Pomiń menu

Spółdzielnia Socjalna RedHead

Prowadzimy działania strażnicze, dotyczące obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych w mieście Bytom od listopada 2006 roku, jako stowarzyszenie zwyczajne „Grupa Wsparcia – Bytom”. W tym celu, utworzyliśmy niezależny, obywatelski, internetowy serwis Forum Bytomska Teka. W pażdzierniku 2007 roku Grupa Wsparcia – Bytom powołała Spółdzielnię Socjalną „RedHead” - rejestracja w KRS. Kontynuujemy działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. W dziedzinie działań strażniczych, we współpracy z Grupą Wsparcia – Bytom, monitorujemy: - współpracę władz miasta Bytomia z miejszościami etnicznymi i religijnymi - współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi - dostęp do informacji publicznej; - przejrzystość i etykę działań osób publicznych; - procedury instytucji publicznych w kontaktach z obywatelami / nadużycia władzy wobec obywateli Pozyskujemy informacje na ww. tematy, używając następujących narzędzi: badania, obserwacje, wywiady, udział w sesjach Rady Miejskiej, analiza dokumentów, udział w comiesięcznych spotkaniach Prezydenta z mieszkańcami miasta, udział w cotygodniowych spotkaniach Prezydenta z mediami, prowokacja obywatelska. Publikujemy na naszym Forum Bytomska Teka informacje na temat niewłaściwego, nie uwzględniającego reguł dobrego rządzenia, funkcjonowania lokalnych instytucji życia publicznego (np. raporty, artykuły i konferencje). Podejmujemy działania na rzecz eliminacji niewłaściwych praktyk, lub zmiany polityki danej instytucji, opisujemy tzw. dobre praktyki powołując się na publikacje sieci SPLOT, Fundację Batory, OFOP. W ubiegłym roku biorąc udział w akcji "Masz głos masz wybór" uzyskaliśmy znaczący wpływ na ostateczne brzmienie uchwały - "Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok" Po raz pierwszy dyskutowano projekt, po raz pierwszy zabraliśmy głos podczas obrad; zaproponowaliśmy poprawki do projektu - radni przegłosowali. Po raz pierwszy część mieszkańców zaczęła bywać na sesjach Rady Miejskiej; wreszcie, po raz pierwszy, pod koniec akcji Prezydent wyraził wolę współpracy z nami w dalszych edycjach akcji "Masz głos masz wybór".