze powinny wysyłać do mieszkańców newsletter albo sms-owe zaproszenia na sesję rady gminy? A może lokalna społeczność w ogóle nie zna radnych i warto urządzić spotkanie z nimi na mniej formalnym gruncie, np. podczas pikniku?

Scenariusz działania dostępni radni w formacie PDF


Poziom 1

Czy wiecie, że radny jest zobowiązany przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom (Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym)? Jeśli więc mieszkańcy mają jakikolwiek problem, który dotyczy spraw leżących w kompetencji gminy (np. brak chodnika, zniszczona droga gminna, zbyt duża liczba dzieci w klasie w szkole podstawowej, brak zająć popołudniowych w domu kultury itp.), to mogą udać się do radnego z prośbą o to, żeby w drodze zapytania bądź interpelacji zwrócił się do władz gminy z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i ewentualne działania w tej sprawie.

Krok 1. Wybierzcie lokalny problem i przekażcie go radnemu
Wybierzcie jeden problem dotyczący Waszej miejscowości, a następnie spotkajcie się z radnym lub radną i poinformujcie go/ją o tej sprawie z prośbą o złożenie zapytania bądź interpelacji do władz gminy.

Krok 2. Ponownie spotkajcie się z radnym
W kolejnym kroku ponownie spotkajcie się z radnym lub radną po okresie około 1-2 miesięcy
i dopytajcie się, jak zgłaszana sprawa została wyjaśniona przez władze i czy będą w związku z nią podejmowane jakieś dalsze kroki.

Krok 3. Uczestniczcie w sesjach rady (fakultatywny)
Dodatkowo udajcie się na dwie kolejne sesje rady gminy (na pierwszą, na której będzie odczytany wniosek/interpelacja radnego i na kolejną, na której będzie prezentowana odpowiedź urzędu w tej sprawie). Dzięki temu osobiście sprawdzicie, jak władze gminy i radni potraktowali poruszany przez Was problem. Podczas sesji możecie poprosić o zabranie głosu, żeby osobiście wyjaśnić ewentualne niejasności (uwaga: przewodniczący może, ale nie musi udzielić głosu osobie z sali).

Krok 4. Nagłośnijcie temat (fakultatywny)
Jeśli dysponujecie stroną internetową/blogiem, w kolejnym kroku możecie opisać prowadzone działania, co dodatkowo pomoże zdopingować radnego i władze gminy do rzetelnego zajęcia się zgłoszonym problemem.


Poziom 2

Czy wiecie, że radny jest zobowiązany utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia władzom (Artykuł 23 ustawy o samorządzie gminnym)?

Krok 1. Organizujcie otwarte spotkania z radnym/radnymi
Zorganizujcie cykliczne (np. raz na 3 miesiące, bądź raz na pół roku) otwarte spotkania mieszkańców z radnym/radnymi ze swojego okręgu, gdzie będą prowadzone rozmowy na temat lokalnych problemów, leżących w kompetencji gminy (np. brak chodnika, zniszczona droga gminna, zbyt duża liczba dzieci w klasie w szkole podstawowej, brak zająć popołudniowych w domu kultury itp.).
Spotkania powinny służyć:
– przekazywaniu radnym informacji o lokalnych problemach,
– zbieraniu informacji od radnego na temat kroków podejmowanych przez niego i przez władze w celu rozwiązywania zgłaszanych problemów,
– zbieraniu informacji o tym, co ogólnie dzieje się w gminie i jakie zadania są w danym momencie priorytetem władz.

Krok 2. Uczestniczcie w sesjach rady (fakultatywny)
Uczęszczajcie na sesje rady gminy, na których poruszane będą zgłaszane przez nich problemy
i postulaty oraz prezentowane odpowiedzi władz w tych sprawach. Dzięki temu osobiście możecie sprawdzić, jak władze gminy i radni traktują poruszane problemy. Podczas sesji możecie także poprosić o zabranie głosu, żeby osobiście wyjaśnić ewentualne niejasności (uwaga: przewodniczący może, ale nie musi udzielić głosu osobie z sali).

Krok 3. Nagłośnijcie temat (fakultatywny)
Jeśli dysponujecie stroną internetową/blogiem, opisujcie prowadzone działania, co dodatkowo pomoże zdopingować do rzetelnej pracy radnych i władze gminy.


Poziom 3

Radni każdego miesiąca podejmują w drodze uchwał wiele decyzji, które mają duży wpływ na rozwój gmin i miast i na jakość życia mieszkańców. Do nich należy ostateczna decyzja, czy na terenie gminy powstanie nowy plac zabaw lub basen, które drogi będą remontowane i ile pieniędzy będzie przeznaczonych na utrzymanie szkół i przedszkoli. Ważną rolą radnych jest także przekazywanie potrzeb mieszkańców do wójta / burmistrza / prezydenta, dzięki czemu polityka gminy może bardziej odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych.
Ważne jest więc, żeby funkcjonowanie rady było przejrzyste i dostępne dla mieszkańców, oraz żeby cała rada jako organ, a także poszczególni radni, utrzymywali stały kontakt z mieszkańcami.
Chcecie wiedzieć, jakie decyzje i w jakim terminie podejmują radni? Chcecie mieć wpływ na funkcjonowanie rady? Chcecie, żeby decyzje radnych bardziej odpowiadały na rzeczywiste problemy mieszkańców? Skorzystajcie z tego scenariusza.

Krok 1. Stwórzcie grupę roboczą
Grupa mieszkańców zawsze będzie miała większą siłę przebicia od pojedynczej jednostki. Działając
w grupie możecie także podzielić się obowiązkami i wesprzeć w prowadzeniu różnych działań.

Krok 2. Sprawdźcie, jakie informacje na temat rady udostępniane są mieszkańcom
Zawsze początkiem wprowadzania zmian jest sprawdzenie, jak dokładnie wygląda działanie określonego podmiotu, którego funkcjonowanie chcemy poprawić. W tym przypadku przyjrzyjcie się, jakie informacje na temat rady udostępniane są publicznie. Sprawdźcie przede wszystkim stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej gminy; w przypadku, gdy urząd gminy jest wydawcą lokalnego czasopisma, sprawdźcie także kilka ostatnich wydań tej gazety.
Na podstawie zebranych informacji dowiecie się, m.in.:
– czy dostępne są podstawowe informacje na temat rady, w tym imiona i nazwiska wszystkich radnych, imiona i nazwiska przewodniczących i wiceprzewodniczących rady oraz poszczególnych komisji, spis wszystkich komisji rady, zakres obowiązków poszczególnych komisji rady, imiona i nazwiska członków komisji,

  • czy rada udostępnia podstawowe dokumenty prezentujące pracę rady i radnych, np. protokoły z sesji i protokoły z prac komisji rady,
    na ile wyżej wymienione dokumenty są szczegółowe i pozwalają sprawdzić jakość pracy poszczególnych radnych,
  • czy dostępne są informacje dotyczące planów pracy rady, np. terminy i porządek sesji i prac komisji, projekty uchwał,
  • czy dostępne są dokumenty i materiały przygotowywane dla radnych przez urząd,
  • czy dostępne są podstawowe informacje na temat poszczególnych radnych, w tym dane kontaktowe, składane interpelacje i zapytania, okręg, z którego zostali wybrani.

Krok 3. Sprawdźcie, jak poszczególni radni wywiązują się z obowiązku utrzymywania kontaktu ze swoimi wyborcami
W tym przypadku dowiedzcie się:

  • czy radni mają swoje strony internetowe i konta na popularnych portalach społecznościowych, jeśli tak, to jakie zamieszczają tam informacje na temat funkcjonowania rady i ich zaangażowania w pracę rady,
  • czy radni mają wyznaczone dyżury z mieszkańcami, jeśli tak, to czy są na dyżurach obecni i czy przychodzą na nie mieszkańcy,
  • czy na stronie internetowej urzędu bądź ich własnej można znaleźć nr telefonu i/lub adres e-mail radnych.

Krok 4. Spiszcie najważniejsze informacje, które zebraliście podczas analizy
Po zrobieniu analizy zawsze należy spisać uzyskane informacje. Pamiętajcie przy tym, żeby opisać zarówno dobre, jak i złe praktyki, które zaobserwowaliście. Nie można się ograniczać jedynie do wytykania błędów, bo to co zrobiliście, może być wtedy uznane za pozbawione obiektywizmu.

Krok 5. Zorganizujcie spotkanie z mieszkańcami, na którym zbierzecie ich oczekiwania dotyczące pozyskiwania informacji o pracy rady oraz form kontaktów z radnymi
Na początku spotkania przedstawcie uczestnikom informacje na temat przeprowadzonej przez Was analizy, a także zaprezentujce różne formy pozyskiwania informacji na temat rady i kontaktu z radnymi występujące w polskich samorządach. Następnie zbierzcie oczekiwania dotyczących pozyskiwania informacji o pracy rady oraz form kontaktów z radą i radnymi w Waszej gminie.

W różnych gminach i miastach w bardzo różny sposób mieszkańcy mogą zapoznać się z pracami rady i kontaktować się z radnymi. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem jest na pewno strona internetowa/BIP urzędu gminy, gdzie w zakładkach dotyczących rady można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje na jej temat. Internet nie jest jednak jedynym źródłem pozyskiwania informacji na temat rady. W wielu samorządach informacje na temat pracy rady prezentowane są w czasopismach, których wydawcą jest urząd. W innych, szczególnie mniejszych, rada informuje o swoim działaniu za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych. Często spotykane jest także organizowanie otwartych dyżurów radnych. W mniejszych gminach dyżurują z reguły przewodniczący rady, w większych nierzadko wszyscy radni.

Wyżej wymienione formy pozyskiwania informacji i kontaktu z radnymi nie są katalogiem zamkniętym. Rada i radni mogą bowiem organizować cykliczne spotkania dla mieszkańców, zapraszać mieszkańców do wypowiadania się podczas sesji czy spotkań komisji, wystawiać stoiska informacyjne podczas festynów, transmitować sesje w lokalnej telewizji czy radiu, a w przypadku podejmowania ważnych decyzji organizować tzw. wysłuchanie publiczne. W niektórych miastach to sami aktywni mieszkańcy nagrywają sesje rady miasta czy zbierają informacje na temat pracy rady i udostępniają je w internecie. Zdarza się także, że mieszkańcy monitorują pracę radnych, żeby zaktywizować ich do większego przykładania się do swoich obowiązków.

Krok 6. Zorganizujcie spotkanie dla władz gminy, radnych, dziennikarzy i mieszkańców
Jeśli macie już spisane informacje uzyskane podczas analizy i zebraliście oczekiwania mieszkańców dotyczące pozyskiwania informacji o pracy rady oraz form kontaktów z radnymi, to należy zorganizować spotkanie, na które zaproszone zostaną władze gminy i radni oraz lokalni dziennikarze
i mieszkańcy.
Na tym spotkaniu zaprezentujcie informacje uzyskane podczas analizy oraz oczekiwania mieszkańców. Na spotkaniu zaproście władze gminy i radnych do współpracy w celu usprawnienia kanałów przepływu informacji pomiędzy radą i radnymi a mieszkańcami.

Krok 7. Zacznijcie wprowadzać proponowane zmiany
Kiedy wiecie już, jak rada i radni komunikują się ze społecznością lokalną, znacie także oczekiwania mieszkańców, zacznijcie działać na rzecz wprowadzenia w życie proponowanych przez Was zmian.

Najlepsze wyniki uzyskacie, jeśli będziecie współpracować z władzami gminy i poszczególnymi radnymi. Współpraca z władzami będzie miała na celu usprawnienie procesu informowania mieszkańców o pracach rady i włączenia ich w proces podejmowania decyzji przez radę. Celem współpracy z radnymi będzie poprawa kontaktu poszczególnych radnych z mieszkańcami. Nie martwcie się jeśli wielu radnych nie odpowie na Waszą propozycję. Nawet jeśli tylko jeden radny rozpocznie z Wami współpracę i tylko z tą jedną osobą wdrożycie w życie proponowane zmiany, to i tak te działania będą miały dużą wagę. Jeśli bowiem inni członkowie rady zobaczą, że zaangażowanie tego radnego jest dobrze przyjmowane przez społeczność lokalną i przynosi dobre rezultaty, to z pewnością także zaczną te działania naśladować.

Może okazać się, że władze gminy i radni nie będą chcieli z wami współpracować i będą stać na stanowisku, że nie ma sensu wprowadzać żadnych zmian. W takim przypadku zaplanujcie i przeprowadźcie lokalną kampanię społeczną na rzecz wprowadzenia zaproponowanych przez Was zmian. Rodzaj podejmowanych przez Was działań będzie zależał od zasobów, jakie posiadacie oraz zainteresowania sprawą mieszkańców gminy. Ważne jest, żebyście nie starali się wprowadzić wszystkich zmian naraz. Lepiej na początek wybrać 1-2 propozycje i, po ich wprowadzeniu, proponować kolejne. Dodatkowo, jeśli jesteście grupą, która nie jest jeszcze szerzej znana społeczności lokalnej i nie macie na swoim koncie sukcesów, którymi moglibyście się pochwalić, ważne jest, żeby na początek wybrać takie propozycje, które będą stosunkowo łatwe do wprowadzenia. Dzięki temu szybko uda wam się odnieść pierwsze sukcesy i pokazać urzędnikom, radnym i mieszkańcom, że jesteście skuteczni.

Jeśli wszyscy bądź większość radnych nie będzie zainteresowana Waszymi propozycjami, możecie także zacząć prowadzić monitoring pracy radnych i tworzyć rankingi pracy radnych. To, co dokładnie będziecie chcieli monitorować oraz oceniać, zależeć będzie od Waszych zasobów oraz tego, czego wy
i mieszkańcy gminy najbardziej oczekują od radnych. Możecie więc sprawdzać frekwencje radnych na sesjach i posiedzeniach komisji, frekwencję na dyżurach z mieszkańcami, ilość i jakość składanych wniosków i interpelacji, analizować wystąpienia radnych ich strony internetowe itp.

Potrzebujecie pomocy?
Skontaktujcie się z Waszym regionalnym koordynatorem lub koordynatorką

Scenariusz działania dostępni radni w formacie PDF