Pomiń menu

Stowarzyszenie Moje Miasto

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji, a w szczególności: a. działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, b. promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, c. wspieranie społecznej aktywności obywateli, d. stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki lokalnej oraz polityki regionalnej. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: a. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, b. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, d. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, e. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, f. integrowanie organizacji pozarządowych, g. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami, h. organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele Stowarzyszenia, i. pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności, j. promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, administracją rządową i sektorem gospodarczym, k. wspieranie działań lokalnych na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki, l. prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych, m. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, n. prowadzenie wydawnictwa informacyjnego o charakterze lokalnym, o. promocję i organizację wolontariatu, p. prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, q. inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych