Pomiń menu

Budżet obywatelski stwarza możliwość współpracy i współdecydowania. Sprawozdanie końcowe Koła Naukowego Politologów z wykonania w 2014 roku zadania : budżet obywatelski

Koło Naukowe Politologów przystąpiło 13 kwietnia 2014 roku do zadania budżet obywatelski i wyznaczyło sobie wstępny plan działania.

Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór
5.1. Koło Naukowe Politologów przystąpiło 13 kwietnia 2014 roku do zadania budżet obywatelski i wyznaczyło sobie wstępny plan działania. Informacja o zadaniu: http://pwszzamosc.pl/akcja-masz-glos-masz-wybor-.htm- Cyt: „Dobry gospodarz to ten, który tak zarządza swoim budżetem by wszyscy byli zadowoleni ale i on sam z rzetelnie wykonanej przez siebie pracy. Ale najpierw musi poznać faktyczne potrzeby by móc podjąć próbę ich zrealizowania. Budżet obywatelski stwarza możliwość współpracy i decydowania. To proces, dzięki któremu mieszkańcy indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji społecznych dyskutują oraz negocjują nad podziałem jakiejś części budżetu miasta. Nie stoją z boku lecz współuczestniczą w kreowaniu wizerunku swojej Małej Ojczyzny.”
5.2.Udział w szkoleniu członka Koła Naukowego Politologów oraz Zamojskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – Kamila Zająca w Falentach pod Warszawą: Masz głos, masz wybór- Warszawa szkolenie 25-27.04.2014.
5.3.Otwarte spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów ( w programie wystąpienia: kandydat polityczny jako produkt oraz informacje na temat Ogólnopolskiej Akcji Masz głos Masz wybór ( w tym o Budżecie Obywatelskim).
5.4. Wiążące rozmowy w Urzędzie Miejskim w Zamościu w sprawie przyłączenia się KNP do działań związanych z Budżetem Obywatelskim;
5.5.Podjęto rozmowy członków Zarządu KNP w sprawie współtworzenia strony internetowej Budżetu Obywatelskiego;
5.6. Podjęto rozmowy w sprawie uczestnictwa członków KNP w sesjach RM dotyczących budżetu oraz przekazywania harmonogramu spotkań i dokumentacji (poparte stosownym pismem);
5.6.Umieszczanie na stronie KNP informacji o działaniach;
5.7. Informacja(publikacja) w Gazecie Akademickiej „Skafander” dotycząca przyłączenia KNP do akcji Masz głos, Masz wybór;
5.8.Wystosowanie pisma do Janusza Nowosada, dyr. ZDK w sprawie przyłączenia się do „Wędrującej Estrady”, czterech wakacyjnych festynów dla mieszkańców osiedli zamojskich, w których wzięli udział także radni, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych (promocja budżetu obywatelskiego poprzez mi. in. rozdawanie ulotek i przeprowadzenie badania dotyczącego budżetu obywatelskiego);
5.9.Umieszczanie m.in. na stronie „Masz głos, Masz wybór”, „Aktywny Zamość” oraz PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu (zakładka: działalność studencka, KNP), informacji o przedsięwzięciach;
5.10.Archiwizowanie materiałów (zdjęć, sprawozdań, publikacji związanych z budżetem obywatelskim);
5.11.Napisanie planu wspólnej debaty w sprawie budżetu obywatelskiego. Debata odbyła się jesienią -w listopadzie 2014 roku i dotyczyła wyborów samorządowych-spotkanie z kandydatami na Prezydenta miasta Zamościa. Debacie towarzyszyło seminarium naukowe poświęcone wyborom samorządowym oraz działaniom Koła Naukowego Politologów w związku z promowaniem budżetu obywatelskiego, świadomego udziału w wyborach samorządowych oraz Akcji Masz Głos. Masz wybór. Tu skorygowaliśmy plan w stosunku do planu cząstkowego w ze względu na nasze badania i planowaną na przełom marca/kwietnia 2015 konferencją w trakcie, której będą podsumowane działania KNP w związku z przystąpieniem do zadania: budżet obywatelski. Będzie to też podsumowanie projektu: „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa” i ogłoszenie, które z proponowanych projektów zagospodarowania budżetu obywatelskiego w Zamościu będą realizowane a także dyskusja nad tematem.
5.12. Opracowanie projektu ankiety dotyczącej świadomości obywatelskiej (ankieta dostępna na stronie internetowej oraz podczas spotkań z mieszkańcami).
5.13.Rozprowadzanie materiałów informujących o działaniach (np. ulotek, broszur , materiałów promocyjnych, długopisów, naklejek, plakietek, plakatów dotyczących budżetu obywatelskiego).
5.14. By działania Koła były bardziej widoczne i przejrzyste zamówiliśmy dwie tablice korkowe, które zostały zlokalizowane na ścianie głównej w PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu (Instytut Nauk Przyrodniczych, ul. Zamojskiego 64). Na tablicach umieszczamy mi. in. reklamę akcji, materiały promocyjno – profrekwencyjne oraz relacje z bieżących działań.
5.13. Propagowanie budżetu obywatelskiego, wymiana doświadczeń, spostrzeżenia, uwagi, propozycje rozwiązań podczas spotkania uczestników projektu „Aktywny Zamość” z przedstawicielami władz Miasta Zamość i z dr Konradem Niklewiczem doradcą kancelarii Premiera RP, współpracownikiem Instytutu Obywatelskiego, jednego z pomysłodawców budżetu obywatelskiego w Puławach.
5.14. Wyjazd studyjny(w ramach projektu Aktywny Zamość) do Puław – 25 czerwca br. W spotkaniu uczestniczyli i odpowiadali na pytania związane z wdrażaniem budżetu obywatelskiego: Janusz Grobel – Prezydent Miasta Puławy; Grzegorz Nakonieczny – Wiceprezydent Miasta Puławy, Teresa Gutowska – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Puławy; Anna Kędziora – radna Rady Miasta Puławy, przewodnicząca Komisji Edukacji RM Puławy; dr Konrad Niklewicz – Instytut Obywatelski; Justyna Orzeł-Szczepańska – dyrektor Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz Zofia Piłat – radna Rady Miasta Zamość, przewodnicząca Komisji ds. budżetu obywatelskiego RM Zamość oraz Karol Garbula – sekretarz Miasta Zamość. Całość koordynowała i prowadziła: Anna Maj, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Puławy.
5.15. Współuczestniczenie w „Wędrującej estradzie-postaw na rodzinę”- lato 2014. ”. Podczas czterech festynów zorganizowanych dla mieszkańców Zamościa mieliśmy własne stanowisko, przy którym mieszkańcy Zamościa mogli zapoznać się ze swoimi prawami oraz ideą partycypacji a także zasadami wdrażania budżetu obywatelskiego. W trakcie tych festynów Zamościanie wypełniali przygotowane przez członków KNP ankiety dotyczące budżetu obywatelskiego pt; „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa”
5.16. Bardzo duże znaczenie w rozwoju grupy działającej na rzecz budżetu obywatelskiego miał udział czterech członków Koła Naukowego Politologów w projekcie „Aktywny Zamość” realizowanym od października 2013 roku przez Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w partnerstwie z UM w Zamościu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Kuźnia Zamojska”. Projekt ten był skierowany do osób, które angażują się w działania na rzecz społeczność lokalnych i promowania m.in. budżetu obywatelskiego. Miał się on przyczynić do wzrostu zaangażowania mieszkańców Zamościa w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu obywatelskiego we współpracy z lokalnym samorządem. Celem projektu było przede wszystkim wyposażenie w niezbędną wiedzę i umiejętności osób pełniących służbę publiczną we współczesnym społeczeństwie „informacyjnym”. Wiedza ta oraz doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu pozwoliły na w pełni świadome i kreatywne uczestnictwo we wdrażaniu budżetu obywatelskiego, upowszechnianie go wśród mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania zainteresowanych osób. My jako uczestnicy projektu i studenci, członkowie KNP mogliśmy wdrażać w praktykę zdobytą podczas tych spotkań wiedzę na temat partycypacji mieszkańców.
5.17. Praktycznie od pierwszych dni przyłączenia się Koła Naukowego Politologów do akcji jego członkowie rozprowadzali materiały promocyjno-informacyjne, rozwieszali plakaty, informowali o swoich działaniach i o kolejnych etapach działań profrekwencyjnych związanych z wdrażaniem budżetu obywatelskiego w mieście Zamość ..http://pwszzamosc.pl/masz-glos-masz-wybor-ostanie-dni-konsultacji-spolecznych-w-zamosciu-dotyczacych-wprowadzenia-budzetu-obywatelskiego.htm.
Od 13 kwietnia członkowie KNP pracowali nad oceną Budżetu Obywatelskiego i wypracowaniem rozsądnych propozycji na przyszłe lata. Korzystaliśmy z różnych źródeł, a głównie były to m.in.:
• Uchwała nr. XLI/444/2014 Rady Miasta Zamość w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Zamość.
• Załącznik do Uchwały nr. XLI/444/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 26.05.2014. Regulamin budżetu obywatelskiego w Zamościu.
• -Zarządzenie nr. 141/2014 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18.06.2014 w sprawie realizacji działań objętych procedurą budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość.
• Harmonogram konsultacji budżetu obywatelskiego Miasta Zamość na 2015 rok.
• Sprawozdania z obrad Sesji RM w Zamościu.
• Informacje, relacje i materiały ze spotkań.
• Bezpośrednie rozmowy i wywiady.
• Obserwacja zachowań i komentarzy dotyczących tematyki budżetu.
• Materiały zamieszczane na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w Zamościu.
• inne.
• 6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości?
Po etapie konsultacji społecznych i uchwaleniu regulaminu Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Zamościa mogli od 18 czerwca do 15 lipca składać propozycje projektów wykorzystania budżetu obywatelskiego. Każde z 16 osiedli otrzymało 100.tys. złotych. Różnice zdań dotyczyły regulaminu mi. in.: samego projektu i faktu, że musiał on być podpisany przez 10 osób (mieszkańcy uważają, że to będzie zawsze hamowało ich inicjatywy i kreatywność); poza tym sam wiek (czy 16 lat to wystarczający wiek by składać projekty- wiadomo, że młodzież może się zjednoczyć i przejdą projekty mało przydatne dla innych np. starszych mieszkańców); duże zastrzeżenia dotyczą samych konsultacji (był to zbyt krótki okres i za mało nagłośniona akcja przez urzędników i samorządowców); zbyt słabe kanały przekazu informacyjnego: koniecznie należy je usprawnić; dużo wątpliwości dotyczą kwestie związane z ustalaniem, kto jest właścicielem działek, kosztów inwestycji, ich przydatności( mieszkańcy uważają, że może to zahamować proces składania projektów); czynnikiem hamującym jest także przekonanie mieszkańców, że ich projekty i tak nie przejdą oraz że będą to albo rozdrobnione projekty, albo te które przez swoje koszty nie mają szansy na realne ich wdrożenie. Zasadnicze kwestie sporne dotyczyły: wieku, sumy pieniędzy na dany rok i dane osiedle (propozycja łączenia projektów np. dwóch osiedli), dziedzin projektów, kanałów informacyjnych oraz ilości podpisów pod projektem. Mimo tych wszystkich uwag mieszkańcy złożyli projekty.
Następnie przystąpiono do etapu segregacji, analizy i opiniowania projektów. Na stronie internetowej http://www.budzetobywatelski.zamosc ukazała się informacja o stanie prac związanych z budżetem obywatelskim. Opublikowano dwie listy: listę projektów zaopiniowanych pozytywnie i listę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem podpisane przez Prezydenta Marcina Zamoyskiego. Na stronie tej umieszczono listę 50 projektów zaopiniowanych pozytywnie oraz listę 10 projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem Wnioski zaopiniowane pozytywnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców na zebraniach osiedlowych w lutym i marcu 2015 r. Wyniki głosowania powinny być znane w kwietniu 2015 roku.
http://www.budzetobywatelski.zamosc.pl/dokumenty/lista_bo_pozytywna.pdf
7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania: W realizację zadania było zaangażowanych bezpośrednio 8 osób w tym dwoje członków Koła Naukowego Politologów brało udział we wszystkich przedsięwzięciach.
8. Udział władz samorządowych
W 2014 roku Zamość przystąpił do realizacji budżetu obywatelskiego. Było to przedsięwzięcie nowe i niezbyt powszechne w całym kraju. Dlatego też wielu mieszkańców Zamościa do tematu podchodziło ze zrozumiała rezerwą, ale generalnie osoby, do których zwracaliśmy się o pomoc nie odmawiały nam jej.
Chcąc bliżej dotknąć tematyki budżetu w naszym mieście, zwróciliśmy się do Przewodniczącego Rady Miasta – Jana Wojciecha Matwiejczuka o informowanie Koła o sesjach, spotkaniach i kolejnych etapach prac związanych z budżetem obywatelskim oraz o przesyłanie sprawozdań i harmonogramów spotkań.
Przeprowadzaliśmy rozmowy sondażowe z Przewodniczącą Komisji ds. budżetu obywatelskiego– Panią Zofią Piłat oraz wywiad dotyczący podsumowania dotychczasowych działań.
Skierowaliśmy pismo do Dyrektora Zamojskiego Domu Kultury- Janusza Nowosada z prośbą o możliwość współuczestniczenia w „Wędrującej Estradzie”. Podczas czterech festynów zorganizowanych dla mieszkańców Zamościa mieliśmy własne stanowisko, przy którym mieszkańcy Zamościa mogli zapoznać się ze swoimi prawami oraz ideą partycypacji a także zasadami wdrażania budżetu obywatelskiego. Podczas festynów Zamościanie wypełniali przygotowane przez członków KNP ankiety dotyczące budżetu obywatelskiego.
Członkowie KNP (cztery osoby)uczestniczyli od października 2013 roku do czerwca 2014 roku w projekcie „Aktywny Zamość” . Swoim doświadczeniem oraz wiedzą na temat budżetu obywatelskiego dzielili się z nami mi. in. członkowie Rady Miasta, dziennikarze, animatorzy działań społeczno-partycypacyjnych, praktycy i teoretycy tej dziedziny. Ukoronowaniem projektu był wyjazd do Puław – miasta –wzoru, gdzie mogliśmy zobaczyć jak w praktyce wygląda wdrażanie budżetu obywatelskiego, jakie istnieją szanse na sukces ale i zagrożenia wynikające z błędnych rozwiązań; cyt: „Uczestnicy Projektu „Aktywny Zamość”, przedstawiciele samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych, uczniowie szkół średnich oraz studenci PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu – członkowie Naukowego Koła Politologów, spotkali się z przedstawicielami samorządowymi Puław w celu zapoznania się z doświadczeniami dotyczącymi wdrażania budżetu obywatelskiego w mieście Puławy. Przybyli na konferencję goście wysłuchali prelegentów a następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z różnicami a także podobieństwami w założeniach projektowych budżetów obywatelskich obu miast, sposobach dotarcia z informacją do mieszkańców i przedsięwzięciach służących promocji idei budżetu obywatelskiego. Wydarzenie to miało miejsce 25 czerwca br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym.”
9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nimi zainteresowani?
W trakcie spotkań z mieszkańcami mogliśmy przekonać się, że są oni żywo zainteresowani współuczestniczeniem w tworzeniu budżetu obywatelskiego. Praktycznie prawie wszystkie poproszone osoby wypełniały ankiety ( w sumie 200 – tak jak zaplanowaliśmy), przy okazji zadawali pytania, zgłaszali swoje uwagi i zastrzeżenia, wysłuchiwali naszych wyjaśnień z dużym zainteresowaniem, pobierali materiały promocyjne i informacyjne. Ta współpraca przedstawiała się dobrze- cyt: „Chociaż termin składania projektów na zagospodarowanie budżetu obywatelskiego minął 15 lipca br. mieszkańcy byli wyjątkowo zainteresowani w/w tematami i z chęcią uczestniczyli w akcji prowadzonej przez Naukowe Koło Politologów. W sumie w badaniu wzięło udział ponad 200 respondentów (zgodnie z planowaną próbą)- mieszkańców Zamościa. Obecnie ankiety są opracowywane przez pomysłodawców projektu i jesienią br. będą znane końcowe wyniki oraz sformułowane wnioski. Autorzy badania mają nadzieję, że materiał empiryczny uzyskany z analizy ankiet posłuży pomocą przy opracowywaniu zasad regulaminowych kolejnych budżetów obywatelskich (w następnych latach) oraz stanie się ważnym źródłem wiedzy o istotnych potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców Zamościa a także prawach i obowiązkach obywateli. Ponadto studenci planują w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przeprowadzenie podobnego badania wśród kandydatów oraz wśród obecnych samorządowców.”

Cześć III.
10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Największym naszym sukcesem jest zaistnienie naszej oferty informacyjno- promocyjno -profrekwencyjnej w świadomości mieszkańców Zamościa, którzy wiedzieli gdzie mogą zwrócić się o pomoc i wyjaśnienia w sprawach związanych z budżetem obywatelskim. Mamy taką nadzieję, że to nam się naprawdę udało i zaowocuje w przyszłości. Uważamy, że wyszliśmy z atrakcyjną propozycją docierania do ludzi z ważną treścią ( o czym świadczyło duże zainteresowanie podczas czterech wakacyjnych akcji i chęć uczestniczenia w naszym badaniu pt: „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa”, które urosło do rangi projektu. – cyt: „Podczas wszystkich czterech festynów członkowie Koła Naukowego Politologów PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu (działanie w partnerstwie z Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Kołem Naukowym Filozoficzno – Socjologicznym PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu) przeprowadzali przygotowane przez siebie ankiety dotyczące zamojskiego budżetu obywatelskiego oraz odpowiadali na różne pytania dotyczące praw mieszkańców i świadomych wyborów – nie tylko kandydatów politycznych, korygowali a także objaśniali wątpliwości związane ze składaniem projektów Zamojskiego Budżetu Obywatelskiego”.
Działania poparte dokumentacją tekstową, sprawozdaniami i zdjęciami.
Po drugie mimo krótkiego czasu na przemyślenia mieszkańcy zgłosili propozycje projektów a lista ich opublikowana jest na stronie: http://www.budzetobywatelski.zamosc.pl/ Wierzymy, że jest w tym tez jakiś nasz wkład.
Projekt budżetu obywatelskiego budził różne zastrzeżenia. Okres konsultacji był dla wielu zbyt krótki, ponadto zwrócono uwagę na pewne aspekty regulaminowe, nad którymi warto będzie popracować przy kolejnym budżecie obywatelskim.
W naszych akcjach uczestniczyli samorządowcy ale i władze miasta Zamościa z Prezydentem Marcinem Zamoyskim, Viceprezydentem Romanem Kosowskim czy Sekretarzem Miasta Zamość Karolem Garbulą. Wszyscy oczywiście wypełniali ankiety.
http://pwszzamosc.pl/czlonkowie-nkp-przeprowadzaja-ankiety-zamojski-final-wedrujacej-estrady-w-strugach-deszczu-.htm
Wyniki naszego badania zostaną opublikowane mi. in. w wydawnictwie naukowym PWSZ im. Szymonowica w Zamościu Facta Simonidis w pierwszym półroczu 2015 roku. Na przełomie marca/kwietnia planujemy (mając na względzie, że rok 2015 będzie Rokiem Samorządu Terytorialnego) zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej partycypacji społecznej. Konferencja ta będzie bardzo dobrą platformą wymiany doświadczeń zarówno dla praktyków jak i teoretyków zagadnienia. Przewidujemy cztery panele (propozycje wstępne): Osobowość kandydata politycznego- kandydat polityczny jako produkt; wybory samorządowe (z uwzględnieniem tegorocznych); partycypacja obywatelska -Akcja Masz głos. Masz wybór” wraz z podsumowaniem Projektu „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa”; rozwiązania unijne.
W listopadzie zorganizowaliśmy debatę przedwyborczą kandydatów na prezydenta miasta Zamościa, podczas której także poruszono tematykę budżetu obywatelskiego ( nie zawsze glosy w sprawie budżetu były pozytywne, część mieszkańców odbierała to działanie jako fragment kampanii przedwyborczej). Bezpośrednio po debacie odbyło się otwarte seminarium, w trakcie którego mi. in. przedstawiono prezentację działań KNP w ramach realizacji zadania: budżet obywatelski pt: „Akcja masz głos. Masz wybór” działania Koła Naukowego Politologów.
http://pwszzamosc.pl/aspiracje-akademickie-zamoscia.htm
http://pwszzamosc.pl/debata-przedwyborcza.htm
http://pwszzamosc.pl/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko.htm
Warto podkreślić, że ankietę „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa” wypełnią także obecni członkowie Rady Miasta Zamościa (mamy taką nadzieję). Jest to istotne dla przyszłości budżetu obywatelskiego w Zamościu w kolejnych latach. KNP jest zainteresowane jak samorządowcy wybrani w wyborach 16 listopada postrzegają problematykę związaną z budżetem obywatelskim i jak to być może zaskutkuje w przyszłych rozwiązaniach regulaminowych.
11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?
Byliśmy jako Koło Naukowe Politologów jednym z nielicznych podmiotów, które przyjęły na siebie zadanie promowania budżetu obywatelskiego w Zamościu. Praktyczne Zamość od podstaw wchodził w tematykę tego zagadnienia. Sądzimy, że pomimo niewątpliwego sukcesu w docieraniu z tematem budżetu obywatelskiego do mieszkańców (gdzie staliśmy się już z naszym działaniem rozpoznawalni), zbyt małą rolę w tych działaniach przypisywali nam decydujący i współdecydujący o kolejnych etapach wdrażania budżetu obywatelskiego w Zamościu. Takie są nasze odczucia. Być może wynikało to z pewnego skrzywionego postrzegania działań wolontariuszy jako nie do końca oczywistych i systematycznych (w opinii niektórych osób). Może za mało początkowo wierzyli w naszą skuteczność i długofalowość. Bo to my wyszliśmy z ofertą współpracy i pomysłem dzielenia się swoim czasem w określonym ale i ważnym celu. Myślimy, że jest to temat/problem, nad którym warto popracować w przyszłości i oczywiście sensownie go rozwiązać przy okazji kolejnych wspólnych działań. Nie zawsze też informacja, którą przekazywaliśmy dla zainteresowanych tematem – docierała we właściwym czasie – a to było dla nas istotne. Ale jest to tylko i wyłącznie problem natury kosmetycznej/technicznej. Sądzimy też, że ten niedosyt wynikał głównie z faktu, że byliśmy jakby prekursorami działań. Tak naprawdę to wszyscy- my, samorządowcy i mieszkańcy Zamościa- uczyliśmy się siebie nawzajem, a to nie zawsze jest łatwe. Teraz może być już tylko lepiej.

12. Uwagi, dodatkowe informacje:
Jako Koło Naukowe Politologów współuczestniczyliśmy ( i było to owocne współuczestniczenie w naszej ocenie) w wydarzeniu społeczno-kulturalnym „Wędrująca estrada- postaw na rodzinę”. Cykl spotkań z mieszkańcami osiedli zamojskich miał miejsce latem 2014 roku. Odbyły się cztery takie przedsięwzięcia: na Osiedlu Planty, Powiatowa, Nowe Miasto o Karolówka. Wcześniej informowaliśmy o tych wyjątkowych spotkaniach mieszkańców w mediach oraz za pomocą plakatów informacyjnych. Podczas bezpośredniej relacji z mieszkańcami rozprowadzaliśmy ulotki, materiały informacyjno – promocyjne, udzielaliśmy wskazówek, informowaliśmy mieszkańców czym jest budżet obywatelski i dlaczego ważna jest partycypacja. Realizowaliśmy swój projekt: mieszkańcy wypełniali ankiety pt: „Postrzeganie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców Zamościa”.
W listopadzie odbyło się w PWSZ im. Szymona Szymonowica otwarte seminarium (w którym mogli uczestniczyć mieszkańcy) podczas, którego opowiadaliśmy mi. in. o działaniach Koła Naukowego Politologów związanych z promowaniem budżetu obywatelskiego . Prezentacja wzbogacona była zdjęciami, dzięki którym uczestnicy seminarium mogli prześledzić kolejne działania związane z realizacją zadania: budżet obywatelski.
W promowaniu tych działań KNP uzyskaliśmy duże wsparcie i zrozumienie ze strony władz PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu z JM Rektorem Prof. dr hab. Waldemarem Martynem, Kanclerzem Jerzym Kornilukiem, Prorektorem Kazimierzem Chrzanowskim i Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych Prof. dr hab. Henrykiem Chałupczakiem . Nasze przedsięwzięcia promowała i relacjonowała na bieżąco Gazeta Akademicka Skafander – redaktor naczelny Mateusz Sawczuk.
Opiekun naukowy Koła Naukowego Politologów dr Ewa Pogorzała;
Partnerzy: Opiekun naukowy Koła Naukowego Filozoficzno-Socjologicznego dr Irena Kurzępa;
Marta Lacktorzyńska, Dziennikarka, Zamojskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.
Mamy nadzieję, że warto było zaangażować się w te działania. Wierzymy, że i w kolejnych latach nasze przedsięwzięcia spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem społeczności lokalnej dla wspólnego dobra, współuczestniczenia, współbycia i rozwoju oraz zadowolenia nas wszystkich.

Koło Naukowe Politologów
PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Sprawozdanie sporządziła:
Lila Pietrusiewicz

Przykładowe linki dotyczące naszych działań:

https://www.maszglos.pl/2014/05/spotkanie-z-okazji-wyborow-do-europarlamentu-2014/
https://www.maszglos.pl/2014/05/inauguracja-akcji-masz-glos-masz-wybor/
https://www.maszglos.pl/2014/05/spotkanie/
https://www.maszglos.pl/2014/05/rada-miasta-zamosc-uchwalila-regulamin-budzetu-obywatelskiego/
https://www.maszglos.pl/2014/06/bo-pylawy-przykladem-dla-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/06/w-zamosciu-rozpoczal-sie-czas-przyjmowania-projektow-mieszkancow/
https://www.maszglos.pl/2014/06/sprawozdanie-czastkowe-z-realizacji-zadania-budzet-obywatelski-akcja-masz-glos-masz-wybor-2/
https://www.maszglos.pl/2014/07/zamosc-jest-nasz-spot-promujacy/
https://www.maszglos.pl/2014/07/wymiana-doswiadczen-dwoch-super-samorzadow-zamosc-pulawy/
https://www.maszglos.pl/2014/07/ruszyla-po-zamosciu-wedrujaca-estrada-postaw-na-rodzine/
https://www.maszglos.pl/2014/07/postrzeganie-budzetu-obywatelskiego-przez-mieszkancow-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/09/mokro-ale-wesolo-zamojski-final-wedrujacej-estrady-w-strugach-deszczu-2/
https://www.maszglos.pl/2014/10/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko-forum-debaty-publicznej-samorzad-terytorialny-dla-polski/
https://www.maszglos.pl/2014/10/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamosc-w-auli-pwsz-im-szymona-szymonowica-w-zamosciu/
https://www.maszglos.pl/2014/11/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/11/aspiracje-akademickie-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/11/osoby-niepelnosprawne-a-udzial-w-wyborach-samorzadowych/
https://www.maszglos.pl/2014/11/seminarium-pod-haslem-masz-glos-masz-wybor/
https://www.maszglos.pl/2014/11/pelnosprawny-wyborca-2/
https://www.maszglos.pl/2014/11/kazdy-powod-jest-wazny-by-glosowac/
https://www.maszglos.pl/2014/11/zamosc-miastem-idealnym-i-dostepnym-dla-kazdego-moja-wizja-miasta-przyjaznego-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-o-dyskryminacji-nadziei-i-wyborach-samorzadowych-opowiada-michal-krol/
https://www.maszglos.pl/2014/11/wkrotce-cisza-wyborcza-przed-wyborami-samorzadowymi-16-listopada-2014/
https://www.maszglos.pl/2014/12/druga-tura-wyborow-na-prezydenta-miasta-zamoscia/
https://www.maszglos.pl/2014/12/sprawdzilismy-lokale-wyborcze/
http://www.aktywnyzamosc.pl
http://pwszzamosc.pl/akcja-masz-glos-masz-wybor-.htm
http://pwszzamosc.pl/masz-glos-masz-wybor-ostanie-dni-konsultacji-spolecznych-w-zamosciu-dotyczacych-wprowadzenia-budzetu-obywatelskiego.htm
http://pwszzamosc.pl/masz-glos-masz-wybor-warszawa-szkolenie-25-27-04-2014.htm
http://pwszzamosc.pl/czlonkowie-nkp-przeprowadzaja-ankiety-zamojski-final-wedrujacej-estrady-w-strugach-deszczu-.htm
http://pwszzamosc.pl/aktywnosc-obywatelska-wybory-i-nie-tylko.htm
http://pwszzamosc.pl/debata-kandydatow-na-prezydenta-miasta-zamosc-w-auli-pwsz-im-szymona-szymonowica-w-zamosciu.htm
http://pwszzamosc.pl/debata-przedwyborcza.htm