Pomiń menu

Poznajcie Laureatów nagrody Super Samorząd!

ważne

Świetlica dla młodzieży, altana spotkań, ścieżki edukacyjne, zmiany lokalnego prawa i ławki pamięci – te działania doceniło w tym roku jury nagrody Super Samorząd, przyznawanej od sześciu lat przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji Masz Głos.

W akcji Masz Głos w edycji 2016/2017 wzięło udział 350 grup z całej Polski, w tym między innymi grupy nieformalne, organizacje, biblioteki i szkoły. 5 czerwca, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim, siedem z nich otrzymało nagrody Super Samorząd, przyznawane za dokonanie pozytywnych zmian w miejscu zamieszkania. Tytuł ten otrzymują wspólnie uczestnicy akcji oraz wspierające ich władze lokalne – nagrody przypominają, że samorząd to wspólnota ludzi, a nie tylko przedstawiciele władz. – Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność – mówi Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Poniżej sylwetki wszystkich Laureatów:

dolnośląskie

Mieszkańcy, mieszkanki i władze gminy Siechnice otrzymali Nagrodę Super Samorząd 2017 za zaangażowanie dzieci do prac nad ulepszaniem ich miejsca zamieszkania oraz za podjecie decyzji o remoncie placu zabaw zgodnie z rekomendacją dzieci.

– Uświadomili wielu osobom, że obywatelem jest się od kołyski, i udzielili głosu najmłodszym mieszkańcom Siechnic. Wiek 7–13 lat to najlepszy czas na edukację obywatelską, na pokazywanie, czym jest dobro wspólne. To wspaniałe, że młodzież interesuje się wspólnotą. Jak u Korczaka – uzasadniają swój wybór członkinie i członkowie jury.

Inicjatorem działań była Fundacja Go’n’Act, która zaprosiła szesnaścioro dzieci w wieku 7–13 lat do prac nad ulepszeniem przestrzeni gminy. Zainteresowanie projektem było duże, zaangażowali się w nią także rodzice dzieci. Młodzi planiści i planistki sfotografowali te miejsca w swoim otoczeniu, które im się podobają, i te, których z różnych powodów nie lubią. Podczas warsztatu opracowali pomysły na to, jak ulepszyć ich miejsce zamieszkania. Kolejnym krokiem była wizyta u burmistrza i dyrektora ds. społecznych, którym dzieci przekazały rekomendacje. Burmistrz okazał się otwarty na młodych mieszkańców i mieszkanki, a wysoka ranga spotkania została potwierdzona na piśmie – w formie usprawiedliwień nieobecności od samego burmistrza. Władze lokalne uznały słuszność rekomendacji i przekazały 100 000 złotych na remont miejscowego placu zabaw. Zdjęcia wykonane przez dzieci prezentowane są obecnie na wystawie w holu urzędu, co zachęca całą społeczność do zgłaszania władzom swoich potrzeb i pomysłów. – Dzięki temu, że burmistrz zaprosił dzieci do siebie, miały one poczucie, że ich głos jest ważny i że mieszkańcy (nawet ci najmłodsi) mają prawo wyrażać swoje opinie i wymagać od lokalnych władz dbania o podległe tereny – podsumowuje projekt Magdalena Szymańska z Fundacji Go’n’Act.

kujawsko-pomorskie

Młodzież i władze gminy Lisewo zostały docenione przez jury Nagrody Super Samorząd 2017 za stworzenie miejsca spotkań, które będzie przyjazne nie tylko dla młodzieży – do współpracy zaangażowano także dzieci oraz seniorów i seniorki. Nagrodę przyznano ponadto za dzielenie się dobrymi praktykami z młodzieżą z sąsiedniej gminy.

Pomysł zagospodarowania przestrzeni ogródka na potrzeby społeczności zrodził się z diagnozy potrzeb przeprowadzonej w gminie przez młodzieżowych radnych. W projektowanie ogródka zaangażowała się zróżnicowana grupa osób, od seniorów po przedszkolaki. Młodzieżowi radni zbierali pomysły podczas otwartych spacerów badawczych, zorganizowali piknik, w ramach którego powstała makieta jordanka, odwiedzili także przedszkola i szkoły, prosząc starszą młodzież o spisanie swoich pomysłów, a maluchy o wykonanie rysunków. Współpracowali z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz władzami. – Wiele tematów i sposobów działania było konsultowanych z wójtem gminy Lisewo oraz pracownikami Urzędu Gminy. Realizowany projekt był przedstawiony podczas sesji rady gminy, gdzie również spotkał się z aprobatą. Podczas każdej rozmowy spotykaliśmy się z miłą i życzliwą atmosferą – opowiadają młodzieżowi radni. Realizacja ogródka sfinansowana zostanie z funduszu sołeckiego, środków Lokalnej Grupy Działania oraz środków z Urzędu Gminy. Równolegle młodzi radni przekazywali swoje doświadczenie Młodzieżowej Radzie Gminy powstającej w sąsiedniej gminie.

lubelskie

Mieszkańcy, mieszkanki i władze Tłuśćca zdobyli Nagrodę Super Samorząd 2017 za wzięcie spraw w swoje ręce i rozwiązanie tak istotnego problemu, jakim jest brak poprawnej numeracji i nazewnictwa ulic we wsi. Jury doceniło profesjonalne podejście, zgodne z najlepszymi zasadami partycypacji społecznej – uczestnicy akcji nie poprzestali na przegłosowaniu przeciwników swojego pomysłu, lecz prowadzili dalsze rozmowy.

Mieszkańcy i mieszkanki Tłuśćca nadają nazwy drogom we wsi, do swojego pomysłu przekonali też władze lokalne. Tutejsze posesje posiadały dotąd tylko numery.– Wjeżdżając od strony Międzyrzeca Podlaskiego, mamy po prawej szkołę z numerem 112, za nią jest siedlisko nr 66, a naprzeciw posesje z numerami: 1a, 1b, 1c. Zdarzało się, że po wsi krążyła karetka, szukając chorego o nazwisku, które pojawia się u nas trzykrotnie. Podawany przez załogę numer domu nikomu z mieszkańców nic nie mówił – tak sytuację opisuje sołtys wsi Czesław Węgrzyniak. Wraz z radą sołecką zaproponował mieszkańcom i mieszkankom nadanie ulicom nazw. W tradycyjnej „sztafecie”, czyli ankiecie krążącej od domu do domu, społeczność wsi ten pomysł poparła, zyskał też aprobatę władz gminnych, zwłaszcza pani sekretarz gminy, dyrektora Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz wójta. Mieszkańcy i mieszkanki zaangażowali się w internetową dyskusję nad wyborem nazw, korzystano też ponownie z metody „sztafety”, tablic informacyjnych i osobistych kontaktów. Władze służyły wsparciem merytorycznym i przekazały arkusze map do prac nad projektem, inicjatorzy akcji mogli liczyć na bieżący kontakt i regularne spotkania. Choć prace nad nadaniem nazw napotkały na problem nieuregulowanego stanu prawnego niektórych dróg, to zaangażowanie całej społeczności i władz wróży przedsięwzięciu rychły sukces.

lubuskie

Społeczność sołectwa Santocko oraz władze lokalne otrzymały Nagrodę Super Samorząd 2017 za wzmocnienie tożsamości lokalnej we wspólnocie złożonej ze zróżnicowanych grup mieszkańców i mieszkanek. W Santocku powstały Ławki Pamięci przedstawiające ciekawe postaci z historii wsi, będące jednocześnie przestrzenią odpoczynku i rozmowy sąsiedzkiej.

– „Ławki Pamięci” to pomysł zrodzony podczas spotkań z mieszkańcami, którym brakowało czegoś, z czego będziemy dumni i co przybliży nam historię oraz ciekawe postaci naszej lokalnej społeczności. Bodźcem były również zmiany w sołectwie – pojawiali się nowi mieszkańcy, którzy mieli problem z utożsamieniem się z naszą wsią – tak o pomyśle opowiada Rafał Chodkiewicz, sołtys Santocka. Mieszkańcy i mieszkanki zainteresowali swoim pomysłem media, drukowali materiały informacyjne. Jednak głównym narzędziem ich komunikacji były spotkania: ze społecznością, z seniorami i seniorkami, których pytano o ciekawe postacie z historii wsi; z władzami lokalnymi; z miejscowymi organizacjami i instytucjami; z rodzinami osób wybranych do uhonorowania. Temat poruszano też na spotkaniach rady sołeckiej i zebraniach wiejskich. W efekcie uzyskano poparcie pani wójt, a z pracownikami Urzędu Gminy wybrano lokalizacje i przygotowano teren. W maju odsłonięto Ławkę Pamięci himalaisty Tadeusza Kudelskiego, czemu towarzyszyła prezentacja zdjęć i filmu z jego wypraw, oraz Ławkę poety i prozaika Kazimierza Furmana, przy okazji VI Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego FurmanKa.

mazowieckie

Społeczność i władze Nasielska zostały uhonorowane Nagrodą Super Samorząd 2017 za partycypacyjne zaprojektowanie altany – przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – i za oddanie głosu najmłodszym nasielczanom. Jury doceniło konsekwencję działania – nie poprzestano na pomyśle, ale też zdobyto fundusze na jego realizację.

Do wspólnego zbudowania altany zaprosiło mieszkańców oraz mieszkanki Stowarzyszenie Europa i My, które już od kilku lat angażuje społeczność Nasielska do działania. Nasielczanie i Nasielczanki mieli wpływ na jej wygląd i otoczenie: od dyskusji na pierwszych spotkaniach, przez pracę w grupie roboczej, po udział w warsztatach, na których powstał projekt konstrukcji. W prace zaangażowały się zwłaszcza dzieci z nasielskiej szkoły i ich rodzice. Lokalna społeczność zadbała także o zebranie środków na realizację: dzieci wykonały rysunki do przeznaczonego na sprzedaż kalendarza, miejscowe fundacje pomogły go wydać oraz zdobyć dofinansowanie na budowę altany. W pracach od początku aktywnie uczestniczyli samorządowcy: burmistrz i jego zastępca, a także urzędnicy i radni, którzy konsultowali projekt i starają się o środki wojewódzkie na wytyczenie wokół altany ścieżki dydaktycznej. – Mamy nadzieję, że nasza inwestycja przyniesie nie tylko satysfakcję i poczucie realnego wpływu na kształtowanie otoczenia, zaspakajanie potrzeb społeczności, ale także stanowić będzie bazę nowych pomysłów i inspiracji do sięgania po więcej – podsumowuje działania Elżbieta Wróblewska ze Stowarzyszenia Europa i My.

opolskie

Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork / Gmina Kluczbork

Jury Nagrody Super Samorząd 2017 nagrodziło mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne Kuniowa za opracowanie strategii rozwoju miejscowości i wydanie lokalnej gazetki. Jury doceniło też zaangażowanie do działania osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem.

Sukces wyrósł z zaangażowania wielu stron. Przedstawiciele i przedstawicielki lokalnej społeczności w wieku od 20 do ponad 60 lat, z organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Środowiskowego Domu Samopomocy i biblioteki, a także sołtys, rada sołecka oraz miejscowy radny pracowali nad strategią wsi podczas spotkań zainicjowanych przez Fundację Artem Silesiam Promovere. O efektach prac informowała specjalnie reaktywowana bezpłatna lokalna gazetka „Kuniów Projekt 2.0”, mieszkańcy i mieszkanki wsi mogli wyrazić swoje opinie w ankiecie. Zarys traktu kuniowskiego lokalni liderzy opracowali podczas warsztatów w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Kuniów zyskał dwa ważne dla rozwoju wsi dokumenty i gazetkę lokalną. Dzięki finansom z Urzędu Gminy już niedługo będzie można także bezpiecznie i wygodnie parkować auta, odwożąc dzieci do szkoły. Co obok tych efektów można uznać za najważniejsze osiągnięcie? – Stworzenie grupy osób zaangażowanych w życie wsi – odpowiada pani Grażyna Sokołowska z Fundacji Artem Silesiam Promovere.

podkarpackie

Młodzież z Ustrzyk Dolnych oraz lokalne władze otrzymały Nagrodę Super Samorząd 2017 za rozwiązanie problemu braku przestrzeni dla młodych mieszkańców. Doceniono włączenie młodzieży w proces współdecydowania o tym miejscu. – Młodzi ludzie wykorzystali możliwości wpływania na przestrzeń, o których często nie wiedzą dorośli mieszkańcy. Uczmy się od młodych – uzasadniają swój wybór członkinie i członkowie jury.

Idea utworzenia miejsca, w którym młodzież może spędzać wolny czas, dyskutować i wcielać w życie swoje pomysły, wyszła od grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 oraz Młodzieżowej Rady Gminy. Dzięki organizowanym spotkaniom, koncertowi, roznoszonym ulotkom i plakatom oraz indywidualnym kontaktom do współpracy wciągnięto całą społeczność – w tym szkoły, organizacje, władze samorządowe, media i firmy. Pomysł poparła rada miasta, burmistrz przekazał lokal i sfinansował remont oraz zatrudnienie opiekuna klubu. Zaangażowali się też pozostali mieszkańcy i mieszkanki gminy, pomagając w remoncie, dokładając się do zbiórki pieniędzy, przekazując meble i gry. Jedna z firm za darmo dostarczy telewizję i internet. W efekcie tych działań 25 marca nastąpiło otwarcie klubu, a już w kwietniu odbyło się w nim spotkanie z ciekawymi gośćmi. Podsumowując: warto podejmować inicjatywę i nie zrażać się trudnościami. – Początkowo odczuwaliśmy sceptycyzm ze strony mieszkańców, którzy wyrażali obawy o to, co tu się będzie działo, jednak nasze plany znajdują coraz większą akceptację i coraz więcej sojuszników, którzy podpowiadają nam, co moglibyśmy jeszcze zrobić i skąd uzyskać pomoc – mówi Barbara Woźniak, opiekunka grupy.

Zobacz pełną listę nominowanych do nagrody Super Samorząd

Zobacz listę wyróżnionych akcji Masz Głos 2016/2017